Be­şik­taş, 2016 yı­lı Ma­yıs ayın­da ola­ğan se­çim­li ge­nel ku­rul ya­pa­cak. Es­ki as­baş­kan Ser­dar Ada­lı da baş­kan ada­yı ola­cak.

Gözden kaçırmayın

Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç tam not aldı Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç tam not aldı
 Si­yah-Be­yaz­lı ca­mi­a içe­ri­sin­de pek çok ki­şi­nin aday­lı­ğı­nı des­tek­le­di­ği Ada­lı, şi­ke da­va­sın­da­ki ye­ni ge­liş­me­ler­den son­ra bu fik­ri­ni da­ha da ol­gun­laş­tır­dı.
Son se­çim ön­ce­si, şi­ke da­va­sı ne­de­niy­le oy ala­ma­ya­ca­ğı­ kay­gı­sı­nı ta­şı­yan Ada­lı hem te­red­düt­le­rin­den kur­tul­du hem de ge­nel ku­rul üye­le­ri­nin "oy ve­rir­sek ce­za al­ma­sı du­ru­mun­da yö­ne­tim zor du­rum­da ka­lır” en­di­şe­sin­den uzak bir kam­pan­ya yü­rüt­me­ye ha­zır­la­nı­yor.        

Şi­ke da­va­sın­da Be­şik­taş­lı sa­nık­la­rın avu­kat­lı­ğı­nı üst­le­nen si­yah be­yaz­lı ku­lü­bün  hu­kuk iş­le­rin­den so­rum­lu yö­ne­tim ku­ru­lu eski üye­si Ah­met Ak­pı­nar, “Ada­y olur­sa ger­çek­ten çok ra­hat ve güç­lü bir kam­pan­ya yü­rü­te­cek­tir” diye konuştu.


KAYNAK: BUGÜN