“BARCELONA İLE TEMASLAR BAŞLADI ”

Beşiktaş Genel Sekreteri Ürkmezgil, Alman yıldız için yaptığı açıklamada samimi bir itirafta bulundu. “Beklediğimden çok daha iyi çıktı. Attığı goller harika. Performansı ve takıma bağlılığı çok daha önemli. Ben bu kadarını beklemiyordum” dedi.

GÜNDEM 04.11.2015, 09:19 04.11.2015, 09:26
14278

 Al­man gol­cü Ma­ri­o Go­me­z’­i de­ğer­len­di­ren de­ne­yim­li ida­re­ci, “At­tı­ğı gol­ler ha­ri­ka; ama per­for­man­sı ve ta­kı­mı­mı­za gös­ter­di­ği bağ­lı­lık çok da­ha önem­li. Açık­ça­sı Ma­ri­o bek­le­di­ğim­den çok da­ha iyi çık­tı. Se­zo­nun oynanan bölümünde bu ka­da­rı­nı bek­le­mi­yor­du­m” di­ye ko­nuş­tu. Ta­kı­mın bir di­ğer yıl­dı­zı Ri­car­do Qua­res­ma için­se, “Ri­car­do ger­çek­ten ikin­ci Be­şik­taş dö­ne­mi­ni ya­şı­yor. Tam is­te­di­ği­miz gi­bi. Ken­di­sin­den çok mem­nu­nuz. Böy­le bir Qua­res­ma bek­li­yor­du­k” de­di.

“BU SEZON GEÇEN SEZONA BENZEMEZ”

Ta­kı­mın gi­di­şa­tı­nı da de­ğer­len­di­ren Ürk­mez­gil, “Çok iyi gi­di­yo­ruz. Ama ba­zı çev­re­ler faz­la abar­tı­yor. Biz ayak­la­rı ye­re ba­san bir ta­kı­ma sa­hi­biz. Bun­lar­dan et­ki­len­me­ye­cek­ler. Ay­rı­ca ta­kı­mı­mı­zın şu an­da­ki per­for­man­sı ge­çen se­zon ve on­dan ön­ce­ki­ler­le kar­şı­laş­tı­rı­la­maz. Ger­çek­ten çok iyi­yiz. Ve böy­le de­vam ede­cek. İs­ke­let kad­ro­mu­zu kur­duk. Bu­gün­kü ba­şa­rı at­tı­ğı­mız te­me­le bağ­lı. Oyun­cu­lar sa­ha içe­ri­sin­de ve dı­şın­da bir­bi­ri­ni çok iyi an­lı­yor­lar. Ne­re­ye ko­şa­cak­la­rı­nı çok iyi bi­li­yor­lar. Ne­re­ye ko­şu ya­pa­cak­la­rı­nı, na­sıl top ala­cak­la­rı­nı his­se­di­yor­lar. Bu se­ne çok da­ha iyi­yiz. Ge­çen se­zo­na ben­ze­me­z” diye konuştu.

BARCELONA İLE TEMASLAR BAŞLADI ”

Ürk­mez­gil, Vo­da­fo­ne Are­na­’nın açı­lı­şı­na Bar­ce­lo­na­’yı ge­tir­mek is­te­di­ği­ni açık­la­yan Baş­kan Fik­ret Or­ma­n’­ın gay­rires­mi te­mas­la­ra baş­la­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “İlk­ba­har gi­bi açı­lış yap­ma­yı plan­lı­yo­ruz. 1 haf­ta­ya ka­dar ça­tı­yı aya­ğa kal­dır­ma iş­le­mi bi­ter. Sta­dı­mı­zın özel bir ça­tı­sı ola­cak. Es­te­tik ve çok iş­lev­li. Tür­ki­ye'de ilk kez böy­le bir stat ça­tı­sı ya­pı­lı­yor. On­la­rın prog­ra­mı da uy­gun­sa baş­ka­nı­mı­zın bah­set­ti­ği ta­rih­ler­de açı­lış ma­çı­nı Bar­ce­lo­na ile ya­pa­bi­li­ri­z”dedi.


KAYNAK:ÖZGÜR SANCAR/ BUGÜN GAZETESİ
Yorumlar (5)
Balkir 5 yıl önce
Abi Barcelona ile oynamayalım. İlk maçımız hezimetle son bulmasın.
Çarşıköyiçi 5 yıl önce
Balkır..Stad açılışuna istinaden Dostluk maçı olacak sence barcelonanın o maçta fark atması mümkünmü?
mrtkartal 5 yıl önce
barcelonayı bilmemde ama sakın ola bayern mühini çağıralım falan demeyin.
abdullah 5 yıl önce
Emmoglu siz ne yaptiniz yaaav. ama eger taraftarimizi arkamiza alirsak ne bayern ne barca nede real durabilir karsimizda
grkan 5 yıl önce
dostluk maçında abartmazlar, en fazla berabere biter, kazanmaya oynamazlar