Sezonu şampiyon bitirdi

Beşiktaş, daha önce de listesine aldığı Zenit’in Portekizli orta sahasını bu kez almakta kararlı. Rus ekibi de sözleşmesi haziran sonu bitecek olan 31 yaşındaki ismin ayrılacağını açıkladı. Yönetim, bonservis ödemeyeceği oyuncunun istediği yıllık 2.5

FUTBOL 29.05.2015 - 08:17 21.04.2021 - 23:58 Kartal Bakışı

Be­şik­taş, ye­ni se­zon ön­ce­si trans­fer ça­lış­ma­la­rı­na hız ver­di. Tek­nik di­rek­tör Bi­li­c’­in ye­ri­ne ho­ca ara­yış­la­rı­nı sür­dü­ren Si­yah-Be­yaz­lı­lar, bir yan­dan da kad­ro­su­nu güç­len­dir­me­nin ça­lış­ma­la­rı­nı ya­pı­yor.

Kar­tal, ge­çen se­zon yaz trans­fer dö­ne­min­de ve dev­re ara­sın­da da gün­de­me ge­len Zeni­t’­in Por­te­kiz­li yıl­dı­zı Danny Al­ve­s’­i ye­ni­den gün­de­mi­ne al­dı.

Sezonu şampiyon bitirdi

Bu se­zon Rus­ya­’da şam­pi­yon­luk ya­şa­yan 31 ya­şın­da­ki or­ta sa­ha oyun­cu­su­nun ku­lü­büy­le söz­leş­me­si gelecek ay bitiyor. Ze­ni­t, oyun­cu­nun takım­dan ay­rı­la­ca­ğını duyurdu. Si­yah-Be­yaz­lı­lar, bon­ser­vis be­de­li öde­me­ye­cek­le­ri oyun­cu­yu bu kez bi­tir­mek is­ti­yor. Danny, yıl­lık 2.5 mil­yon eu­ro is­ter­ken yö­ne­tim bu fi­ya­tı aşa­ğı­ya çek­me­nin yol­la­rı­nı arı­yor.