Partizan Maçına Gelmeyin

Sırp med­ya­sı Be­şik­taş ta­raf­ta­rı­na Par­ti­zan ma­çı için “Gel­me­yin” çağ­rı­sı yap­tı. Ko­nuy­la il­gi­li gö­rüş­tü­ğü­müz ül­ke­nin fut­bol fe­de­ras­yo­nu “Bu du­rum bi­zi il­gi­len­dir­mez” de­di.

GÜNDEM 17.10.2014, 02:36
2587
Partizan Maçına Gelmeyin

Si­ya­si olay­lar son­ra­sı ta­til edi­len Sır­bis­tan-Ar­na­vut­luk Eu­ro 2016 ele­me ma­çı­nın yan­kı­la­rı sü­rü­yor. Mü­ca­de­le­nin 44. da­ki­ka­sın­da or­ta­ya çı­kan bir ha­va ara­cı ve üze­rin­de­ki 'Bü­yük Ar­na­vut­luk' bay­ra­ğı ma­çın ta­til edil­me­si­ne, ta­raf­tar­la­rın da bir­bi­ri­ne gir­me­si­ne ne­den ol­muş­tu. Bu ola­yın ar­dın­dan iki ta­kım fut­bol­cu­la­rı ara­sın­da kav­ga çık­mış, Sırp ta­raf­tar­la­rın da sa­ha­ya gir­me­siy­le maç ta­til edil­miş­ti.

BASINDAN İLGİNÇ İDDİA

Bel­grad'da ya­şa­nan ge­ri­lim, akıl­la­ra Par­ti­zan ile Be­şik­taş'ın Av­ru­pa Li­gi'nde 23 Ekim’de oy­na­ya­ca­ğı ma­çı ge­tir­di. Sırp­lar’ın maç için Bel­grad'a gi­de­cek Be­şik­taş ta­raf­ta­rıy­la sür­tüş­me ih­ti­ma­li en­di­şe­le­ri ar­tır­dı. Sırp med­ya­sı Be­şik­taş­lı ta­raf­tar­la­rın Par­ti­zan ma­çın­da Ar­na­vut­luk bay­ra­ğı aça­ca­ğı­nı id­di­a edip "Türk­ler gel­me­sin" di­ye yaz­dı. Biz de ko­nuy­la il­gi­li ola­rak ön­ce­lik­le Sır­bis­tan Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu’nu ara­dık. Gö­rüş­tü­ğü­müz med­ya so­rum­lu­su “Bu ko­nu bi­zi il­gi­len­dir­mez” de­di. Ger­gin bir üs­lup­la ko­nu­şan yet­ki­li  “Bunu Par­ti­zan ku­lü­bü­ne so­run” di­ye­rek te­le­fo­nu ka­pat­tı.

TÜRK BAYRAĞI YAKILMIŞTI

Ar­dın­dan bu kez Par­ti­zan ku­lü­bü­ne ulaş­tık ve Baş­kan Dra­gan Dju­ric ile gö­rüş­tük. Dju­ric’e Be­şik­taş ma­çı ve Sırp ga­ze­te­le­ri­nin man­şet­le­riyle il­gi­li fi­kir­le­ri­ni sor­ma­dan ön­ce geç­en ay bir baş­ka Sırp eki­bi Kı­zıl­yıl­dız’ın No­vi Pa­zar ma­çın­da ya­kı­lan Türk bay­ra­ğı­nı ha­tır­lat­tık. Söz ko­nu­su maç­ta fa­na­tik Sırp­lar, No­vi Pa­zar ma­çın­da Türk bay­ra­ğı­nı ate­şe ver­miş­ti. Çün­kü Boş­nak nü­fu­sun ağır­lık­ta ya­şa­dı­ğı No­vi Pa­zar şeh­ri­nin ay­nı isim­li ta­kı­mı Sır­bis­tan'da, Fe­ner­bah­çe ile ya­kın iliş­ki­le­riy­le bi­li­ni­yor­du.

GÖZLER ARTIK UEFA’DA

Bu ha­tır­lat­ma­mı­za rağ­men Dju­ric or­ta­da bir so­run gör­me­dik­le­ri­ni be­lirt­ti. “Bu ko­nuy­la il­gi­li biz­ce da­ha faz­la ko­nu­şa­cak bir şey yok” di­ye­rek Be­şik­taş ta­raf­tar­la­rı­nın ge­lip gel­me­me­le­riy­le il­gi­li yo­rum yap­mak­tan ka­çın­dı. Tüm bu ger­gin­lik­ler üze­ri­ne UE­FA’nın grup­ta­ki Par­ti­zan-Be­şik­taş maç­la­rı için kar­şı­lık­lı ola­rak dep­las­man maç­la­rı­na ta­raf­tar gö­tür­me­ye izin ve­rip ver­me­ye­ce­ği me­rak edi­li­yor.

