Tif­lis’e gi­de­lim!

Kartal’ın ‘Ankara’da oynayalım’ isteğini reddeden Kasımpaşa’nın hocası, esprili bir göndermede bulundu. “Bizim stadı neden istemediler şaşırdık doğrusu. Ayrıca İstanbul’da 3 stat daha var. O zaman Tiflis’e gidelim!” dedi. İstanbul dışında oynamak zorunda olmadıklarını da ifade etti.

FUTBOL 21.11.2014, 02:40
1614
Tif­lis’e gi­de­lim!

Ka­sım­pa­şa Tek­nik Di­rek­tö­rü Şo­ta Ar­ve­lad­ze, Be­şik­taş ma­çı ön­ce­si BU­GÜN’e ko­nuş­tu. Ku­lü­bün Ke­mer­bur­gaz’da­ki te­sis­le­rin­de bir ara­ya gel­di­ği­miz Gür­cü ça­lış­tı­rı­cı, hem bu haf­ta­ki Si­yah-Be­yaz­lı ra­kip­le­rine hem de Türk fut­bo­lu­nun ge­nel gün­de­mi­ne iliş­kin çar­pı­cı tes­pit­ler­de bu­lun­du:

Be­şik­taş ma­çı için ne di­ye­cek­si­niz?

Be­şik­taş, kuş­ku­şuz şu an Tür­ki­ye’nin en iyi oy­na­yan ta­kı­mı. Ça­buk dü­şü­nüp, ça­buk oy­nu­yor­lar. Aya­ğa top ola­yı­nın en iyi­si.

Dem­ba Ba için ne dü­şü­nü­yor­su­nuz?

Dem­ba Ba mü­kem­mel bir for­vet. Ben­ce onu ala­rak çok iyi iş yap­tı­lar. Ego­su sı­fır, hem oyu­nu hem ki­şi­li­ğiy­le ken­di­ni sev­di­ri­yor. ‘Chel­se­a’den gel­dim’ ha­va­sın­da de­ğil. Mü­te­va­zı, elin­den ge­le­ni ya­pı­yor.

Be­şik­taş’ın ken­di sta­dın­da oy­na­mı­yor ol­ma­sı si­zin için avan­taj mı­dır?

Be­şik­taş için de­za­van­taj ol­du­ğu­nu dü­şün­mü­yo­rum. Ge­çen se­zon bi­zim stat­ta oy­na­dı­lar. Bu se­zon ne­den oy­na­mı­yor­lar şa­şır­dık doğ­ru­su. Biz ge­lin oy­na­yın de­dik. Yap­tık­la­rı maç­la­rın ne­re­dey­se hep­si­ni ka­zan­dı­lar.

Si­zin­le An­ka­ra’da oy­na­mak is­te­di­ler ama red­det­ti­niz. Ge­rek­çe­niz ney­di?

Biz An­ka­ra’ya ne­den gi­de­lim? Bi­zim­ki dı­şın­da İs­tan­bul’da 3 stat da­ha var. Olim­pi­yat’ta 20 maç oy­na­mış­sın. O za­man İz­mir’e gi­de­lim, ol­ma­dı Tif­lis’e gi­de­lim! Ben İs­tan­bul dı­şın­da oy­na­mak is­te­mi­yo­rum. Tar­tış­ma­lar ma­ça yan­sı­maz. Kim­se­ye düş­man de­ğiliz.

Ta­kımınızın şu ana kadarki per­for­man­sın­dan ve yabancı oyuncularınızdan mem­nun mu­su­nuz?

Ge­ri­de kal­ma­yan, ile­ri­yi dü­şü­nen bir ta­kı­mız. Beşiktaş maç­ında stra­te­ji ola­rak de­ği­şik­li­ği­miz ola­cak. Ek­sik oyun­cu­la­rı­mız var. Be­şik­taş’a say­gı du­yu­yo­rum. Takımda al­tı yabancı oyun­cu­muz var. Al­tı­sın­dan da mem­nu­nuz. Sıkıntımız yok.

Adem Büyük için 4 büyük takımdan teklifler geliyor mu?

Olabilir. İyi oyuncudur. İyi oyuncuyu da birileri ister.

DÖRT BÜYÜKLERE ELEŞTİRİ

Adem gitmek isterse satar mısınız?

Bizim için önemli olan Türk Milli Takımı’na kaç  oyuncu verdiğimizdir. Milli Takım’a gidince 4 büyük olarak adlandırılan takımlar onları hemen alıyor. Ama daha önce milli olmuş bazı oyuncular şimdi takımlarında oynamıyor. Ben bu politikayı eleştiriyorum. Olcan, Salih Dursun, Sefa, Alper, Serdar Kesimal, Hasan Ali, Veysel Sarı şimdi nerede? En az 14 oyuncu sayabilirim böyle.

