Beşiktaş'a UEFA'dan ceza gelebilir

Kulübün eski Asbaşkanı Erdoğan Kartal'ın Avrupa'ya yine gidememe tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu iddia etti. "UEFA tarafından cezalandırılması yüksek olasılık. Borç eskiye nazaran çok arttı" dedi.

Beşiktaş'a UEFA'dan ceza gelebilir

Teh­li­ke çan­la­rı Be­şik­taş için ça­lı­yor. Si­yah-Be­yaz­lı ku­lü­bü UE­FA'dan ce­za ge­le­bi­le­ce­ği­ne dik­kat çe­kil­di. Bu id­di­a Be­şik­taş'ın es­ki As­baş­ka­nı Levent Er­do­ğa­n’­dan gel­di.

 

Ku­lü­bün eko­no­mik du­ru­mu­na de­ği­nen Er­do­ğan, "UE­FA'nın ma­li fa­ir-play ku­ral­la­rı çer­çe­ve­sin­de çok bü­yük so­run ya­şa­ya­ca­ğız. UE­FA mü­fet­tiş­le­ri en in­ce de­ta­yı­na ka­dar il­gi­le­ni­yor. Be­şik­taş'ın UE­FA ta­ra­fın­dan ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı çok yük­sek ola­sı­lık. Ge­çen se­zon bi­le ge­ce ya­rı­sı 00.00'da son sa­ni­ye­de, bi­ri­le­ri ik­nâ edi­le­rek de bir gi­riş ya­pı­la­bil­di. Bu se­ne da­ha bü­yük bir borç var. Ben durumu ka­ran­lık gö­rü­yo­rum" de­di.

BORÇ 1 MİLYAR LİRAYI GEÇTİ

Er­do­ğan "Ama baş­ka­nı­mız ne var ki di­ye­rek her şe­yi toz pem­be gö­rü­yor. Di­van'da yö­ne­tim bil­gi­sa­yar sis­te­min­de so­run var di­ye­rek borç­lar­la il­gi­li bil­gi ge­tir­me­di, ama borç­lar bel­li. 1 mil­yar TL'nin üs­tün­de. Sadece Fut­bol AŞ'nin borcu 550 TL. Da­ha kö­tü­sü, Be­şik­taş'ın tüm ge­lir­le­ri tü­ke­til­di. Ge­lir yok. Bu çok da­ha önem­li. Borç ge­lir olur­sa öde­nir; ama şu an­da Be­şik­taş'ın ge­li­ri yok. Bu pa­ra­la­rı­nın da ne şe­kil­de har­can­dı­ğı da so­ru işa­re­ti" ifadelerini kullandı.

 

Özgür SANCAR- BUGÜN GAZETESİ

YORUM EKLE
YORUMLAR
mehmet kara
mehmet kara - 4 yıl Önce

Su nu konusturmayin artik.

cenkk
cenkk - 4 yıl Önce

Bu borç önümüzdeki 4 yıl içinde ödenecek peki gelirlere baktı mi hiç

Fuat
Fuat - 4 yıl Önce

Demirören bıraktığında dolar 1,5 liraydı şimdi 2,5 lira bunu kimse dikkate almıyor. Borcun birden artmasının en büyük sebebi bu.

bülent
bülent - 4 yıl Önce

Sana ne gelirse gelsin.