Rize Maçındaki 3 Penaltı Ne Olacak!

Be­şik­taş Baş­ka­nı, ha­kem­le­rin ken­di­le­ri­ne to­le­rans­lı dav­ra­ndığı id­di­ala­rı­na sert çık­tı. BU­GÜN’e ko­nu­şan Fik­ret Or­man, “Ri­zes­por ma­çın­da ve­ril­me­yen 3 pe­nal­tı­dan kim­se söz et­mi­yor.

FUTBOL 08.10.2014, 02:50
9690
Rize Maçındaki 3 Penaltı Ne Olacak!

Sü­per Lig'de li­der­lik kol­tu­ğu­na otu­ran Be­şik­taş'ta Baş­kan Fik­ret Or­man gün­de­me da­ir önem­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. 
Be­şik­taş'ı da­ha iyi nok­ta­la­ra ge­tir­mek için çok ça­lış­tık­la­rı­nı be­lir­ten Or­man, "Biz ku­lü­bü­mü­zün en iyi nok­ta­da ol­ma­sı için ne ge­re­ki­yor­sa onu ya­pı­yo­ruz. Po­pü­lizm ol­sun di­ye ol­ma­ya­cak va­at­ler­de bu­lun­ma­dık, bu­lun­ma­yız. Ta­kım­la­rı­mı­zı iyi kur­duk. Fut­bol, bas­ket­bol, hent­bol vb.; çok iyi oyun­cu­lar al­dık. Oyun­cu­la­rı­mı­zın pa­ra­sını öde­mek, ta­kım­la­rı­mı­zın ba­şa­rı­ya gi­den yol­da en iyi­si­ni yap­ma­sı için uy­gun ko­şul­la­rı oluş­tur­mak te­mel pren­si­bi­miz­dir. Biz de bu­nu ya­pı­yo­ruz. Hep­si iyi gi­di­yor. Bir de bu­nun ya­nın­da sta­dı bi­tir­mek. Bü­tün ça­lış­ma­la­rı­mız bu­nun üze­ri­ne" diye konuştu.
 
Son iki lig ma­çın­da Be­şik­taş'ın ko­run­du­ğu, bu se­zon şam­pi­yon­luk yo­lun­da Siyah-Beyazlı kulübün des­tek­len­di­ği yö­nün­de­ki id­di­a için ise Or­man, "Er­san'ın Ba­lı­ke­sirs­por ma­çın­da kır­mı­zı kart gör­me­si­ni söy­lü­yor­lar. Er­san kır­mı­zı kart gör­se, Be­şik­taş ma­çı mı kay­be­di­yor­du? Ma­çın so­nu­cu­nu de­ğiş­ti­re­cek bir du­rum mu or­ta­ya çı­ka­rı­yor­du? Ba­lı­ke­sirs­por ve Es­ki­şe­hirs­por maç­la­rı için ben­zer şey­le­ri söy­le­yen­ler, 1-1 biten Çay­kur Ri­zes­por ma­çın­da ve­ril­me­yen 3 pe­nal­tı için ne di­yor­lar? Kim­se on­lar­dan söz et­mi­yor" dedi.
 

Ya­pı­mı sü­ren Vo­da­fo­ne Are­na'yı şu­bat ayı­na ka­dar bi­tir­mek is­te­dik­le­ri­ni ifa­de eden Or­man, "Şu­bat ayın­da bi­te­bi­lir. Da­ha ön­ce de bit­me ola­sı­lı­ğı  var­dı ama bun­la­rın hep­si kay­nak­la il­gi­li. Biz Şu­bat ayın­da ye­ni sta­dı­mı­za geç­mek için ge­rek­li kay­nak ara­yı­şı­nı yap­tık; bu ko­nu­da­ki so­nuç­la­rı hep bir­lik­te gö­re­ce­ğiz. Yap­mış­ken her şe­yiy­le mü­kem­mel bir stat yap­mak is­ti­yo­ruz. Bir ke­re ya­pı­yor­su­nuz. Stadın özel bir ça­tı­sı ola­cak. Bu bi­raz za­man ala­cak. Es­te­tik yö­nü ge­liş­miş ça­tı. Ama is­te­dik­le­ri­mi­zi ba­şa­rıy­la ger­çe­ğe dö­nüş­tü­rüp, sta­dı­mı­zı ikin­ci ya­rı­da Be­şik­taş ve Türk spo­ru­nun hiz­me­ti­ne aç­ma­yı amaç­lı­yo­ruz" değerlen-dirmesini yaptı. 
 
Gö­re­ve gel­dik­le­ri gün­den bu ya­na son de­re­ce zor­lu ma­li şartlarla mü­ca­de­le et­tik­le­ri­ne vur­gu ya­pan Fik­ret Or­man, "Ra­kip­le­ri­mi­zin spon­sor ge­lir­le­ri biz­den 2-3 kat faz­lay­dı. Biz ise borç­lar­la mü­ca­de­le et­mek­ten ne­fes ala­mı­yor­duk. Ben hâ­lâ Fer­ra­ri'ye pa­ra ödü­yo­rum. Fa­kat şim­di ge­li­nen nok­ta­ya ba­kın, biz­den iki üç mis­li spon­sor ge­li­ri olan ra­kip­le­ri­miz han­gi nok­ta­da. Biz her an­lam­da Be­şik­taş'ı en iyi nok­ta­ya ge­tir­mek için mü­ca­de­le edi­yo­ruz. Bu­na rağ­men ol­ma­ya­cak ko­nuş­ma­la­ra, eleş­ti­ri adı al­tın­da sal­dı­rı­lar olu­yor; ola­bi­lir. Ben bun­la­ra ba­kıp si­nir­le­ri­mi boz­mu­yo­rum. Yo­lu­muz­da yü­rü­yo­ruz" de­di.  
 
ÖZGÜR SANCAR - BUGÜN GAZETESİ

Yorumlar (0)