Cruyff’a cevap veremedim

Türk fut­bo­lu­nun en te­mel so­ru­nu ne­dir?

So­run çok bo­yut­lu. Ba­şa­rı­yı ge­ti­recek ye­ter­li re­ka­bet yok. Alt­ya­pı­lar­da ça­lı­şıp, son­ra A ta­kım tek­nik di­rek­tö­rü olan an­tre­nör­ler var mı? Bel­ki 100 se­ne­de 2 ta­ne. Bar­se­lo­na’ya git­tim. Jo­han Cruyff ile gö­rüş­tüm. Onun bir ku­ru­mu var. Alt­ya­pı için Mek­si­ka da­hil pek çok ül­key­le ça­lı­şı­yor­lar. Ba­na “Ne­den Tür­ki­ye fut­bo­lu bu ka­dar sev­di­ği hal­de is­tik­rar­lı de­ğil” de­di. Ko­lay de­ğil ta­bi­i, ve­re­cek ya­nıt bu­la­ma­dım.

Volkan doğru yaptı

Mil­li Ta­kı­m’da­ki Vol­kan ola­yı­nı na­sıl yo­rum­larsınız?

Vol­kan’ı suç­lu gör­mü­yo­rum ben. Ben­ce doğ­ru yap­tı. Oy­na­say­dı maç için­de de kü­für yi­ye­bi­lir­di. Son­ra bir ta­kım ar­ka­da­şı küf­re­den­le­re ce­vap ver­irdi. Son­ra bu ger­gin­lik ta­kı­mın ta­ma­mı­nı et­ki­le­ye­bi­lir­di. Ben­ce Vol­kan ola­yın bü­yü­me­me­si için bu­nu yap­tı. So­nuçta ka­le­yi boş bı­rak­ma­dık. Ayrıca bu olay Mil­li Ta­kı­m’ın hırs­lı ol­ma­sı­nı sağ­la­dı. Bu ne­den­le Vol­kan’a te­şek­kür et­mek ge­re­kir. Ben­ce Ka­za­kis­tan ma­çı al­tın 3 pu­an­dı. Do­la­yı­sıy­la Vol­kan doğ­ru ka­rar ver­di. ‘Ben bu­gün yo­kum’ de­di, ta­kım 15 da­ki­ka­da ra­ki­bin işi­ni bi­tir­di.

Vol­kan öze­leş­ti­ri yap­ma­lı mı­dır?

Bil­mi­yo­rum. Dü­şü­ne­bi­lir. Ar­ka­daş­la­rı­na, gü­ven­di­ği in­san­la­ra da­nı­şa­bi­lir.

ÖZGÜR SANCAR - BUGÜN GAZETESİ

Yorumlar (12)
sermet 6 yıl önce
Hoca sana bu konuşma yakışmadı
İSKAMBOZ 6 yıl önce
LA OĞLUM ADAM BU KONUŞMAYI BİR HAFTA ÖNCE YAPTI, ŞİMDİ MAÇTAN ÖNCE NEDEN TEKRAR YAYINLIYORSUN. KARTALBAKIŞI SEN DE NEDEN SİSTENE KOYUYORSUN. AMA BU ŞOTAYI DA B.ŞEHİRDE BİR GÜZEL 3'LÜK YAPMAK GEREKİYOR O AYRI.
Barbaros 6 yıl önce
ayip sota ayip
Fatih 6 yıl önce
bizim stadı neden istemediler diyor sizinle geçen sezon sahanızdaki maçta donkun kural dışı hareketinden tahkimlik olduk maç tekrar edildi dolayısıyla o maçtan sonra aramız bozuldu daha niye istemediler dediğine bak hele
Ahmet Eren 6 yıl önce
Senin de çenen açılmış Şota. 7 attığımızda sahadaydın, 10 kere yeneriz dediğiniz takım 10 kişiyle 3 attığında hocaydın. Bu hafta daha sağlamı gelmesin dikkat et...
koaka 6 yıl önce
bu inşallah bizimkileri motive eder, parçalasınlar kasımpaşayı. Cevabı sahada verelim. Tiflise dönmek zorunda kalsın. Haydi kartallar maça...
ademalkan 6 yıl önce
SİTE YÖNETİMİ; maç saati ve bilgisi ile başakşehire ulaşım imkanı konusunda bir haber yapın lütfen. Maç için hareketlenelim. Motive olalım.
bosssBesiktasss 6 yıl önce
bu bebe kimya,siz kimsiniz be braader?....
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın