Beşiktaşlı taraftarlara müjdeyi verdi

Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, geleceği tartışılan Hırvat hocaya ve takıma sahip çıktı. “Her şey bitmiş gibi bir hava oluşturulmaya çalışılıyor. Kimseyle sorunumuz yok. Biz bu kadroyla şampiyon olacağız” dedi.

GÜNDEM 15.04.2015, 10:33
1809
Beşiktaşlı taraftarlara müjdeyi verdi

Be­şik­taş Ba­sın Söz­cü­sü Me­tin Al­bay­rak, son dö­nem­de ta­kım­da­ki ge­le­ce­ği tar­tı­şı­lan tek­nik di­rek­tör­le­ri Sla­ven Bi­li­c’­e ve ta­kı­ma sa­hip çık­tı.

 

Se­zo­nun bi­ti­mi­ne 8 haf­ta ol­du­ğu­nu be­lir­ten Al­bay­rak, “Şu an hâlâ şam­pi­yon­lu­ğun en kuv­vet­li aday­la­rın­dan bi­ri­yiz. An­cak san­ki her şey bit­miş, ye­ni se­zo­nun plan­la­ma­sı ya­pı­lı­yor­muş gi­bi bir iz­le­nim oluş­tu­rul­ma­ya ça­lı­şı­lı­yor. Bi­zim tek kon­san­tras­yo­nu­muz se­zo­nu zir­ve­de bi­tir­mek yö­nün­de. Hiç­bir oyun­cu­muz­la da prob­le­mi­miz yok. Biz bu kad­roy­la şam­pi­yon ola­ca­ğız” de­di.

 

LİG UZUN MARATON DİYE BOŞA SÖYLENMİYOR

 

Ta­kım­da son de­re­ce olum­lu bir ha­va­nın ol­du­ğu­nu be­lir­ten Al­bay­rak, “Lig uzun bir ma­ra­ton di­ye bo­şu­na söy­len­mi­yor. 34 ma­çın hep­si­ni ka­za­nan şam­pi­yon olur di­ye bir ku­ral da yok. Ta­kım­la­rın pu­an ka­yıp­la­rı ya­şa­ma­sı son de­re­ce nor­mal. Ka­lan maç­la­rı­mı­zı ka­yıp­sız at­lat­mak is­ti­yo­ruz. Mü­ca­de­le­nin için­de yer alan bü­tün un­sur­la­rı­mız da bu bi­linç­te ha­re­ket edi­yor. Her­kes gö­re­vi­nin ve so­rum­lu­lu­ğu­nun bi­lin­cin­de. İn­şal­lah son dü­dük çal­dı­ğın­da mut­lu so­na ula­şa­ca­ğız” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Yorumlar (2)
mehmet kavi 6 yıl önce
bir yanda 4-5 atan rakipler, bir yanda 0 çeken takımımız var, hayalci olmayalım.
hayati 6 yıl önce
Müjde bunun neresinde...