Serdar Aziz ve Volkan Şen bombası

Şenol Güneş'le el sıkışan Beşiktaş'ın transferdeki rotası da belli oldu. Tecrübeli hoca, Kartal'a imzayı attığı anda Bursaspor'daki 2 öğrencisi Serdar Aziz ve Volkan Şen için girişimlere start verilecek.

FUTBOL 02.06.2015 - 11:46 21.04.2021 - 23:58 Kartal Bakışı

Be­şik­taş yö­ne­ti­min­de Sla­ven Bi­lic ile yol­la­rın ay­rıl­ma­sın­dan son­ra bir yan­dan ho­ca ara­yı­şı sü­rer­ken di­ğer yan­dan ya­pı­la­cak tak­vi­ye­ler de me­rak ko­nu­su ol­du. An­cak Si­yah-Be­yaz­lı yö­ne­tim, he­def oyun­cu­la­rın lis­te­si­ni be­lir­le­se de, tek­nik di­rek­tör ko­nu­su­nu net­li­ğe ka­vuş­tur­ma­dan trans­fer­de so­mut bir adım at­mak is­te­mi­yor.

Lu­ce bek­leyişi

Fa­kat ek­sik mev­ki­ler yi­ne de be­lir­len­di. Bun­la­rın ba­şın­da sto­per ve or­ta sa­ha ge­li­yor. Bir­çok al­ter­na­ti­fin yer al­dı­ğı oyun­cu lis­te­sin­de Bur­sas­por­lu Ser­dar Aziz ve Vol­kan Şe­n’­in de is­mi bu­lu­nu­yor. Bu iki oyun­cu için ya­pı­la­cak gi­ri­şim­ler­de tek­nik di­rek­tö­rün is­mi de be­lir­le­yi­ci ola­cak. Ni­te­kim Si­yah-Be­yaz­lı­la­r, Bur­sas­po­r’­un ho­ca­sı Şe­nol Gü­ne­ş’­le de bü­yük öl­çü­de an­laş­tı. Gü­ne­ş’­in gö­re­ve ge­ti­ril­me­si du­ru­mun­da bu iki oyun­cu için ça­lış­ma­lar hız­lan­dı­rı­la­cak. An­cak yö­ne­tim, Gü­ne­ş’­i res­mi­ye­te ka­vuş­tur­mak için di­ğer al­ter­na­ti­fi Mir­ce­a Lu­ces­cu­’y­la olan gö­rüş­me­le­ri­ni ne­ti­ce­len­dir­me­yi bek­li­yor.

 

Bur­sa yö­ne­ti­mi­nin, Fe­ner­bah­çe­’nin Fer­nan­da­o ve Şe­ner ham­le­si­nin ar­dın­dan, Ser­dar Aziz ve Vol­kan Şe­n’­in de gön­de­ril­me­si­ne sı­cak bak­ma­ya­ca­ğı di­le ge­ti­ri­li­yor. Fa­kat Gü­ne­ş’­in Be­şik­ta­ş’­a gel­me­si du­ru­mun­da yö­ne­ti­ci­le­rin bu iki trans­fer için yo­ğun me­sa­i har­ca­ma­ya ha­zır­lan­dık­la­rı da ge­len ha­ber­ler ara­sın­da.

Kaynak: Bugün

Gelişmelerden Haberdar Olun

@