O kupa kulüpte saklıdır

Şike davasının sanık avukatlarından Ali Rıza Dizdar, Beşiktaş’ın kazandığı 2010-11 sezonu Türkiye Kupası’nın söylendiği gibi TFF’ye geri verilmediğini ifade etti. “Divan’da fotoğraf bile çektirdik. Kulüpten dışarıya kalem çıkarılamaz. Kulüpte saklıdır” dedi.

FUTBOL 18.11.2014, 02:45
1048
O kupa kulüpte saklıdır

Be­şik­ta­ş’­ın 2010-11 se­zo­nu Tür­ki­ye Ku­pa­sı Şam­pi­yon­lu­ğu, 3 Tem­muz 2011’de baş­la­yan şi­ke so­ruş­tur­ma­sı­na da­hil ol­muş­tu. Dö­ne­min yö­ne­ti­mi, İs­tan­bul BŞB (Başakşehir) ga­li­bi­ye­tiy­le ge­len ku­pa­yı TFF’­ye ge­ri ve­re­ce­ği­ni ve ak­la­nın­ca tek­rar ala­ca­ğı­nı açık­la­mış­tı. Ku­pa­nın TFF’­de ol­ma­dı­ğı or­ta­ya çık­mış, Be­şik­taş Mü­ze­si Mü­di­re­si Zü­lel Gök de “Biz­de  yok. Hiç tes­lim al­ma­dı­k” de­miş­ti. O kupayla ilgili çarpıcı açıklamalar geldi.

 

Aydınlar: Kupa mı? Acaba...

 

Ön­ce Meh­met Ali Ay­dın­la­r’­dan baş­la­ya­lım... Olay­lı dö­ne­min Fe­de­ras­yon Baş­ka­nı Ay­dın­lar, “Ku­pa si­ze ge­ri ve­ril­mi­ş” ifa­de­si­ni duy­du­ğun­da “A­ca­ba...” ce­va­bı ver­di! “Be­şik­taş ne­re­de ol­du­ğu­nu açık­la­sı­n” di­ye­rek de­vam et­ti. Faz­la de­ta­ya gir­me­di an­cak bu ifa­de­si bi­le ku­pa­nın hiç­bir za­man ken­di­le­ri­ne gel­me­di­ği­ni bir kez da­ha te­yit edi­yor­du. Asıl ‘bom­ba­yı­’ Ali Rı­za Diz­dar pat­lat­tı! Ye­ni­den yar­gı­la­ma sü­re­cin­de ku­lüp ça­lı­şan­la­rın­dan Ah­met Ate­ş’­in ya­nı sı­ra fut­bol­cu­lar Kor­can ve İs­ken­de­r’­in de avu­kat­lı­ğı­nı ya­pa­cak olan Diz­dar, “Mah­ke­me bi­ze ‘Ni­ye ku­pa­yı ge­ri ver­di­ni­z’ di­ye sor­maz. Hu­ku­ken an­la­mı yok. Za­ten ku­pa ku­lüp­te du­ru­yor­du­r” di­ye ko­nuş­tu.

 

Orman sessizliğini koruyor

 

Diz­dar söz­le­ri­ne şöy­le de­vam et­ti: “Şam­pi­yon­luk­tan son­ra (14 Ma­yıs 2011) bir di­van ku­ru­lu­muz ol­du. Ku­pa ora­ya gel­di. Hat­ta biz ku­pay­la fo­toğ­raf çek­tir­dik. Ku­pa mü­ze­ye zim­met­le­nir. Eğer on­la­ra gel­me­di­ği­ni söy­lü­yor­lar­sa, yö­ne­tim ka­tın­da­dır. Kim­se­nin evi­ne git­mez. Ku­lüp­ten bir ka­lem dı­şa­rı­ya çıkarılamaz” de­di. Bu ara­da Beşik­taş yö­ne­ti­ci­le­ri ku­pa­nın ne­re­de ol­du­ğu­nu bil­me­dik­le­ri­ni söy­lü­yor. Baş­kan Fik­ret Or­man ise ses­siz­li­ği­ni koruyor.

BUGÜN GAZETESİ

Yorumlar (7)
Necdet 6 yıl önce
Nankor herifler, sayin adali ve quaresmaya,simaoya dua edin.onlar sayesinde 5 yildir alabildiginiz tek kupa o. Bjndan sonrada bir kupa bile alacak durumunuz yok. Onun kiymetini bilin adiler!
aslanavcisi 6 yıl önce
görecez bakalım Necdet kupaları aldığımızda sizde çatlayacaksınız tüm renklilerde..
grkan 6 yıl önce
kupa alamaz bu kadro yapmayın gerçekçi olun :D tek demba ba var kadroda yıldız sayılabilecek ayarda başka oyuncu yok
murat 6 yıl önce
Önümüzdeki 10 yıla damga vuracak kalitedeyiz. En gec seneye kupalara abone oluruz. Bizde yıldız cok. Töre acık ara en iyi ofansif yerli futbolcu. Oğuzhan'da genc ve yetenekli. Frei geliyor ve cok genc. İki üc transfer ucurur takımı. Renkliler cöküşde.
neco 6 yıl önce
Murat, kafana saksimi dustu! Ne dedin! Hah- hah- haaa, oofff,ne komiksin!
murat 6 yıl önce
Geliyoruz!!!!!
B.j.K 1903 6 yıl önce
Inkar etmeyin lan işte angutlar en iyi yerli ve genç futbolcular bizde.Siz çok komiksiniz düşünemeyen mahluklar size ancak çocuk bahçesinde oynamak yaraşır.ha s....ordan.