Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giyen iki yıldız isim; Rüştü Reçber ve Nobre... İki yıldız, büyük derbi öncesinde takımların son durumlarını BUGÜN okuları için bakın nasıl değerlendirdi.

Kanarya’nın ve Beşiktaş’ın efsanesi Rüştü Reçber “Fenerbahçe kazanırsa işleri yoluna koymuş gibi görünür. Ama kaybederlerse İsmail Kartal ile ilgili sorular gündeme gelir” diye konuştu.

Rüş­tü Reç­ber hem Be­şik­taş hem de Fe­ner­bah­çe ca­mi­ası için önem­li bir isim. 1994-2007 ara­sın­da Sa­rı-La­ci­vert­li, 2007-2012 yıl­la­rın­da da  Si­yah-Be­yaz­lı for­ma­yı gi­yen es­ki mil­li ka­le­ci, bu­gün­kü der­bi­yi yo­rum­la­dı. “Be­şik­taş ka­za­nır­sa inan­cı ve gü­ve­ni ar­tar. Fe­ner­bah­çe’de iş­ler is­te­nen se­vi­ye­de de­ğil. Ka­za­nır­lar­sa iş­le­ri yo­lu­na koy­muş gi­bi gö­rü­nür­ler ama kay­be­der­ler­se İs­ma­il Kar­tal ile il­gi­li so­ru­la­r çok sık gün­de­me ge­lir” de­di. Reçber, gi­di­şa­tı ka­le­ci­le­rin be­lir­le­ye­ce­ği­ni kay­de­de­rek “İki­si de çok tec­rü­be­li. Hem Tol­ga hem de Vol­kan’ın per­for­mans­la­rı der­bi­de be­lir­le­yi­ci ola­cak”     di­ye ko­nuş­tu.

"RİBAS OYNAMALI"

Bü­yük umut­la alınan Die­go için ise “Oy­na­dık­ça adap­tas­yon sü­re­ci­ni aşar, Türk fut­bo­lu­nu iyi ta­nır. Kar­tal’ın ter­ci­hiy­le oy­na­mı­yor” ifa­de­le­riy­le söz­le­ri­ni nok­ta­la­dı.

"TÖRE BÜYÜK EKSİKLİK VE BA GOLE DAHA YAKIN"

Fır­sat­çı gol­cü Nob­re “Gök­han Tö­re’nin oy­na­ya­ma­ma­sı Be­şik­taş’ta bü­yük ek­sik­lik. Dem­ba Ba ile­ri uç­ta gö­rev alı­yor. Sow ikin­ci for­vet ko­nu­mun­da. Ba, go­le ra­ki­bin­den da­ha ya­kın” de­di.

Hem Fe­ner­bah­çe’de hem de Be­şik­taş’ta şam­pi­yon­luk ya­şa­yan en­der isim­ler­den olan ve şu anda Kayserispor’da oynayan Mert Nob­re, es­ki ta­kım­la­rı­nı de­ğer­len­dir­di. Kay­se­ri Er­ci­yes ma­çın­da kır­mı­zı kart gö­ren ve yar­dım­cı ha­ke­me küf­ret­ti­ği ge­rek­çe­siy­le 3 maç men ce­za­sı alan Gök­han Tö­re’nin Be­şik­taş adı­na çok bü­yük bir ek­sik­lik ola­ca­ğı­nı be­lir­te­rek “Fe­ner­bah­çe da­ha avan­taj­lı ve ma­ça da­ha sa­kin baş­la­ya­cak. Ga­la­ta­sa­ray der­bi­si gi­bi ol­ma­ya­cak. Ora­da Al­ves atı­lın­ca maç de­ğiş­miş­ti. Be­şik­taş’ta ise Dem­ba Ba var. Dem­ba Ba ve Sow’u kar­şı­laş­tır­mak doğ­ru ol­maz. Ba, ile­ri uç­ta oy­na­ya­bi­len, go­le da­ha ya­kın bir oyuncu” di­ye ko­nuş­tu.

"ALEX DE ZORLANMIŞTI"

Nob­re, “Ye­ni Alex” ola­rak ge­len ama bek­le­ne­ni ve­re­me­yen Die­go için şun­la­rı söy­le­di: “Alex ilk 6 ay ­bir şey ve­re­me­miş­ti. Ay­nı­ durum Die­go için de ge­çer­li. Patlama yapacaktır.”

Gözden kaçırmayın

Beşiktaş'tan Cenk Tosun'a özel sözleşme Beşiktaş'tan Cenk Tosun'a özel sözleşme

 

Özgür SANCAR- BUGÜN GAZETESİ