Serdar Aziz ve Volkan Şen bombası

Şenol Güneş'le el sıkışan Beşiktaş'ın transferdeki rotası da belli oldu. Tecrübeli hoca, Kartal'a imzayı attığı anda Bursaspor'daki 2 öğrencisi Serdar Aziz ve Volkan Şen için girişimlere start verilecek.

Serdar Aziz ve Volkan Şen bombası

Be­şik­taş yö­ne­ti­min­de Sla­ven Bi­lic ile yol­la­rın ay­rıl­ma­sın­dan son­ra bir yan­dan ho­ca ara­yı­şı sü­rer­ken di­ğer yan­dan ya­pı­la­cak tak­vi­ye­ler de me­rak ko­nu­su ol­du. An­cak Si­yah-Be­yaz­lı yö­ne­tim, he­def oyun­cu­la­rın lis­te­si­ni be­lir­le­se de, tek­nik di­rek­tör ko­nu­su­nu net­li­ğe ka­vuş­tur­ma­dan trans­fer­de so­mut bir adım at­mak is­te­mi­yor.

Lu­ce bek­leyişi

Fa­kat ek­sik mev­ki­ler yi­ne de be­lir­len­di. Bun­la­rın ba­şın­da sto­per ve or­ta sa­ha ge­li­yor. Bir­çok al­ter­na­ti­fin yer al­dı­ğı oyun­cu lis­te­sin­de Bur­sas­por­lu Ser­dar Aziz ve Vol­kan Şe­n’­in de is­mi bu­lu­nu­yor. Bu iki oyun­cu için ya­pı­la­cak gi­ri­şim­ler­de tek­nik di­rek­tö­rün is­mi de be­lir­le­yi­ci ola­cak. Ni­te­kim Si­yah-Be­yaz­lı­la­r, Bur­sas­po­r’­un ho­ca­sı Şe­nol Gü­ne­ş’­le de bü­yük öl­çü­de an­laş­tı. Gü­ne­ş’­in gö­re­ve ge­ti­ril­me­si du­ru­mun­da bu iki oyun­cu için ça­lış­ma­lar hız­lan­dı­rı­la­cak. An­cak yö­ne­tim, Gü­ne­ş’­i res­mi­ye­te ka­vuş­tur­mak için di­ğer al­ter­na­ti­fi Mir­ce­a Lu­ces­cu­’y­la olan gö­rüş­me­le­ri­ni ne­ti­ce­len­dir­me­yi bek­li­yor.

 

Bur­sa yö­ne­ti­mi­nin, Fe­ner­bah­çe­’nin Fer­nan­da­o ve Şe­ner ham­le­si­nin ar­dın­dan, Ser­dar Aziz ve Vol­kan Şe­n’­in de gön­de­ril­me­si­ne sı­cak bak­ma­ya­ca­ğı di­le ge­ti­ri­li­yor. Fa­kat Gü­ne­ş’­in Be­şik­ta­ş’­a gel­me­si du­ru­mun­da yö­ne­ti­ci­le­rin bu iki trans­fer için yo­ğun me­sa­i har­ca­ma­ya ha­zır­lan­dık­la­rı da ge­len ha­ber­ler ara­sın­da.

Kaynak: Bugün

YORUM EKLE
YORUMLAR
Necip
Necip - 4 yıl Önce

Bunlari birakin Kongre karari ne oldu. Gargaraya getirmeyin. Yeni Baskan ve Yonetim istiyoruz. Yoksa yeni sezon da 2 bin kisiye oynarsiniz!

eses eses
eses eses - 4 yıl Önce

necip 2000 adam gibi taraftar 52 binden iyidir birak bu i$leri

Taraftar
Taraftar - 4 yıl Önce

tosiç tribünleri doldurur ful çeker her maç

Cevat
Cevat - 4 yıl Önce

Sizin gibi enayilere tosuc gibi 3. Sinif adamlar lazim. Bir bok olmaz sizin kafanizdaki heriflerden! Yeni stada bile kimse gitmeyecek.

sese sese
sese sese - 4 yıl Önce

bu sezonda bursaya iyi sardık valla yd zamanında fenerden topluyorduk fo zamanında bursa... bu oyuncular yerlerinde güzel özellikle volkan şen bursa dışında 3 büyüklerde gelip başarılı olabilecek mental yapıya sahip değil maalesef.

Bize
Bize - 4 yıl Önce

herkesin en fazla 3 verdiği yaşı 35 e dayanmış heyecanını kaybetmiş yıldızlara 5 verecek başkan lazım. Bunun için de adalı lazım

fevzi
fevzi - 4 yıl Önce

eses eses dallamasi gelmis yine

Asi kartal
Asi kartal - 4 yıl Önce

Es es in adresini bilen var mi yada tanıyan biri..... bunun amina koymak şart oldu spikerin es es mesela git eskisehir sitesine yaz otosunun evladi