Töre Büyük Eksiklik

Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giyen iki yıldız isim; Rüştü Reçber ve Nobre... İki yıldız, büyük derbi öncesinde takımların son durumlarını BUGÜN okuları için bakın nasıl değerlendirdi.

FUTBOL 02.11.2014, 03:16
678
Töre Büyük Eksiklik

Kanarya’nın ve Beşiktaş’ın efsanesi Rüştü Reçber “Fenerbahçe kazanırsa işleri yoluna koymuş gibi görünür. Ama kaybederlerse İsmail Kartal ile ilgili sorular gündeme gelir” diye konuştu.

Rüş­tü Reç­ber hem Be­şik­taş hem de Fe­ner­bah­çe ca­mi­ası için önem­li bir isim. 1994-2007 ara­sın­da Sa­rı-La­ci­vert­li, 2007-2012 yıl­la­rın­da da  Si­yah-Be­yaz­lı for­ma­yı gi­yen es­ki mil­li ka­le­ci, bu­gün­kü der­bi­yi yo­rum­la­dı. “Be­şik­taş ka­za­nır­sa inan­cı ve gü­ve­ni ar­tar. Fe­ner­bah­çe’de iş­ler is­te­nen se­vi­ye­de de­ğil. Ka­za­nır­lar­sa iş­le­ri yo­lu­na koy­muş gi­bi gö­rü­nür­ler ama kay­be­der­ler­se İs­ma­il Kar­tal ile il­gi­li so­ru­la­r çok sık gün­de­me ge­lir” de­di. Reçber, gi­di­şa­tı ka­le­ci­le­rin be­lir­le­ye­ce­ği­ni kay­de­de­rek “İki­si de çok tec­rü­be­li. Hem Tol­ga hem de Vol­kan’ın per­for­mans­la­rı der­bi­de be­lir­le­yi­ci ola­cak”     di­ye ko­nuş­tu.

"RİBAS OYNAMALI"

Bü­yük umut­la alınan Die­go için ise “Oy­na­dık­ça adap­tas­yon sü­re­ci­ni aşar, Türk fut­bo­lu­nu iyi ta­nır. Kar­tal’ın ter­ci­hiy­le oy­na­mı­yor” ifa­de­le­riy­le söz­le­ri­ni nok­ta­la­dı.

"TÖRE BÜYÜK EKSİKLİK VE BA GOLE DAHA YAKIN"

Fır­sat­çı gol­cü Nob­re “Gök­han Tö­re’nin oy­na­ya­ma­ma­sı Be­şik­taş’ta bü­yük ek­sik­lik. Dem­ba Ba ile­ri uç­ta gö­rev alı­yor. Sow ikin­ci for­vet ko­nu­mun­da. Ba, go­le ra­ki­bin­den da­ha ya­kın” de­di.

Hem Fe­ner­bah­çe’de hem de Be­şik­taş’ta şam­pi­yon­luk ya­şa­yan en­der isim­ler­den olan ve şu anda Kayserispor’da oynayan Mert Nob­re, es­ki ta­kım­la­rı­nı de­ğer­len­dir­di. Kay­se­ri Er­ci­yes ma­çın­da kır­mı­zı kart gö­ren ve yar­dım­cı ha­ke­me küf­ret­ti­ği ge­rek­çe­siy­le 3 maç men ce­za­sı alan Gök­han Tö­re’nin Be­şik­taş adı­na çok bü­yük bir ek­sik­lik ola­ca­ğı­nı be­lir­te­rek “Fe­ner­bah­çe da­ha avan­taj­lı ve ma­ça da­ha sa­kin baş­la­ya­cak. Ga­la­ta­sa­ray der­bi­si gi­bi ol­ma­ya­cak. Ora­da Al­ves atı­lın­ca maç de­ğiş­miş­ti. Be­şik­taş’ta ise Dem­ba Ba var. Dem­ba Ba ve Sow’u kar­şı­laş­tır­mak doğ­ru ol­maz. Ba, ile­ri uç­ta oy­na­ya­bi­len, go­le da­ha ya­kın bir oyuncu” di­ye ko­nuş­tu.

"ALEX DE ZORLANMIŞTI"

Nob­re, “Ye­ni Alex” ola­rak ge­len ama bek­le­ne­ni ve­re­me­yen Die­go için şun­la­rı söy­le­di: “Alex ilk 6 ay ­bir şey ve­re­me­miş­ti. Ay­nı­ durum Die­go için de ge­çer­li. Patlama yapacaktır.”

 

Özgür SANCAR- BUGÜN GAZETESİ

Yorumlar (0)