Menajeri Konuştu! Beşiktaş...

Beşiktaş, Senegalli golcü için harekete geçti. Chelsea’ye 10 milyon euro önererek Demba Ba’nın Everton ile anlaşmasını son anda önledi. Bu transferde fon yönteminin kullanılma ihtimali yüksek

FUTBOL 13.07.2014, 04:43
130
Menajeri Konuştu! Beşiktaş...

 Be­şik­taş’ın gol­cü trans­fe­rin­de çar­pı­cı ge­liş­me­ler ya­şa­nı­yor. Dem­ba Ba ön­ce­ki gün Ever­ton ile trans­fe­ri bi­tir­me nok­ta­sı­na gel­di. An­cak Be­şik­taş, Chel­se­a’ye sür­priz bir tek­lif­te bu­lun­du.Menajerini aradılar

Ever­ton, 9 mil­yon eu­ro kar­şı­lı­ğın­da Chel­se­a ile el sı­kı­şır­ken, Kar­tal 10 mil­yon eu­ro ta­ah­hüt et­ti. Bu­nun üze­ri­ne Lon­dra eki­bi­nin yö­ne­ti­ci­le­ri, Se­ne­gal­li for­ve­tin me­na­je­ri Eu­ge­ni­o Bo­tas’ı  ara­ya­rak “Ever­ton ile trans­fer gö­rüş­me­le­ri­ni dur­du­run” ta­li­ma­tı ver­di.


Bugün gazetesine ko­nu­şan Dem­ba Ba’nın me­na­je­ri Eu­ge­ni­o Bo­tas “Ever­ton ile trans­fe­ri bi­ti­ri­yor­duk an­cak Chel­se­a yö­ne­ti­mi bu trans­fe­ri şim­di­lik dur­du­run ce­va­bı­nı ver­di. Ne­de­ni­ni sor­du­ğu­muz­da ise ‘Be­şik­taş’tan da­ha iyi tek­lif var’ ya­nı­tı­nı ver­di­ler” de­di.

Men­des ih­ti­ma­li
Bu ge­liş­me­nin ar­dın­dan mad­di sı­kın­tı ya­şa­yan Be­şik­taş’ın 10 mil­yon eu­ro­yu na­sıl bu­la­ca­ğı so­ru­su akıl­la­ra ge­li­yor. Men­des’in Jo­se Mou­rin­ho’nun da me­na­je­ri. Bu sü­reç­te Be­şik­taş le­hi­ne ak­tif rol oy­na­ya­na­ca­ğı öne sü­rü­lü­yor. Si­yah-Be­yaz­lı­la­rın bu trans­fe­ri fon ile ger­çek­leş­tir­me­si ih­ti­ma­li var. Fon sis­te­min­de trans­fer üc­re­ti­nin bir kıs­mı­nı ve­ya ta­ma­mı­nı fon şir­ke­ti ödü­yor. Kar­tal, 2010-11 se­zo­nun­da Al­me­ida’yı Wer­der Bre­men’den fon ara­cı­lı­ğıy­la renk­le­ri­ne bağ­la­mış­tı. Trans­fer için ge­re­ken 2 mil­yon eu­ro­yu öde­yen fon şir­ke­ti, Por­te­kiz­li gol­cü­nün sa­tıl­ma­sı du­ru­mun­da yüz­de 45’lik pa­ya sa­hip ola­cak­tı.  

Yorumlar (0)