Torunoğulları'ndan sert tepki

Hırvat hocanın Galatasaray yenilgisi sonrası yaptığı “Kalite sorunumuz var” açıklamasına Beşiktaş yönetiminden tepki geldi. Yönetici Torunoğulları “Bu takımın Arsenal’le, Liverpool’la nasıl oynadığı ortada. Madem kalite eksikti neden devam etti” dedi

GÜNDEM 26.05.2015 - 02:54 21.04.2021 - 23:58 Kartal Bakışı

Be­şik­taş, ön­ce­ki gün Ga­la­ta­sa­ray'a kar­şı al­dı­ğı mağ­lu­bi­yet­le se­zo­nu 3'ün­cü sı­ra­da bi­tir­me­yi ga­ran­ti­ler­ken kar­şı­laş­ma­nın ar­dın­dan Sla­ven Bi­lic'in yap­tı­ğı açık­la­ma­lar gün­de­me otur­du.

 

Ge­le­cek se­zon Si­yah-Be­yaz­lı ta­kı­mı ba­şın­da ol­ma­ya­ca­ğı­nı net ola­rak açık­la­yan Hır­vat ho­ca bu se­zon­ki ba­şa­rı­sız­lı­ğın ne­de­ni­ni ise ka­li­te ek­sik­li­ği­ne bağ­la­dı.

“SNEİJDER’İ ÖRNEK VERMİŞTİ”

Maç­ta Ga­la­ta­sa­sa­ray'ın ikin­ci go­lü­ne im­za atan Sne­ij­der'den ör­nek ve­ren Bi­lic "Sne­ij­der bu tip gol­le­ri Re­al Mad­rid'den In­ter'den be­ri atı­yor. Bel­ki 30 ta­ne böy­le gol at­mış­tır. Bu Ga­la­ta­sa­ray için çok bü­yük bir avan­taj. Bi­zim ek­sik kal­dı­ğı­mız nok­ta ben­ce bi­raz da bu­ra­sı. Eks­tra ka­li­te an­la­mın­da bir so­ru­nu­muz var" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Bi­lic'in bu söz­le­ri­ne Be­şik­taş yö­ne­ti­min­den tep­ki gel­di. Ku­lü­bün dış iliş­ki­ler­den so­rum­lu yö­ne­ti­ci­si Er­dal To­ru­no­ğul­la­rı, Bi­lic'in tes­pi­ti­ne ka­tıl­ma­dı­ğı­nı ifa­de ede­rek "Ma­dem ta­kım­da ka­li­te ek­sik­li­ği var­dı ne­den de­vam et­ti di­ye ken­di­si­ne sor­mak ge­re­kir. Bu ta­kım so­nuç­ta Ar­se­nal'le, Li­ver­po­ol'la, Tot­ten­ham'la oy­na­dı. Oy­na­nan fut­bol or­ta­da" de­di.

“FUTBOL BİR EKİP OYUNUDUR”

Bi­lic'in Sne­ij­der ko­nu­sun­da­ki açık­la­ma­sı­nı "Fut­bol bir ekip oyu­nu­dur. Tek bir oyun­cuy­la bir şey ol­maz" di­ye eleş­tir­me­ye de­vam eden To­ru­no­ğul­la­rı "Ma­dem öy­le Ga­la­ta­sa­ray'ın ka­le­ci­si­ni de öne çı­kar­say­dı. İkin­ci ya­rı yap­tı­ğı kur­ta­rış­la­rı gör­dü­nüz" yo­ru­mun­da bu­lun­du. To­ru­no­ğul­la­rı "Se­zo­nu na­sıl de­ğer­len­di­ri­yor­su­nuz" so­ru­su­na ise "Şu an he­pi­mi­zin ka­fa­sı çok da­ğı­nık. 3 gün son­ra da­ha sağ­lık­lı dü­şü­ne­rek ko­nu­şa­bi­li­riz" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

 

BUGÜN