Fikret Orman'dan Gökhan İnler ve stat açıklaması

Be­şik­taş Baş­ka­nı Fik­ret Or­man, ta­kı­mın kamp yap­tı­ğı An­tal­ya­'da; tek­nik di­rek­tör Sla­ven Bi­lic, in­şa­atı sü­ren Vo­da­fo­ne Are­na ve ta­kım hak­kın­da önem­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Orman ayrıca, napoli'de oynayan Türk asıllı İsviçreli futbolcu Gökhan İnler'in transferi hakkında da konuştu.

Fikret Orman'dan Gökhan İnler ve stat açıklaması
Bugün Gazetesi'ne ko­nu­şan Baş­kan Or­man, gö­re­ve gel­di­ğin­den be­ri hiç İs­tan­bul der­bi­si ka­za­na­ma­yan Hır­vat ho­ca­ya sa­hip çık­tı. Bu se­zon Vo­da­fo­ne Are­na­’nın de­vam eden in­şa­atı ne­de­niy­le ken­di stat­la­rın­da oy­na­ya­ma­ma­la­rı­na gön­der­me ya­pan Or­man, “Der­bi ka­zan­mak önem­li ama li­gi ka­zan­mak da­ha önem­li. Bun­dan son­ra ken­di sa­ha­mız­daki der­bi­le­ri ka­za­na­ca­ğız. Bun­dan son­ra kendi evimizde yapacağımız der­bi­ler Vo­da­fo­ne Are­na'da ola­ca­k” de­di. (Be­şik­taş, se­zo­nun ikin­ci ya­rı­sın­da­ki İs­tan­bul der­bi­le­rin­de ev sa­hi­bi de­ğil.)

VODAFONE ARENA İKİNCİ YARIYA ZOR

Vo­da­fo­ne Are­na­’nın in­şa­at ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da da bil­gi ve­ren Or­man, şu ifa­de­le­ri kul­lan­dı: “Ye­ni sta­dı­mı­zın bi­ti­ril­me­si için yo­ğun ça­ba sarf edi­yo­ruz. Bu se­zo­nun so­nu­na ye­tiş­tir­mek için uğ­ra­şı­yo­ruz. Ar­zu­muz en azın­dan son bir- iki iç sa­ha ma­çı ye­ni sta­dı­mız­da oy­na­mak. An­cak şu an için bu pek müm­kün gö­zük­mü­yor. Zor du­ru­yor. Se­zo­nun ikin­ci dev­re­sin­de iç sa­ha maç­la­rı­mı­zı baş­ka şe­hir­ler­de oy­na­ya­ca­ğız. 6 ay­lık sü­re­ce bak­tı­ğı­mız­da iç sa­ha maç­la­rı­mı­zın dı­şa­rı­da ola­ca­ğı­nı söy­le­ye­bi­li­riz.”

Or­man, Be­şik­taş'ın son dö­nem­de imaj ve eko­no­mik olarak ye­ni­den ya­pı­lan­ması ko­nu­sun­da iv­me ka­zan­dı­ğı dü­şün­ce­siy­le il­gi­li de konuştu. ''Sa­ha skor­la­rı iyi olun­ca, Be­şik­taş ka­mu­oyun­da iyi bir al­gı oluş­tur­du­ğu sü­re­ce biz de üze­ri­mi­ze dü­şe­ni yap­mış olu­ruz'' ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

GÖKHAN İNLER SEZON SONU OLABİLİR

Baş­kan, adı Be­şik­ta­ş’­la anı­lan ve Na­po­li­’de top koş­tu­ran or­ta sa­ha oyun­cu­su Gök­han İn­ler ko­nu­sun­da da ak­lın­da­ki­le­ri pay­laş­tı. Şu an için gün­dem­le­rin­de ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­terek, “Se­zon so­nun­da ola­bi­lir. Bu trans­fe­re o za­man ka­rar ve­re­ce­ğiz” di­ye ko­nuş­tu.

Be­şik­ta­ş’­ın şu an iti­ba­riy­le ken­di­si­nin ha­yal et­ti­ği se­vi­ye­de olup ol­ma­dı­ğı so­ru­suy­la il­gi­li ola­rak­sa, “Tam de­ğil ama ya­vaş ya­vaş ka­mu­oyu da gö­rü­yor. Biz de gö­rü­yo­ruz. Emin adım­lar­la iler­li­yo­ruz. Ne ge­re­ki­yor­sa Be­şik­taş va­kur­lu­ğu içe­ri­sin­de ya­pı­yo­ruz” dedi.

 

 

YORUM EKLE
YORUMLAR
fatih
fatih - 4 yıl Önce

bi sağ bek alamadın yazıklar olsun gene beksiz bir devre geçirteceksin takıma sene sonunda alırmışmış 31 ine giren adamımı alacan orman efendi fikosun işte fiko fiko fiko istifa fiko istifa

eses eses
eses eses - 4 yıl Önce

la fatih ne kalas adamsinkla seni kessek 2 gardolabi bi yatak odasi cikar senden

kenan
kenan - 4 yıl Önce

fatih milosevic sag bek oynayabiliyor, haberin olsun. :)

fatih
fatih - 4 yıl Önce

eses eses seni ben bi keserim gardrobun içine ölü halini koyarımki kokmasın diye ama genede kokarsın sen dünyayı mahvedersin kokunla

Fatihin beyni
Fatihin beyni - 4 yıl Önce

Yokluğumda saçmalıyor yine fatih

mesut
mesut - 4 yıl Önce

Başkanım lütfen iyi bir sağlık alalım.saygılar

B.j.K 1903
B.j.K 1903 - 4 yıl Önce

Başkanım bitir artıkın şu transferleri.Bak,taraftar iyicene sabırsızlaştı artık.Teamül meamül kalmadı başkanım,elinizi çabuk tutun.