Korktuklarından konuşuyorlar

Be­şik­taş Ba­sın Söz­cü­sü Me­tin Al­bay­rak, Fe­ner­bah­çe Baş­ka­nı Aziz Yıl­dı­rı­m’­ın “Be­şik­ta­ş’­ın eko­no­mik ola­rak ar­ka­sı bo­ş” şek­lin­de­ki açık­la­ma­sı­na kar­şı­lık ver­di.

FUTBOL 02.11.2014, 03:15
1280
Korktuklarından konuşuyorlar

Gel­di­ği­miz nok­ta or­ta­da. Her şe­yi­mi­zi, her­ke­sin gö­zü­nün önün­de ya­pı­yo­ruz. Giz­li sak­lı işi­miz yok. Sta­dı­mı­zı ken­di­miz ya­pı­yo­ruz. Gü­cü­müz ol­ma­sa, ken­di­mi­ze gü­ven­me­sek bun­la­ra kal­kış­maz­dık.

- Bu, Be­şik­taş yö­ne­ti­mi­nin ayak ses­le­ri­dir. Güç­lü bir şe­kil­de ge­li­yo­ruz. Ta­bi­i ra­kip­le­ri­miz de bi­zim bu gü­cü­müz­den kor­ka­rak hak­lı ola­rak ken­di­le­ri de ona gö­re ko­nu­şu­yor­lar. Her­kes ken­di işi­ne bak­sın.

 ‘Bu maçı alacağız başka yolu yok!’


Baş­ka­nı­mız Fik­ret Or­man, dün (ön­ce­ki gün) yap­tı­ğı ba­sın top­lan­tı­sın­da son de­re­ce açık ve net ko­nuş­tu. Çok önem­li me­saj­lar ver­di. Bi­zim üs­lu­bu­muz or­ta­da­dır.

Der­bi ta­bi­i ki zor­lu ge­çe­cek. An­cak, ta­kı­mı­mı­za gü­ve­ni­yo­ruz. Ke­sin­lik­le bir en­di­şe­miz, şüp­he­miz bu­lun­mu­yor. Ta­raf­ta­rın da de­di­ği gi­b; ‘Bu ma­çı ala­ca­ğız baş­ka yo­lu yok!’

CİHAN ÖZCAN - BUGÜN GAZETESİ

Yorumlar (4)
Yusuf 6 yıl önce
Ne gucunuz var? Hayatiniz palavra. Besiktasi anadolu kulubune cevirdiniz.devamli ezik edebiyati yaptiniz. Size bank asya takimlarinda bile gorev vermezler. Bu kadar Zayif ve beceriksiz bir yonetim gormedi Turkiye!
marco 6 yıl önce
yusuf yusuf yusuf sesleri geliyor renklilerden, ffadak bütün davaları kapattılar ski yönetimin borclarını hala ödüyorlar, stadı yapıyorlar, klübe gayrmenkul kazandırıyorlar ve futbolda başarı geliyor. başarıdan da önemlisi gururla dolaşıyoruz takım sayesinde, yusuf yusuf ettiriyoruz.
mehmet 6 yıl önce
buraya gelip gelip yorum atan renklilere sesleniyorum kendi boktan camialarınızın sitelerinde gezinin ve yorum atın korkunun ecele faydası yok alayınıza gider ..
Recep 6 yıl önce
Ormanin yalakalari,esas renkli sizsiniz .hep beraber besiktasi bitirmeye gelmissiniz.az kaldi.sizler defolup giderken besiktas besiktaslilarin olscak!