Be­şik­ta­ş’­ın 2010-11’de ka­zan­dı­ğı Tür­ki­ye Ku­pa­sı­ kayboldu

Fe­ner­bah­çe Baş­ka­nı Aziz Yıl­dı­rı­m’­ın Be­şik­ta­ş’­ın 2010-11’de ka­zan­dı­ğı Tür­ki­ye Ku­pa­sı­’nın ne­re­de ol­du­ğu­nu sor­ma­sı gün­de­me otur­du.

Be­şik­ta­ş’­ın 2010-11’de ka­zan­dı­ğı Tür­ki­ye Ku­pa­sı­ kayboldu

Fe­ner­bah­çe Baş­ka­nı Aziz Yıl­dı­rı­m’­ın Be­şik­ta­ş’­ın 2010-11’de ka­zan­dı­ğı Tür­ki­ye Ku­pa­sı­’nın ne­re­de ol­du­ğu­nu sor­ma­sı gün­de­me otur­du. Akıllara, o dö­ne­min Be­şik­taş Baş­ka­nı Yıldırım De­mi­rö­re­n’­in, “Ku­pa­yı ia­de edi­yo­ru­z” açık­la­ma­sı gel­di. Yap­tı­ğı­mız araş­tır­ma­lar­da ise ge­rek Beşik­taş gerek­se de Fe­de­ras­yon ku­pa­nın ken­di­le­rin­de ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. İşte kayıp kupanın hikayesi...

Fe­ner­bah­çe Baş­ka­nı Aziz Yıl­dı­rı­m’­ın ön­ce­ki gün dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sın­da 2010-11 se­zo­nun­da o za­man­ki adıy­la İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye (Bu se­zon adı Ba­şak­şe­hir ola­rak de­ğiş­ti­ril­di) ile Be­şik­taş ara­sın­da oy­na­nan ve şi­ke so­ruş­tur­ma­sı­na gi­ren Tür­ki­ye Ku­pa­sı­’nın ne­re­de ol­du­ğu­nu sor­ma­sı gün­de­me otur­du. İki ta­kım ara­sın­da oy­na­nan ku­pa fi­na­lin­de şi­ke ya­pıl­dı­ğı id­di­a edil­miş, Be­şik­taş adı­na dö­ne­min ikin­ci başka­nı Ser­dar Ada­lı ve Tek­nik Di­rek­tör Tay­fur Ha­vut­çu sa­nık san­dal­ye­si­ne otur­muş ve bel­li bir sü­re ha­pis­te yat­mış­lar­dı.

AÇIKLAMA ZİYARET SONRASIYDI

Ya­şa­nan­la­rın ar­dın­dan dö­ne­min Be­şik­taş Baş­ka­nı Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren ve ikin­ci baş­kan Me­tin Ke­çe­li, 15 Tem­muz 2011’de o za­man­ki Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Meh­met Ali Ay­dın­la­r’­a zi­ya­ret­te bu­lun­muş­tu. He­yet, Ada­lı ve Ha­vut­çu hak­kın­da bil­gi alır­ken De­mi­rö­ren, çı­kış­ta yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Ka­zan­dı­ğı­mız Tür­ki­ye Ku­pa­sı­’nı ge­ri ia­de et­me­ye ka­rar ver­dik. Suç­suz­lu­ğu­muz is­pat­la­nın­ca ge­ri ala­ca­ğı­z” de­miş­ti. İş­te buna gön­der­me­de bu­lu­nan Fe­ner­bah­çe Baş­ka­nı Aziz Yıl­dı­rım, ne­re­de ol­du­ğu­nu sor­du.

KUPAYI KİMSE SAHİPLENMEDİ

Biz de ku­pa­nın ne­re­de ol­du­ğu­nu me­rak et­tik ve siz­ler için araş­tır­dık. Ön­ce ola­yın ta­raf­la­rın­dan bi­ri olan Be­şik­taş ka­na­dı­na yö­nel­dik. Ku­pa Beşik­ta­ş’­tay­sa bu­lun­ma­sı ge­re­ken tek yer olan Be­şik­taş Mü­ze­si yet­ki­li­le­ri­ne ulaş­tık. Mü­ze yet­ki­li­le­rin­den al­dı­ğı­mız ce­vap son de­re­ce net ve kı­sa ol­du: “2010-2011 Tür­ki­ye Ku­pa­sı mü­ze­miz­de yok.” Bu­nun üze­ri­ne ola­yın di­ğer ta­ra­fı olan Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu­’na ulaş­tık. O döne­min TFF Yö­ne­tim Ku­ru­lu­’n­da üst dü­zey bir is­mi, “Sa­yın Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren ta­ra­fın­dan ia­de yö­nün­de bir açık­la­ma ya­pıl­dı. Ama o ku­pa fede­ras­yo­na ke­sin­lik­le gel­me­di­” di­ye ko­nuş­tu.

KEÇELİ: HERHALDE KULÜPTEDİR

Me­tin Ke­çe­li: (Dö­ne­min Be­şik­taş İkin­ci Baş­ka­nı) O gün ben ve Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren TFF Baş­ka­nı Meh­met Ali Ay­dın­lar’ı zi­ya­ret et­tik. Tutuklanan ar­ka­daş­la­rı­mız için bil­gi al­ma­ya git­miş­tik. De­mi­rö­ren, Ay­dın­lar’a ‘Ku­pa­yı ge­ri ver­sek ne olur’ di­ye so­ru sor­du. Ay­dın­lar ise ‘Verseniz de ver­me­se­niz de bir şey de­ğiş­mez. Ko­nu hu­ku­ki” di­ye ce­vap ver­di. Çı­kış­ta Yıl­dı­rım Baş­kan bir te­le­viz­yon ka­na­lı­na ko­nuş­tu. Bir anda ağ­zın­dan ‘Ku­pa­yı ia­de edi­yo­ru­z’ cüm­le­si çık­tı. Şa­şır­dık. Ku­pa­nın ne­re­de ol­du­ğu­nu bil­mi­yo­rum. Her hal­de Be­şik­taş’ın mü­ze­sin­de­dir.

Orçun ÖZATEŞ- BUGÜN GAZETESİ

YORUM EKLE
YORUMLAR
Guti
Guti - 5 yıl Önce

Adali Baskan, Besiktas Sampiyon!

umut can cabadan
umut can cabadan - 5 yıl Önce

cevap basit, kupayı aldık ama lekeli olduğu için müzeye koymadık suçsuz bulunmadığımız için bize yakışan da budur, belediyeninde hakkı olmadığından biz aldık ama müzelik olmadığına karar verdik çünkü şüpheli bir kupadır.

Necip
Necip - 5 yıl Önce

Palavrayi birak. Burasi Buyuk Besiktas kulubu. Hayati kaymis baskan ve yonetim,yorumcu,taraftar istemiyoruz. Birakin artik ezik,zavalli edebiyatini! Burasi Ayvalikspor degil. Hepiniz defolup gidinde besiktas yine buyuk kulup olsun,stadlardan kacan taraftarimizda geri donsun. Giderken bu ucuz futbolcularinizla ufak stadinizida goturun. Kim Baskan olsa cok daha iyisini yapardi zaten!

kadir
kadir - 5 yıl Önce

aziz 2010-11 deki fb.nin 12 maç şike/teşvikini örtmek için bize çamur atıyor

haylaz1
haylaz1 - 5 yıl Önce

ulan adalı başkan şampiyon yok q7 şampiyun reziller başkan kimse onunla tetinini zavallı fb gs dönmeleri yorum yapmayın ln siz adler

AHMET B.GÜLTEKİN
AHMET B.GÜLTEKİN - 5 yıl Önce

Beşiktaş'ın adının şikeyle yan yana bile gelmesi kabul edilemez.Beşiktaş asla şike yapmamıştır ama bu kupayı da hiçbir taraftar istemez.Kupa azizeye verilsin ancak o memnun olur....

black eagle @ black see
black eagle @ black see - 5 yıl Önce

Kupa nerde olabiliiiirrr ???... Tüpçüspor,Q7 spor vb...lerinin bir tarafına kaçmış olabilir bir de oraya bakın !!!

mahçup
mahçup - 5 yıl Önce

yahu kardeşim, hersene yapılan transferler bir sürü resmi maç boşa gidecekse... kazanılan kupa kaybedilecekse neden bu kadar bu işlere zaman ve para harcanır ki anlamıyorum vallahi...