Beşiktaş'ta gündem Fransız ekibi

Bilic’in yerine hoca arayan Beşiktaş’ta başkan, ilk sıraya Fransız ekibi Lille’i çalıştıran Rene Girard’ı aldı. Fransa’da temasa geçti. Önemli yol kat edildi. Jesus, menajeri Mendes nedeniyle veto yedi.

Beşiktaş'ta gündem Fransız ekibi

Be­şik­ta­ş’­ta ge­le­cek se­zon ta­kı­mın ba­şın­da ki­min yer ala­ca­ğı ko­nu­sun­da sı­cak ge­liş­me­ler ya­şan­ma­ya de­vam edi­yor.

Baş­kan Fik­ret Or­ma­n’­ın ro­ta­sı­nı Fran­sa­’ya çe­vir­di­ği ve Lil­le ta­kı­mı­nı ça­lış­tı­ran Re­ne Gi­rar­d için temas kurduğu öğ­re­nil­di. Or­ma­n’­ın Fran­sa­’ya gi­de­rek de­ne­yim­li tek­nik adam­la ma­sa­ya otur­du­ğu ve önem­li me­sa­fe kat et­ti­ği be­lir­til­di. Gi­rard, ge­le­cek se­zo­nun trans­fer büt­çe­si­ni de is­te­di.

JORGE JESUS’A MENDES VETOSU

Si­yah-Be­yaz­lı­la­r’­ın eze­li ra­ki­bi Fe­ner­bah­çe ile bir­lik­te gün­de­min­de olan Porte­kiz­li ho­ca Jor­ge Je­su­s’­un me­na­je­ri­nin Jor­ge Men­des ol­ma­sı ne­de­niy­le ve­to ye­di­ği kay­de­dil­di.

Ki­mi yö­ne­ti­ci­len Je­sus için ıs­rar­cı ol­sa da Or­ma­n’­ın “Geç­miş­te­ki trans­fer­ler­den do­la­yı Jor­ge Men­des'ten ha­la ya­ka­mı­zı kur­ta­ra­mı­yo­ruz. On­dan tek­nik di­rek­tör al­mam. Je­sus'tan vaz­geç­tik” de­di­ği kay­de­dil­di.

YORUM EKLE
YORUMLAR
hkn
hkn - 4 yıl Önce

bu adamı almayın..1 hafta önce başarısız olduğu için görevine son verildi lille tarafından..

deserteagle
deserteagle - 4 yıl Önce

aman gelmesin bu adam takimlari katlediyor gelirse cok sikiliriz yeni stadimizda ! cok defansif oynatiyor takimlarini