Korktuklarından konuşuyorlar

Be­şik­taş Ba­sın Söz­cü­sü Me­tin Al­bay­rak, Fe­ner­bah­çe Baş­ka­nı Aziz Yıl­dı­rı­m’­ın “Be­şik­ta­ş’­ın eko­no­mik ola­rak ar­ka­sı bo­ş” şek­lin­de­ki açık­la­ma­sı­na kar­şı­lık ver­di.

FUTBOL 02.11.2014 - 03:15 22.04.2021 - 00:00 Kartal Bakışı

Gel­di­ği­miz nok­ta or­ta­da. Her şe­yi­mi­zi, her­ke­sin gö­zü­nün önün­de ya­pı­yo­ruz. Giz­li sak­lı işi­miz yok. Sta­dı­mı­zı ken­di­miz ya­pı­yo­ruz. Gü­cü­müz ol­ma­sa, ken­di­mi­ze gü­ven­me­sek bun­la­ra kal­kış­maz­dık.

- Bu, Be­şik­taş yö­ne­ti­mi­nin ayak ses­le­ri­dir. Güç­lü bir şe­kil­de ge­li­yo­ruz. Ta­bi­i ra­kip­le­ri­miz de bi­zim bu gü­cü­müz­den kor­ka­rak hak­lı ola­rak ken­di­le­ri de ona gö­re ko­nu­şu­yor­lar. Her­kes ken­di işi­ne bak­sın.

 ‘Bu maçı alacağız başka yolu yok!’

Baş­ka­nı­mız Fik­ret Or­man, dün (ön­ce­ki gün) yap­tı­ğı ba­sın top­lan­tı­sın­da son de­re­ce açık ve net ko­nuş­tu. Çok önem­li me­saj­lar ver­di. Bi­zim üs­lu­bu­muz or­ta­da­dır.

Der­bi ta­bi­i ki zor­lu ge­çe­cek. An­cak, ta­kı­mı­mı­za gü­ve­ni­yo­ruz. Ke­sin­lik­le bir en­di­şe­miz, şüp­he­miz bu­lun­mu­yor. Ta­raf­ta­rın da de­di­ği gi­b; ‘Bu ma­çı ala­ca­ğız baş­ka yo­lu yok!’

CİHAN ÖZCAN - BUGÜN GAZETESİ

Gelişmelerden Haberdar Olun

@