Tolga'nın değişimindeki büyük sır

Ge­çen se­zon bek­le­ne­ni ve­re­me­yen Tol­ga Zen­gin için sağ­lık he­ye­ti sa­kat ra­po­ru ver­di. Yö­ne­tim de aci­len ka­le­ci arayışına girerken antrenör Sambade Deportivolu file bekçisi Fabri ile temasa geçti. Ancak devreye Şenol Güneş girdi. Öğrencisiyle görüşerek “Sana güveniyorum” dedi ve transferi rafa kaldırdı. Böylece Tolga'nın bu sezonki patlamasının fitilini ateşledi.

FUTBOL 06.10.2015, 17:53 06.10.2015, 17:56
1218

 Süper Lig’de ilk 7 hafta sonunda liderlik koltuğunda yer alan Beşiktaş’ın bu başarısında en büyük pay sahiplerinden biri de kuşkusuz Tolga Zengin. Lige oldukça iyi bir başlangıç yapan ve hemen her hafta üstüne koyarak müthiş bir form grafiği yakaladı. Milli eldiven özellikle son Fenerbahçe ve Eskişehir maçlarındaki kurtarışlarıyla da Siyah-Beyazlı camianın büyük güvenini kazandı.

AĞIR ELEŞTİRİLDİ

Bu du­rum bir yan­dan da tec­rü­be­li el­di­ve­nin ge­çir­di­ği omuz sa­kat­lı­ğı­nın da et­ki­siy­le ol­duk­ça is­tik­rar­sız bir gra­fik çiz­di­ği ge­çen se­zo­nu akıl­la­ra ge­tir­di. Ni­te­kim Tol­ga ye­di­ği ha­ta­lı gol­ler­le bir­çok maç­ta Be­şik­taş ta­raf­tar­la­rı­nın pro­tes­to­la­rı­na ve ca­mi­anın ağır eleş­ti­ri­le­ri­ne ma­ruz kal­mış­tı. Tol­ga­’nın böy­le bir se­zo­nun ar­dın­dan ya­şa­dı­ğı çı­kış ka­fa­la­rı ka­rış­tı­rır­ken BU­GÜN ko­nuy­la il­gi­li çok önem­li bil­gi­le­re ulaş­tı. Bu­na gö­re 31 ya­şın­da­ki de­ne­yim­li fi­le bek­çi­si­nin per­for­mans pat­la­ma­sı­nın ar­dın­dan se­zon ön­ce­si ho­ca­sıy­la yap­tı­ğı kri­tik bir gö­rüş­me ya­tı­yor. İş­te mad­de mad­de Tol­ga­’nın per­for­man­sı­nın al­tın­da ya­tan de­tay­lar:

1- Beşiktaş sağlık heyeti lig başlamadan önce Şenol Güneş’e Tolga Zengin’in omuz sakatlığını rapor etti.

2- Yönetim, kaleci antrenörü Jose Sambade’den kaleci transferi için alternatif isimler bulmasını istedi.

3- Sambade, bir dönem görev yaptığı İspanyol ekibi Deportivo’nun 28 yaşındaki file bekçisi Fabri’yi önerdi.

4- Siyah-Beyazlı idareciler, Sambade’nin önerisi üzerine hem Deportivo hem de Fabri ile temasa geçti.

5- Fab­ri ile te­mas­lar ku­ru­lur­ken ka­le­ci­le­ri­ne duy­du­ğu gü­ven­le bi­li­nen ve es­ki bir ka­le­ci olan Gü­neş, Tol­ga ile yap­tı­ğı gö­rüş­me­de “Yö­ne­tim ka­le­ci trans­fe­ri yap­mak is­ti­yor ama sa­na gü­ve­ni­yoru­m” de­di. Tol­ga Zen­gi­n’­in ye­ter­li ol­du­ğu­nu yö­ne­ti­me bil­dir­di. Be­şik­taş, De­por­ti­vo­’nun file bekçisi Fab­ri­’nin trans­fe­rin­den vaz­geç­ti.(Bugün)
Yorumlar (0)