Robben Vodafone Arena

Arjen Robben bombası!Be­şik­taş yö­ne­ti­mi ye­ni­le­ne­cek sta­dı­na dün­ya­ca ün­lü bir yıl­dız­la çık­mak için ha­re­ke­te geç­ti. Si­yah-Be­yaz­lı­lar, Ba­yern Mü­nih'in Hol­lan­da­lı­sı Ar­jen Rob­ben'in ba­ba­sı Hans Rob­ben'le kur­du­ğu te­mas­ta, "Ge­liş­me­le­re gö­re si­zin­le ma­sa­ya otu­ra­bi­li­riz" ya­nı­tını aldı.

ÖZEL 19.08.2015, 11:56
200
Robben Vodafone Arena

Be­şik­taş, önü­müz­de­ki se­zon ta­mam­la­ma­yı plan­la­dı­ğı ye­nista­dı­na dün­ya­ca ün­lü bir yıl­dız­la çık­mak is­ti­yor. Bu yön­deça­lış­ma­la­rı­nı yü­rü­ten Si­yah-Be­yaz­lı­lar'ın Al­man eki­biBa­yern Mü­nih'in dün­ya­ca ün­lü Hol­lan­da­lı yıl­dı­zı Ar­jenRob­ben'i lis­te­si­ne al­dı­ğı ve şim­di­den te­ma­sa geç­ti­ğiöğ­re­nil­di. Yö­ne­tim, şart­la­rın uy­gun ol­ma­sı du­ru­mun­daönü­müz­de­ki se­zon çı­ka­ca­ğı Vo­da­fo­ne Are­na'data­raf­tar­la­rı­nı Rob­ben'le ağır­la­ma­nın plan­la­rı­nı ya­pı­yor.

Adım atıldı haber bekleniyor

Be­şik­taş yö­ne­ti­mi ilk te­ma­sı­nı ise Hol­lan­da­lı yıl­dı­zınba­ba­sı ve tem­sil­ci­si Hans Rob­ben'le kur­du. Yö­ne­ti­ci­le­ringe­çen haf­ta Hol­lan­da'da ba­ba Rob­ben'le ma­sa­ya otur­duk­la­rıkay­de­dil­di. Gö­rüş­me­de Hans Rob­ben'in, ''Ba­yern Mü­nih, Ar­jen'lesöz­leş­me ye­ni­le­mek is­ti­yor. An­cak şart­la­rı ko­nuş­ma­dık.Ge­liş­me­le­re gö­re si­zin­le ma­sa­ya otu­ra­bi­li­riz'' de­di­ğikay­de­dil­di. Bu dev tran­sfer için ilk adı­mı atan yö­ne­tim şim­diise ge­le­cek ha­be­ri bek­le­me­ye baş­la­dı.

Pep Gu­ar­di­ola sı­cak bak­mı­yor

Rob­ben'in Bav­ye­ra eki­biy­le 2015 Ha­zi­ran'ına ka­dar söz­leş­me­sibu­lu­nu­yor. An­cak, tek­nik di­rek­tör Pep Gu­ar­di­ola'nın ta­kı­mıye­ni­le­mek is­te­di­ği ve Hol­lan­da­lı oyun­cu­ya faz­la sı­cakbak­ma­dı­ğı ve bu du­ru­mun Be­şik­taş'ın umut­la­rı­nı ar­tır­dı­ğıifa­de edi­li­yor. Ta­kı­mı ken­di­ne gö­re da­ha ra­di­kal birbi­çim­de di­zayn et­me­yi plan­la­yan İs­pan­yol ça­lış­tı­rı­cı­nınRob­ben için olum­suz ka­rar ver­me­si du­ru­mun­da Ba­yern'inbon­ser­viste faz­la bir     üc­ret ta­lep et­me­ye­ce­ğiko­nu­şu­lu­yor.

O pa­ra­yı Fer­nan­des'e ve­re­ce­ği­mi­ze...

Hol­lan­da­lı oyun­cu Ba­yern'den yıl­da 7 mil­yon eu­ro ka­za­nı­yor.An­cak, bu­nun en az yüz­de 40'ı ver­gi­ye gi­di­yor. Hol­lan­da­lı'yaka­lan pa­ra ise 4 mil­yon 200 bin eu­ro ci­va­rı. Fer­nan­des'inyıl­lık 4 mil­yon 100 bin eu­ro ga­ran­ti pa­ra­nın ya­nı sı­ra im­zapa­ra­sı da is­te­me­si­ne bo­zu­lan yö­ne­ti­min ise, "Bir se­ne­de buka­dar pa­ra­yı Fer­nan­des'e ve­re­ce­ği­mi­ze Rob­ben'e ve­ri­riz"gö­rü­şün­de bir­leş­ti­ği kay­de­dil­di.

Göz kamaştırıcı bir kariyere sahip

Ar­jen Rob­ben, Av­ru­pa ve dün­ya­nın bi­rin­ci sı­nıfta­kım­la­rın­dan olan Chel­se­a ve Re­al Mad­rid'de for­ma giy­di. 29ya­şın­da­ki oyun­cu 2009'dan bu ya­na Ba­yern Mü­nih for­ma­sıgi­yi­yor. Hol­lan­da'da, doğ­du­ğu şeh­rin, ta­kı­mı olan Gro­ningen'defut­bo­la baş­la­yan Ro­bben 2002-2004 se­zon­la­rın­da PSV'de,2004-07'de Chel­se­a'de ve 2007-09 ara­sın­da da Re­al Mad­rid'deoy­na­mış­tı.

HOLLANDA MİLLİ TAKIMIYLA 22 GOLÜ VAR

Hol­lan­da Mil­li Ta­kı­mı'nın te­mel oyun­cu­la­rın­dan olanba­şa­rı­lı or­ta sa­ha oyun­cu­su Por­ta­kal renk­li for­ma­yı tam 73kez giy­di ve 22 gol kay­det­ti. Dünya Kupası elemelerinde Ay-Yıldızlıtakımımıza da yaklaşık 30 metreden 1 gol atmıştı.

Beşiktaş'ta kritik zirve

Be­şik­taş'ta Fut­bol Ko­mi­te­si du­rum de­ğer­len­dir­metop­lan­tı­sı yap­tı. Fut­bol A Ta­kı­mı So­rum­lu Yö­ne­ti­ci­si Ah­matKa­val­cı, ''Bu­ca ma­çı ye­dek fut­bol­cu­la­rın oy­na­ma­la­rı veken­di­le­ri­ni gös­ter­me­le­ri için bir fır­sat­tı. Amade­ğer­len­di­re­me­di­ler. Bu­nu an­la­mak zor'' de­di. Dev­reara­sın­da ya­pı­la­cak trans­fer­ler ko­nu­sun­da Ön­der Özen'denra­por al­dık­la­rı­nı be­lir­ten Ka­val­cı, ''Lis­te­miz ha­zır. 2-3is­me yo­ğun­la­şa­ca­ğız'' di­ye ko­nuş­tu. Ka­val­cı, Gök­han Tö­reiçin ise önü­müz­de­ki ay Ru­bin Ka­zan ile gö­rüşeceklerini belirtti.

Yorumlar (0)