Pilot takım arayan Beşiktaş’a bir davet de Vasco da Gama'dan geldi. Teklifi takımın teknik direktörlüğünü yapan efsane futbolcu Romario bizzat iletti.

Genç ve ye­te­nek­li oyun­cu­la­rı, dü­şük ma­li­yet­ler­le bünyesine katmayı amaç­la­yan Beşiktaş pilot takımlar arıyor.

 

Yönetim yurtiçi ve yurtdışından birçok takımla te­mas­ta. Bunlardan biri de Bre­zil­ya'nın kök­lü ta­kı­mı Vas­co da Ga­ma.

Gözden kaçırmayın

Şenol Güneş'ten maç öncesinde Abouakar sözleri Şenol Güneş'ten maç öncesinde Abouakar sözleri

GENÇLER TAKİP ALTINDA

Ku­lüp­ler ara­sı iletişimi sağlayan me­na­jer Ay­han Ye­şil­baş, Be­şik­taş'ın Vas­co da Ga­ma ile sa­de­ce pi­lot ta­kım uy­gu­la­ma­sı için de­ğil kar­deş ku­lüp ol­mak için de görüştüğünü ifa­de et­ti.

Baş­kan Fik­ret Or­man'ın bu pro­je­ye çok sı­cak bak­tı­ğı­nı belirterek “Bi­zi, takımın tek­nik di­rek­tör­lü­ğü­nü ya­pan es­ki ün­lü fut­bol­cu Ro­ma­ri­o ve ku­lü­bün baş­ka­nı Euo­ro Mi­ran­da biz­zat da­vet et­ti­. Anlaşma mart ayında resmiyete dökülebilir. Şim­di­den 3-4 genç oyun­cu­yu göz­lem al­tı­na al­dık” dedi.

 

Özgür SANCAR- BUGÜN GAZETESİ