Seçimden önce dosyayı öne çektirdi

Pa­ra­lel çe­te­ye yö­ne­lik ope­ras­yon­lar hız ka­za­nır­ken ör­güt ade­ta çil yav­ru­su gi­bi da­ğıl­dı. Fi­ra­ri sav­cı Ze­ke­ri­ya Öz’­ün re­fe­ran­sıy­la Be­şik­taş yö­ne­ti­mi­ne gi­ren Me­lih Sa­mi Esen de kulüp pa­ra­la­rıy­la or­ta­dan kay­bol­du

GÜNDEM 26.11.2015, 09:30 26.11.2015, 09:31
858

 Be­şik­taş yö­ne­tim ku­ru­lu üye­si Me­lih Sa­mi Ese­n’­in sır­ra ka­dem ba­sa­rak or­ta­dan kay­bol­ma­sı ca­mi­ada en çok me­rak edi­len ko­nu­la­rın ba­şın­da ge­li­yor. Sağ­lık so­run­la­rı ne­de­niy­le yurt dı­şın­da bu­lun­du­ğu be­lir­ti­len Ese­n’­den ha­ber alı­na­ma­dı­ğı bi­li­ni­yor. 

Baş­kan Fik­ret Or­man da son di­van ku­ru­lun­da Ese­n’­in so­rul­ma­sı üze­ri­ne, “Ben de ara­dım te­le­fon­la­rı­ma dön­me­di. Sağ­lık so­run­la­rı ol­du­ğu­nu duy­du­m” ya­nı­tı­nı ver­miş­ti. Ga­ze­te­niz BU­GÜN ise or­ta­lık­ta gö­rün­me­yen yö­ne­ti­ci hak­kın­da kan­la­rı don­du­ra­cak bir ger­çe­ğe ulaş­tı.

PA­RA­LA­RI CEP­LE­Dİ

Me­lih Sa­mi Ese­n’­in, Pa­ra­lel ya­pı­nın sav­cı­sı Ze­ke­ri­ya Öz’­ün re­fe­ran­sıy­la Be­şik­taş yö­ne­ti­mi­ne gir­di­ği be­lir­til­di. Baş­kan Or­ma­n’­ın, İs­viç­re kim­li­ği de bu­lun­du­ğun­dan lo­bi­si güç­lü olan ve ge­le­cek va­at eden isim­ler ara­sın­da yer alan Ese­n’­in yö­ne­tim­de yer al­ma­sı­na onay ver­di­ği ifa­de edil­di. Esen ay­nı za­man­da Türk-İs­viç­re İş Kon­se­yi üye­si. 

Esen, Pa­ra­lel Ör­gü­t’­e ope­ras­yon baş­la­ma­dan az ön­ce yurt dı­şı­na çı­kış ya­pı­yor. Ül­ke­yi terk et­me za­ma­nı sav­cı Öz’­ün yur­du terk et­me­siy­le de ör­tü­şü­yor. Ya­ni, Pa­ra­lel Ör­güt de­şif­re olun­ca Esen de ül­ke­den ka­çı­yor. Ken­di­sin­den yak­la­şık 4 ay­dır ha­ber alı­na­mı­yor. Si­yah-Be­yaz­lı ku­lüp­te ic­ra ku­ru­lun­da da olan Ese­n’­in ay­rıl­ma­dan ön­ce ku­lüp­ten ala­cak­la­rı­nın önem­li kıs­mı­nı tah­sil et­ti­ği öğ­re­nil­di. Bu da önem­li bir de­tay ola­rak gö­ze çar­pı­yor.

OR­MAN ÜS­TÜNÜ ÇİZ­Dİ

Be­şik­taş Baş­ka­nı Fik­ret Or­man, Ese­n’­i Ma­yıs 2016’da ya­pı­la­cak se­çim­li ge­nel ku­rul­da lis­te­ye al­ma­ya­cak. An­cak tü­zü­ğe gö­re Ese­n’­in za­ten ku­lüp­le ili­şi­ği­nin ke­sil­me­si ge­re­ki­yor. Tü­zük­te, “Öz­rü ol­ma­dan ar­ka ar­ka­ya 3 top­lan­tı­ya ka­tıl­ma­yan üye­nin üye­li­ği, Yö­ne­tim Ku­ru­lu ka­ra­rıy­la dü­şe­r” mad­de­si yer alı­yor.

Şi­KE­Yi KOZ YAP­TI

Me­lih Sa­mi Esen hak­kın­da­ki bir baş­ka id­di­a ise oldukça önemli. Ese­n’­in 2013’te­ki se­çim sü­re­cin­de aday olan Ser­dal Ada­lı­’ya kar­şı şi­ke ola­yı­nı koz ola­rak kul­lan­dı­ğı ifa­de edil­di. Ese­n’­in, se­çim­ler­den ön­ce UE­FA Di­sip­lin Ku­ru­lu'nda Ada­lı'nın dos­ya­sı­nı öne çek­tir­di­ği kay­de­dil­di. Böy­le­ce Ada­lı se­çim­den ön­ce di­sip­lin ku­ru­lu­na sevk edil­di fa­kat aday­lı­ğı de­vam et­ti. An­cak ca­mi­a bu du­ru­mu ka­bul­len­me­di. Ese­n’­in İs­viç­re kim­li­ği de bu­lun­du­ğu için güç­lü bir lo­bi­si ol­du­ğu be­lir­til­di.

Abi­le­ri de tek tek sı­vış­tı

17-25 Ara­lık sav­cı­la­rı Ze­ke­ri­ya Öz, Ce­lal Ka­ra ve Meh­met Yüz­geç hak­kın­da çı­ka­rı­lan ya­ka­la­ma ka­ra­rı son­ra­sı yurt dı­şı­na ka­ça­rak iz­le­ri­ni kay­bet­tir­di. Ba­kır­köy Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı, mes­lek­ten ih­raç edi­len sav­cı­lar Ze­ke­ri­ya Öz, Ce­lal Ka­ra ve Meh­met Yüz­geç hak­kın­da “Suç iş­le­mek ama­cıy­la ör­güt kur­ma­k”, “Ce­bir, şid­det kul­la­na­rak Türk Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti­ni or­ta­dan kal­dır­ma­ya, gö­rev­le­ri­ni yap­ma­sı­na kıs­men ve­ya ta­ma­men en­gel­le­me­ye te­şeb­büs" ge­rek­çe­siy­le gö­zal­tı ka­ra­rı çı­kart­mış­tı.

 KAYNAK : Bugün
Yorumlar (1)
REK 5 yıl önce
hala bu fetoya tapanlar var alın böyle kaçarsınız kaçın bakalım sizi gidi hainler sizi....