Beşiktaş'a UEFA'dan ceza gelebilir

Kulübün eski Asbaşkanı Erdoğan Kartal'ın Avrupa'ya yine gidememe tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu iddia etti. "UEFA tarafından cezalandırılması yüksek olasılık. Borç eskiye nazaran çok arttı" dedi.

GÜNDEM 14.02.2015, 02:58
1438
Beşiktaş'a UEFA'dan ceza gelebilir

Teh­li­ke çan­la­rı Be­şik­taş için ça­lı­yor. Si­yah-Be­yaz­lı ku­lü­bü UE­FA'dan ce­za ge­le­bi­le­ce­ği­ne dik­kat çe­kil­di. Bu id­di­a Be­şik­taş'ın es­ki As­baş­ka­nı Levent Er­do­ğa­n’­dan gel­di.

 

Ku­lü­bün eko­no­mik du­ru­mu­na de­ği­nen Er­do­ğan, "UE­FA'nın ma­li fa­ir-play ku­ral­la­rı çer­çe­ve­sin­de çok bü­yük so­run ya­şa­ya­ca­ğız. UE­FA mü­fet­tiş­le­ri en in­ce de­ta­yı­na ka­dar il­gi­le­ni­yor. Be­şik­taş'ın UE­FA ta­ra­fın­dan ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı çok yük­sek ola­sı­lık. Ge­çen se­zon bi­le ge­ce ya­rı­sı 00.00'da son sa­ni­ye­de, bi­ri­le­ri ik­nâ edi­le­rek de bir gi­riş ya­pı­la­bil­di. Bu se­ne da­ha bü­yük bir borç var. Ben durumu ka­ran­lık gö­rü­yo­rum" de­di.

BORÇ 1 MİLYAR LİRAYI GEÇTİ

Er­do­ğan "Ama baş­ka­nı­mız ne var ki di­ye­rek her şe­yi toz pem­be gö­rü­yor. Di­van'da yö­ne­tim bil­gi­sa­yar sis­te­min­de so­run var di­ye­rek borç­lar­la il­gi­li bil­gi ge­tir­me­di, ama borç­lar bel­li. 1 mil­yar TL'nin üs­tün­de. Sadece Fut­bol AŞ'nin borcu 550 TL. Da­ha kö­tü­sü, Be­şik­taş'ın tüm ge­lir­le­ri tü­ke­til­di. Ge­lir yok. Bu çok da­ha önem­li. Borç ge­lir olur­sa öde­nir; ama şu an­da Be­şik­taş'ın ge­li­ri yok. Bu pa­ra­la­rı­nın da ne şe­kil­de har­can­dı­ğı da so­ru işa­re­ti" ifadelerini kullandı.

 

Özgür SANCAR- BUGÜN GAZETESİ

Yorumlar (4)
mehmet kara 6 yıl önce
Su nu konusturmayin artik.
cenkk 6 yıl önce
Bu borç önümüzdeki 4 yıl içinde ödenecek peki gelirlere baktı mi hiç
Fuat 6 yıl önce
Demirören bıraktığında dolar 1,5 liraydı şimdi 2,5 lira bunu kimse dikkate almıyor. Borcun birden artmasının en büyük sebebi bu.
bülent 6 yıl önce
Sana ne gelirse gelsin.