Bu iş çö­zü­le­cek­tir ''Veli Kavlak''

Beşiktaş Basın Sözcüsü Albayrak, kupadaki Adana Demirspor maçında rakip oyuncu Hakan’ın kırmızı kartını iptal ettiren Veli için, “Hayatta ancak Beşiktaş gibi olursanız gerçek kazanan olabileceğinizi gösterdi” dedi.

Bu iş çö­zü­le­cek­tir ''Veli Kavlak''

Be­şik­taş Ba­sın Söz­cü­sü Me­tin Al­bay­rak, ön­ce­ki gün ku­pa­da 2-1 kay­be­di­len Ada­na De­mirs­por ma­çı­nın ar­dın­dan sa­mi­mi ko­nuş­tu.
Ra­kip ta­kım­dan Ha­ka­n’­ın gör­dü­ğü kır­mı­zı kar­tı ha­kem­le ko­nu­şa­rak ip­tal et­ti­ren Ve­li için, “Tam bir Be­şik­taş­lı­lık du­ru­şu ser­gi­le­di. Ken­di­siy­le gu­rur du­yu­yo­ruz. Be­şik­taş adı­na ka­zan­mak için her yol mü­bah­tır an­la­yı­şı­nın ge­çer­li ol­ma­dı­ğı­nı ka­nıt­la­dı. Ha­yat­ta an­cak Be­şik­taş gi­bi olur­sa­nız ger­çek ka­za­nan ola­bi­le­ce­ği­ni­zi gös­ter­di­” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Ve­li­’nin se­zon so­nu bi­te­cek söz­leş­me­siy­le il­gi­li ola­rak­sa, “Ken­di­si Be­şik­taş­lı. Bu­ra­da ol­mak­tan son de­re­ce mut­lu. Biz de onun ta­kı­mı­mız­da ol­ma­sın­dan mut­lu­yuz. İşin bir de pro­fes­yo­nel ya­nı var. O, hak­lı ola­rak ki­şi­sel men­fa­at­le­ri­ni, biz de ku­lü­bün men­fa­at­le­ri­ni ko­va­lı­yo­ruz. İkin­ci baş­ka­nı­mız Ah­met Nur Çe­bi il­gi­le­ni­yor. Ocak ayı gel­di­ğin­de dev­re ara­sın­da bu iş çö­zü­le­cek­tir. So­run ya­şan­ma­z” ifadelerini kullandı.

‘LÜLEBURGAZ VE PENDİK ÖRNEKLERİ VAR’

Al­bay­rak, Ada­na De­mirspor ye­nil­gi­si için­se, “Ku­pa maç­la­rın­da her ül­ke­de, her ta­kım­da sür­priz so­nuç­lar ola­bi­li­yor. Geç­miş­te Lü­le­bur­gaz ve Pen­diks­por ör­nek­le­ri de var. Bu se­zon li­ge bir baş­ka ba­kı­yo­ruz. An­cak bu, ku­pa­yı önem­se­me­di­ği­miz an­la­mı­na gel­mez. He­def her kul­var­da ba­şa­rı. Ka­lan 3 ma­çı ka­za­nır­sak grup­tan çı­ka­rız. Ara­lık ayın­da yo­ğun maç tra­fi­ği var­dı. Biz     fut­bol­cu­la­rı ta­kip et­mek­ten yo­rul­duk. On­lar da     ha­liy­le sa­ha­da yo­rul­du­” de­di.

YORUM EKLE
YORUMLAR