CENK TOSUN'UN MİLLİ ÜZÜNTÜSÜ

Be­şik­taş’ta Si­vas ma­çı ön­ce­si Cenk To­sun ve Ve­li Kav­lak Ali­bey­köy'deki Kar­tal Yu­va­sı'nda ta­raf­tar­lar­la buluştu. Bu­ra­da konuşan iki fut­bol­cu­dan Cenk, for­vet ek­sik­li­ği­ne rağ­men mil­li ta­kı­ma se­çil­me­me­si­ni yo­rum­la­dı. "Ben çağ­rı­la­ca­ğı­mı umu­yor­dum, bek­le­dim de açık­ça­sı. Ama Fa­tih ho­ca­nın seç­ti­ği adam­lar çağ­rı­lı­yor say­gı gös­ter­me­miz la­zım. Da­ha faz­la ça­lış­mam la­zım de­mek ki" de­di. Cenk, An­ka­ra’da oy­na­na­cak Si­vas ma­çı için de "Ta­raf­ta­rı­mı­zın des­te­ği­ni ora­da da bek­li­yo­ruz. Ga­la­ta­sa­ray ile Fe­ner­bah­çe maçı var. İkisinden biri mutlaka puan kaybedeceği için bu ma­çın öne­mi da­ha faz­la” dedi. Adı transfer söylentilerine karışan Veli Kavlak ise Beşiktaş’ta kalmak istediğini belirtti.

YASAKTI AMA ÇARŞI GİRDİ

2012’de Par­ti­zan-Be­şik­taş basketbol ma­çı­ öncesi Sırplar Siyah-Be-yazlı taraftarlara salonu kapatmıştı. Ancak Çarşı yasağı delip maçı yerinde izlemişti.

23 Ekim Per­şem­be gü­nü oy­na­na­cak ma­ça Be­şik­taş ta­raf­tar­la­rı­nın git­me­me­si yö­nün­de­ki is­tek, 15 Ka­sım 2012’de iki ku­lü­bün bas­ket­bol ta­kım­la­rı ara­sın­da oy­na­nan Eu­ro­le­agu­e ma­çı­nı akıl­la­ra ge­tir­di. On­lar­ca yıl­dır Bel­gra­d Are­na’da hiç­bir dep­las­man ta­kı­mı ta­raf­ta­rı, Par­ti­zan­lı­lar’ın kar­şı­sı­na çı­ka­ma­mış­tı. Sırp yet­ki­li­ler, Bel­grad Are­na’da oy­na­na­cak kar­şı­laş­ma­ya Be­şik­taş­lı ta­raf­tar­la­rın gü­ven­lik ge­rek­çe­siy­le alın­ma­ya­ca­ğı­nı du­yur­muştu. An­cak Be­şik­taş’ın ün­lü ta­raf­tar gru­bu Çar­şı ya­sa­ğı de­lip ma­çı sa­lon­da iz­le­miş­ti .

İŞTE O DÖNEMDE ADIM ADIM YAŞANANLAR

- Türk­ler’in ge­le­ce­ği id­di­ala­rı üze­ri­ne otel­le­re bas­kın­lar dü­zen­len­di, pa­sa­port­la­rın fo­to­ko­pi­le­ri alın­dı. Ba­zı ta­raf­tar­lar gö­zal­tı­na alın­dı. Bel­ge­le­rin­de ve si­cil­le­rin­de so­run ol­ma­yan­lar ser­best bı­ra­kıl­dı fa­kat fiş­len­di.

- Par­ti­zan’ın sa­lo­nun­da dep­las­man tri­bü­nü yok­tu. Sırp po­li­si, sa­lon­da ani­den or­ta­ya çı­ka­cak Be­şik­taş ta­raf­ta­rı­nın oluş­tu­ra­ca­ğı ris­ki gö­ze ala­ma­dı ve uzun yıl­lar son­ra ilk kez böl­ge aç­tı.  Be­şik­taş ta­raf­ta­rı­nın ha­ber­le­şe­rek açı­lan özel tri­bün­de bu­luş­ma­sı is­ten­di.

- Böylece 30 ka­dar Be­şik­taş­lı, kar­şı­laş­ma­yı Bel­grad Are­na’da ta­kip ede­rek Par­ti­zan’ın uzun yıl­lar sü­ren dep­las­man ta­raf­ta­rı al­ma­ma ge­le­ne­ği­ni yık­ma­yı ba­şar­dı.

Yorumlar (0)