Bu Açıklama Bomba Etkisi Yaratacak

Ömer Top­rak ve Ha­kan Çal­ha­noğ­lu, Mil­li Ta­kım’dan çı­ka­rıl­dı, or­ta­lık ka­rış­tı. İki­li­nin, yapılan daveti, ken­di­le­ri­ne si­lah çek­ti­ği öne sürülen Gökhan Tö­re yü­zün­den ‘sakatlık mazeretiyle’ reddettikleri iddia edildi.

GÜNDEM 08.10.2014, 02:47
4560
Bu Açıklama Bomba Etkisi Yaratacak

Baba Hü­se­yin Çal­ha­noğ­lu “Hakan sa­kat” de­se de “Federasyondan açık­la­ma bek­li­yo­ruz” sö­züy­le ka­fa ka­rıştır­dı. “Oğluma bir şey ol­say­dı kim­se al­tın­dan kal­ka­maz­dı” di­ye­rek de bir an­lam­da si­lah ola­yı­nı doğ­ru­la­dı.

Çek Cum­hu­ri­ye­ti ve Le­ton­ya maç­la­rı ön­ce­si İs­tan­bul’da kamp ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren A Mil­li Fut­bol Ta­kı­mı çar­pı­cı bir id­di­a ile çal­ka­la­nı­yor. Tür­ki­ye Fut­bol Di­rek­tö­rü Fa­tih Te­rim ta­ra­fın­dan kam­pa da­vet edi­len Ba­yer Le­ver­ku­sen­li fut­bol­cu­lar Ömer Top­rak ile Ha­kan Çal­ha­noğ­lu’nun, ken­di­le­ri gi­bi gur­bet­çi olan Be­şik­taş­lı Gök­han Tö­re yü­zün­den Ay-Yıl­dız­lı ta­kı­ma gel­me­dik­le­ri öne sü­rül­dü. İd­di­ala­ra gö­re, bu iki oyun­cu, da­ha ön­ce­ki Mil­li Ta­kım kam­pın­da otel­de oda­la­rı­nı ba­sıp, ken­di­le­ri­ne si­lah çek­en Gök­han Tö­re’nin de kam­pa dâ­hil edil­di­ği­ni gö­rdü. Bunun üstüne sa­kat ol­duk­la­rı­nı öne sür­düler.

ADINI AĞZINA ALMADI

Ko­nuy­la il­gi­li spe­kü­las­yon sü­rer­ken Ha­kan’ın ba­ba­sı Hü­se­yin Çal­ha­noğ­lu, BU­GÜN’e ya­şa­nan­lar­la il­gi­li çar­pı­cı açık­la­ma­lar yap­tı. Ba­ba Çal­-   ha­noğ­lu Ha­kan’ın sa­kat­lı­ğı­nı “Ar­ka ada­le­sin­de çek­me. Te­da­vi­si sü­rü­yor" di­ye­rek doğ­ru­la­sa da, or­ta­ya atı­lan id­di­alar ile il­gi­li yap­tı­ğı “Bu ko­nu­da Tür­ki­ye Fut­bol Di­rek­tö­rü Fa­tih Te­rim'in açık­la­ma yap­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz” sö­zü ka­fa ka­rış­tır­dı.

‘O ŞAHIS’ iFADESi

Gök­han Tö­re için “O şa­hıs­la işi­miz yok” ifa­de­le­ri­ni kul­la­nan Hü­se­yin Çal­ha­noğ­lu “Fa­tih Te­rim ho­ca­yı bek­le­mek da­ha doğ­ru olur. O olay­da bi­zim ço­cu­ğu­mu­za bir şey ol­say­dı, bu­nun al­tın­dan kim­se kal­ka­maz­dı. Ne TFF ne bir baş­ka ki­şi” yo­ru­mun­da bu­lun­du. 
Hü­se­yin Çal­ha­noğ­lu’nun Gök­han Tö­re’nin is­mi­ni ağ­zı­na al­ma­ya­rak Be­şik­taş­lı fut­bol­cu için “O şa­hıs” ifa­de­si­ni kul­lan­ma­sı dik­kat çek­ti. Bu söz­ler bir an­lam­da, A Mil­li Ta­kım’ın ge­çen yıl Hol­lan­da ma­çı ön­ce­si yap­tı­ğı kamp­ta ya­şan­dı­ğı id­di­a edi­len si­lah çek­me ola­yı­nı doğ­ru­lar ni­te­lik­tey­di.  

“Benim oğlum en pahalısı”

Hü­se­yin Çal­ha­noğ­lu, oğ­lu Ha­kan Çal­ha­noğ­lu’nun Al­man­ya’nın ko­nuş­tu­ğu bir isim ol­du­ğu­nu, ile­ri­de Mil­li Ta­kım’da çok da­ha uzun sü­re­ler ala­ca­ğı­nı ifade etti. Ha­kan’ı yaz dö­ne­min­de Ba­yern Mü­nih, Re­al Mad­rid, Atletico Madrid ve Manchester City gi­bi ku­lüp­le­rin is­te­di­ği­ni an­cak ter­cih­le­ri­ni Le­ver­ku­sen'den ya­na kul­lan­dık­la­rı­nı ifa­de et­ti. Bu ter­ci­hin ge­rek­çe­le­ri­ne de de­ği­nen Çal­ha­noğ­lu “Bel­ki Bayern'de, Re­al'de ye­dek ka­la­bi­lir­di. Ama bu­ra­da sü­rek­li oy­na­ya­cak. Le­ver­ku­sen'i şam­pi­yon ya­pması çok da­ha bü­yük bir ba­şa­rı olur. Son­ra­sın­da eminim ki za­ten dün­ya­nın en bü­yük ku­lü­bü­ne gi­de­cek” dedi. 
 
“Hamburg’un tarihine geçti”
 
Ha­kan’ın Le­ver­ku­sen’e trans­fe­riy­le Türk Mil­li Ta­kı­mı'nda oy­na­yan en pa­ha­lı fut­bol­cu, ol­du­ğu­nu ifa­de eden ba­ba Çal­ha­noğ­lu “Ham­burg, Ha­kan'ın bı­rak­mak is­te­me­di. Ama so­nun­da Le­ver­ku­sen on­la­rı ik­na et­ti ve 14,5 mil­yon eu­ro ka­zan­dı­lar. Ta­rih­le­rin­de ku­lü­be bu ka­dar pa­ra ka­zan­dı­ran baş­ka fut­bol­cu yok­tur. Ta­bi­i ki Ha­kan da çok iyi oy­na­dı. Ta­kı­mı kü­me­de kal­ma mü­ca­de­le­si ve­ri­yor­du. Ha­kan, Ham­burg'a çok yar­dım­cı ol­du, per­for­man­sıy­la, ta­kı­mın kü­me­de kal­ma­sı­nı sağ­la­ya­rak, ba­şa­rı­lı bir işe im­za at­tı" di­ye ko­nuş­tu.

 

ÖZGÜR SANCAR - BUGÜN GAZETESİ

Yorumlar (0)