Serdar Aziz ve Volkan Şen bombası

Şenol Güneş'le el sıkışan Beşiktaş'ın transferdeki rotası da belli oldu. Tecrübeli hoca, Kartal'a imzayı attığı anda Bursaspor'daki 2 öğrencisi Serdar Aziz ve Volkan Şen için girişimlere start verilecek.

FUTBOL 02.06.2015, 11:46
2927
Serdar Aziz ve Volkan Şen bombası

Be­şik­taş yö­ne­ti­min­de Sla­ven Bi­lic ile yol­la­rın ay­rıl­ma­sın­dan son­ra bir yan­dan ho­ca ara­yı­şı sü­rer­ken di­ğer yan­dan ya­pı­la­cak tak­vi­ye­ler de me­rak ko­nu­su ol­du. An­cak Si­yah-Be­yaz­lı yö­ne­tim, he­def oyun­cu­la­rın lis­te­si­ni be­lir­le­se de, tek­nik di­rek­tör ko­nu­su­nu net­li­ğe ka­vuş­tur­ma­dan trans­fer­de so­mut bir adım at­mak is­te­mi­yor.

Lu­ce bek­leyişi

Fa­kat ek­sik mev­ki­ler yi­ne de be­lir­len­di. Bun­la­rın ba­şın­da sto­per ve or­ta sa­ha ge­li­yor. Bir­çok al­ter­na­ti­fin yer al­dı­ğı oyun­cu lis­te­sin­de Bur­sas­por­lu Ser­dar Aziz ve Vol­kan Şe­n’­in de is­mi bu­lu­nu­yor. Bu iki oyun­cu için ya­pı­la­cak gi­ri­şim­ler­de tek­nik di­rek­tö­rün is­mi de be­lir­le­yi­ci ola­cak. Ni­te­kim Si­yah-Be­yaz­lı­la­r, Bur­sas­po­r’­un ho­ca­sı Şe­nol Gü­ne­ş’­le de bü­yük öl­çü­de an­laş­tı. Gü­ne­ş’­in gö­re­ve ge­ti­ril­me­si du­ru­mun­da bu iki oyun­cu için ça­lış­ma­lar hız­lan­dı­rı­la­cak. An­cak yö­ne­tim, Gü­ne­ş’­i res­mi­ye­te ka­vuş­tur­mak için di­ğer al­ter­na­ti­fi Mir­ce­a Lu­ces­cu­’y­la olan gö­rüş­me­le­ri­ni ne­ti­ce­len­dir­me­yi bek­li­yor.

 

Bur­sa yö­ne­ti­mi­nin, Fe­ner­bah­çe­’nin Fer­nan­da­o ve Şe­ner ham­le­si­nin ar­dın­dan, Ser­dar Aziz ve Vol­kan Şe­n’­in de gön­de­ril­me­si­ne sı­cak bak­ma­ya­ca­ğı di­le ge­ti­ri­li­yor. Fa­kat Gü­ne­ş’­in Be­şik­ta­ş’­a gel­me­si du­ru­mun­da yö­ne­ti­ci­le­rin bu iki trans­fer için yo­ğun me­sa­i har­ca­ma­ya ha­zır­lan­dık­la­rı da ge­len ha­ber­ler ara­sın­da.

Kaynak: Bugün

Yorumlar (12)
Necip 5 yıl önce
Bunlari birakin Kongre karari ne oldu. Gargaraya getirmeyin. Yeni Baskan ve Yonetim istiyoruz. Yoksa yeni sezon da 2 bin kisiye oynarsiniz!
eses eses 5 yıl önce
necip 2000 adam gibi taraftar 52 binden iyidir birak bu i$leri
Taraftar 5 yıl önce
tosiç tribünleri doldurur ful çeker her maç
Cevat 5 yıl önce
Sizin gibi enayilere tosuc gibi 3. Sinif adamlar lazim. Bir bok olmaz sizin kafanizdaki heriflerden! Yeni stada bile kimse gitmeyecek.
sese sese 5 yıl önce
bu sezonda bursaya iyi sardık valla yd zamanında fenerden topluyorduk fo zamanında bursa... bu oyuncular yerlerinde güzel özellikle volkan şen bursa dışında 3 büyüklerde gelip başarılı olabilecek mental yapıya sahip değil maalesef.
Bize 5 yıl önce
herkesin en fazla 3 verdiği yaşı 35 e dayanmış heyecanını kaybetmiş yıldızlara 5 verecek başkan lazım. Bunun için de adalı lazım
fevzi 5 yıl önce
eses eses dallamasi gelmis yine
Asi kartal 5 yıl önce
Es es in adresini bilen var mi yada tanıyan biri..... bunun amina koymak şart oldu spikerin es es mesela git eskisehir sitesine yaz otosunun evladi
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın