Beşiktaş'a Yazık Ettiler

“Ha­kem­ler ka­rar­la­rıy­la Be­şik­taş’ın eme­ği­ne ya­zık et­ti­ler. Sa­de­ce bu kar­şı­laş­ma­da de­ğil, Dün­ya Ku­pa­sı’nda da ve­ri­len ka­rar­la­rı, ya­pı­lan ha­ta­la­rı gör­dük. Türk ha­kem­li­ği dün­ya stan­dar­dı­nın bel­li bir ye­ri­ne gel­miş se­vi­ye­de”

Beşiktaş'a Yazık Ettiler

İlk

maç­ta ra­ki­biy­le 0-0 be­ra­be­re ka­lan Be­şik­taş, İn­gil­te­re’de­ki rö­vanş­ta 1-0 ye­ni­le­rek Şam­pi­yon­lar Li­gi’ne play-off tu­run­da ve­da et­ti. Kar­tal’ın mü­ca­de­le­si ta­raf­lı ta­raf­sız her­ke­sin al­kı­şı­nı alır­ken, Por­te­kiz­li ha­kem Ped­ro Pro­en­ça’nın yö­ne­ti­mi ise bir o ka­dar eleş­ti­ril­di.

İn­gi­liz­ler bi­le iti­raf et­ti

35’in­ci da­ki­ka­da De­buschy , Mus­ta­fa Pek­te­mek’i ce­za sa­ha­sı için­de dü­şür­dü. 41’de ise Wils­he­re, Mot­ta’yı ye­re in­dir­di. Hem Türk hem İn­gi­liz oto­ri­te­ler iki po­zis­yo­nun da net pe­nal­tı ol­du­ğu gö­rü­şün­de bir­leş­ti. Ni­te­kim Wils­he­re da maç­tan son­ra Mus­ta­fa’yı ye­re dü­şür­dü­ğü po­zis­yo­nun pe­nal­tı ol­du­ğu­nu iti­raf et­ti.

Por­te­kiz­li ha­kem, Bre­zil­ya’da­ki Dün­ya Ku­pa­sı’n­da Hol­lan­da ile Mek­si­ka ara­sın­daki ikin­ci tur kar­şı­laş­ma­sın­da Rob­ben’in ken­di­ni ye­re at­ma­sı­na pe­nal­tı ver­miş­ti. Bu çe­liş­ki, tep­ki­yi iyi­ce ar­tır­dı.

“Üze­rin­de durul­mu­yor”

Akıl­la­ra Türk ha­kem­le­rin ligde eleş­ti­ri­len yö­ne­tim­le­ri gel­di.Ko­nu­yu de­ğer­len­di­ren Mer­kez Ha­kem Ku­ru­lu (MHK) Baş­ka­nı Ze­ke­ri­ya Alp, Türk ha­kem­le­re hak­sız­lık ya­pıl­dı­ğı­nı belirtti.  

“Bu­nun­la il­gi­li de­fa­lar­ca ifa­de­ler kul­lan­dım, açık­la­ma­lar yap­tım. Ma­ale­sef kim­se üze­rin­de dur­mu­yor. Sa­de­ce Ar­se­nal-Be­şik­taş ma­çı de­ğil Dün­ya Ku­pa­sı’nda da ver­ilen ka­rar­la­rı, yapılan ha­ta­la­rı gör­dük… Be­şik­taş’ın böy­le­si­ne eme­ği­ne ya­zık et­ti­ler. Çok ya­zık ol­du” di­ye ko­nuş­tu.

“Ben de Be­şik­taş­lı­’yım”

Zekeriya Alp, ken­di­si­nin de bir Be­şik­taş­lı ol­du­ğu­nu ha­tır­la­tarak şu anki ko­nu­mu iti­ba­riy­le karşılaşmanın tek­nik ana­li­zi­ne gi­re­me­ye­ce­ği­ni vur­gu­ladı.“Ne ka­dar iyi bir Be­şik­taş­lı ol­du­ğu­mu söy­le­me­me ge­rek yok. Ha­kem­ler ver­dik­le­ri ka­rar­lar­la Be­şik­taş’a ya­zık et­ti­ler di­yo­rum sa­de­ce. Türk ha­kem­li­ği dün­ya stan­dar­dı­nın bel­li ye­ri­ne gel­miş bir se­vi­ye­de. İn­şal­lah bu se­ne çok da­ha iyi bir ko­nu­ma ge­le­cek­ler” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
 
Kaynak : BUGÜN
YORUM EKLE
YORUMLAR
maykıl
maykıl - 4 yıl Önce

hadi ordan..yazık etmişlermiş..siz ligde bizi o maşa hakemlerinizle perişan etmeseydiniz şimdi biz doğrudan gruplara klamıştık dövünen geyseydi..utanmadan bide konuşuyorlar herifler..sen ve senin tetikçi hakemlerin bizim bunları yaşamamıza neden..ne kadar yüzsünüz yaa..utanır insan biraz..yediniz hakkımızı geçen sezon kaç maçta..bizim hakkımızdı 2. olmak..ama geysenin oyuncağısınız hepiniz şamar oğlanısınız..ne derse yapıyorsunuz ekmeğini yediğiniz klübe bile ihanet ettiniz geçen sene

ufuk polat
ufuk polat - 4 yıl Önce

ligde Turk hakemlerinide gorecegiz, al birini vur otekini! Portekiz linin senin hakemlerinden hic farki yoktu!

maykıl
maykıl - 4 yıl Önce

sen ve senin masa başında daha sezon başlamadan maç satan hakemlerin alayınız türk futbolunun yüzkaralarısınız..defolun gidin futbolun içinden..biz tüpçüyü seni kasımpaşa yöenticisi olanları tüpçüyü 8 sene her kongrede ibra edip hesap soramayan ormanı klüpte görmek istemiyoruz asıl sizleri üyelikten ihraç etmek lazım...klübün önünden bile geçmeyin

hasan erol
hasan erol - 4 yıl Önce

allah bızı sızın gosterdıgınız yonetımlerden korusun allah rızası ıcın agızınıza bjk yı almayın barı o temız kalsın gecen sene 26 puanı bjk mı hedıye ettı yoksa senın hakemlerınmı hedıye etttı ayıp ettın zekerıya bey sana abı dıyemıyorum araya resmıyet gırecek yazıklar olsun sızlere ve yonetımınıze keske hakem kurulunun bası gay saraydana veya fenevbahceden olsa ıdı bu kadar karalanmazdı bu kulup barı rahmetlı sebadandamı utanmıyorsunuz bır bos mezar bulun ve gırın ıcıne

asi kartal
asi kartal - 4 yıl Önce

o.ç.

beşiktaş ulan
beşiktaş ulan - 4 yıl Önce

kendi hakemleri cok iyi ya ondan gevrek gevrek konusuyo kendine bak kendine

Akynk
Akynk - 4 yıl Önce

Sırf kendine pay çıkarmak için Beşiktaşı kullanıyor.Bırak avrupayı içerde sen yazık etme bize yeter.Nedense samimiyetine zerre kadar inanmıyorum.

sedat
sedat - 4 yıl Önce

ulan karaktersiz zekeriya o senin çok iyi dediğin türk hakemleri bjk yi doğrarken nerdeydin siz sözde bjk lisiniz gerçekte renklilere hizmet eden maşasınız allah sizi nasıl biliyosa öyle yapsın biz sizden kıyak değil adalet bekliyoruz karaktersizler ordusu