Töre Basın Toplantısı Yapacak

Arjantinli Sosa'nın bonservisini geçtiğimiz hafta alan Beşiktaş'ta yeni gündem yerliler. Siyah-Beyazlı yönetici Metin Albayrak "Mustafa, Ersan, Cenk ve Veli ile sözleşme yenilemek için çalışmamız var" dedi.

FUTBOL 19.10.2014 - 02:38 22.04.2021 - 00:00 Kartal Bakışı

Bu se­zon lig­de ve Av­ru­pa'da ba­şa­rı is­te­yen Be­şik­taş bir yan­dan da ge­le­ce­ğe yö­ne­lik trans­fer ham­le­le­ri­ni sür­dür­me ama­cın­da. Se­zon ba­şın­da kad­ro­su­na ki­ra­lık ola­rak kat­tı­ğı Ar­jan­tin­li So­sa'nın bon­ser­vi­si­ni geç­ti­ği­miz gün­ler­de alan Si­yah-Be­yaz­lı­lar şim­di de yer­li harekâtı başlattı.

"SİVASSPOR'U YENECEĞİZ"

Ko­nuy­la il­gi­li konuşan Be­şik­taş’ın İle­ti­şim Ko­mi­te­si'nden So­rum­lu Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Me­tin Al­bay­rak, "Mus­ta­fa Pek­te­mek, Er­san, Cenk, Ve­li gi­bi oyun­cu­lar­la söz­leş­me ye­ni­le­me ça­lış­ma­mız var. Za­ten fut­bol­cu­la­rı­mız Be­şik­taş’ı çok se­vi­yor­lar. Söz­leş­me ye­ni­le­me so­run ol­maz" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Al­bay­rak per­şem­be gü­nü UE­FA Av­ru­pa Li­gi'nde dep­las­man­da oy­na­ya­cak­la­rı Partizan maçı ön­ce­si Sır­bis­tan ile Ar­na­vut­luk ara­sın­daki si­ya­si ger­gin­li­ğin ken­di­le­ri­ni et­ki­le­me­ye­ce­ği­ni de söy­le­di. "Po­li­tik ko­nu­lar bi­zi il­gi­len­dir­mez. Biz fut­bo­lu­mu­zu oy­na­ya­ca­ğız. Ga­lip ge­le­ce­ği­mi­ze ina­nı­yo­ruz" dedi.

 

Son ola­rak bu­gün An­ka­ra'da oy­na­ya­cak­la­rı Si­vas ma­çı­na de­ği­nen Albayrak "İyi ze­min­de Si­vas'ı ye­ne­ce­ğiz. An­ka­ra'da 10-15 bin ci­va­rın­da taraf­tar bek­li­yo­ruz. Ta­kı­mı­mız çok iyi du­rum­da" di­ye ko­nuş­tu.

 

Me­tin Al­bay­rak, son gün­le­rin en çok ko­nu­şu­lan ada­mı olan Gök­han Tö­re’nin mo­ra­li­nin iyi ol­du­ğu­nu söy­le­di. Gök­han’la il­gi­li önü­müz­de­ki gün­ler­de bir ba­sın top­lan­tı­sı ya­pa­cak­la­rı­nı be­lirtti.

Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
Takım O Av P
  Şamp. Ligi   UEFA   Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@