Beşiktaş tarihinde Avrupa’da bir sezonda en fazla gol atan oyuncu geçen yıla kadar 5 golle Quaresma’ydı. Ancak Demba Ba 8 golle unvanı eline aldı. Şimdi Q7’nin hedefi yeniden bu rekorun sahibi olmak.

Gözden kaçırmayın

Beşiktaş, üçüncülük kupasının sahibi oldu Beşiktaş, üçüncülük kupasının sahibi oldu

Be­şik­ta­ş’­ın ye­ni­den kad­ro­su­na kat­tı­ğı Por­te­kiz­li yıl­dız Ri­car­do Qua­res­ma için Si­yah-Be­yaz­lı ta­kım­da­ki ye­ni se­zo­nu­nun apay­rı bir öne­mi var. Q7, ta­kım için ol­du­ğu ka­dar Dem­ba Ba ta­ra­fın­dan elin­den alı­nan re­kor için de mü­ca­de­le ede­cek. Por­te­kiz­li, Kar­ta­l’­da­ki ilk dö­ne­min­de, 2010-11 se­zo­nun­da boy gös­te­ri­len Av­ru­pa Li­gi­’n­de ra­kip fi­le­le­re 5 gol gön­der­miş ve Si­yah-Be­yaz­lı ta­kım­la Av­ru­pa­’da bir se­zon­da en faz­la gol atan futbolcu ol­muş­tu.

9 GOL ATMASI GEREKİYOR

Si­yah-Be­yaz­lı­la­r’­ın ge­çen se­zon kad­ro­su­na kat­tı­ğı ve se­zon so­nun­da ise Çi­n’­in Shang­ha­i Shen­hu­a ta­kı­mı­na 13 mil­yon eu­ro­ya gön­der­di­ği Se­ne­gal­li Dem­ba Ba ise Şam­pi­yon­lar Li­gi ön ele­me tur­la­rı ile Av­ru­pa Li­gi grup maç­la­rın­da 8 kez fi­le­le­ri ha­va­lan­dı­ra­rak re­ko­ru eli­ne al­dı. Kartal’­da göz­ler Qua­res­ma­’nın ye­ni se­zon­da mü­ca­de­le edi­le­cek Av­ru­pa Li­gi­’n­de 9 gol atıp re­ko­ru ye­ni­den ele alıp ala­ma­ya­ca­ğın­da ola­cak.