Şike davasının sanık avukatlarından Ali Rıza Dizdar, Beşiktaş’ın kazandığı 2010-11 sezonu Türkiye Kupası’nın söylendiği gibi TFF’ye geri verilmediğini ifade etti. “Divan’da fotoğraf bile çektirdik. Kulüpten dışarıya kalem çıkarılamaz. Kulüpte saklıdı

Be­şik­ta­ş’­ın 2010-11 se­zo­nu Tür­ki­ye Ku­pa­sı Şam­pi­yon­lu­ğu, 3 Tem­muz 2011’de baş­la­yan şi­ke so­ruş­tur­ma­sı­na da­hil ol­muş­tu. Dö­ne­min yö­ne­ti­mi, İs­tan­bul BŞB (Başakşehir) ga­li­bi­ye­tiy­le ge­len ku­pa­yı TFF’­ye ge­ri ve­re­ce­ği­ni ve ak­la­nın­ca tek­rar ala­ca­ğı­nı açık­la­mış­tı. Ku­pa­nın TFF’­de ol­ma­dı­ğı or­ta­ya çık­mış, Be­şik­taş Mü­ze­si Mü­di­re­si Zü­lel Gök de “Biz­de  yok. Hiç tes­lim al­ma­dı­k” de­miş­ti. O kupayla ilgili çarpıcı açıklamalar geldi.

 

Aydınlar: Kupa mı? Acaba...

 

Ön­ce Meh­met Ali Ay­dın­la­r’­dan baş­la­ya­lım... Olay­lı dö­ne­min Fe­de­ras­yon Baş­ka­nı Ay­dın­lar, “Ku­pa si­ze ge­ri ve­ril­mi­ş” ifa­de­si­ni duy­du­ğun­da “A­ca­ba...” ce­va­bı ver­di! “Be­şik­taş ne­re­de ol­du­ğu­nu açık­la­sı­n” di­ye­rek de­vam et­ti. Faz­la de­ta­ya gir­me­di an­cak bu ifa­de­si bi­le ku­pa­nın hiç­bir za­man ken­di­le­ri­ne gel­me­di­ği­ni bir kez da­ha te­yit edi­yor­du. Asıl ‘bom­ba­yı­’ Ali Rı­za Diz­dar pat­lat­tı! Ye­ni­den yar­gı­la­ma sü­re­cin­de ku­lüp ça­lı­şan­la­rın­dan Ah­met Ate­ş’­in ya­nı sı­ra fut­bol­cu­lar Kor­can ve İs­ken­de­r’­in de avu­kat­lı­ğı­nı ya­pa­cak olan Diz­dar, “Mah­ke­me bi­ze ‘Ni­ye ku­pa­yı ge­ri ver­di­ni­z’ di­ye sor­maz. Hu­ku­ken an­la­mı yok. Za­ten ku­pa ku­lüp­te du­ru­yor­du­r” di­ye ko­nuş­tu.

 

Gözden kaçırmayın

Onyekuru transferinde son durum Onyekuru transferinde son durum

Orman sessizliğini koruyor

 

Diz­dar söz­le­ri­ne şöy­le de­vam et­ti: “Şam­pi­yon­luk­tan son­ra (14 Ma­yıs 2011) bir di­van ku­ru­lu­muz ol­du. Ku­pa ora­ya gel­di. Hat­ta biz ku­pay­la fo­toğ­raf çek­tir­dik. Ku­pa mü­ze­ye zim­met­le­nir. Eğer on­la­ra gel­me­di­ği­ni söy­lü­yor­lar­sa, yö­ne­tim ka­tın­da­dır. Kim­se­nin evi­ne git­mez. Ku­lüp­ten bir ka­lem dı­şa­rı­ya çıkarılamaz” de­di. Bu ara­da Beşik­taş yö­ne­ti­ci­le­ri ku­pa­nın ne­re­de ol­du­ğu­nu bil­me­dik­le­ri­ni söy­lü­yor. Baş­kan Fik­ret Or­man ise ses­siz­li­ği­ni koruyor.

BUGÜN GAZETESİ