Beşiktaş'ın kayıp Türkiye Kupası bakın nereden çıktı

Aziz Yıldırım'ın bir sorusu üzerine gündeme oturan Beşiktaş'ın kazandığı son Türkiye Kupası'nın akibeti ile ilgili tartışmalara son nokta konuldu. Kupa bakın nereden çıktı.

Beşiktaş'ın kayıp Türkiye Kupası bakın nereden çıktı

Aziz Yıl­dı­rı­m’­ın “Ku­pa­yı ge­ri ver­di­niz mi ver­me­di­niz mi, ne­re­de?” so­ru­su fi­ti­li ateş­le­di. Be­şik­taş Mü­ze­si Mü­di­re­si Zü­lâl Gök “Tes­lim al­ma­dı­k” de­di. Es­ki ve ye­ni yöneti­ci­ler “Gör­me­di­k” iti­ra­fı yap­tı. Ku­lüp­te her­kes “Pe­ki ne­re­de­” di­ye so­rar­ken, ce­va­bı me­se­le­yi bi­len ida­ri yet­ki­li­ler ver­di: Sak­lı­yo­ruz. Ye­ni sta­dın mü­ze­si­ne koyaca­ğız...

Yöneticiler 'Kupamız nerede?' diye sordu. Yetkililer ise 'Yeni müze için saklıyoruz' cevabını verdi. Pe­ki, bu ka­rar na­sıl alın­dı? Ne­den bu­gü­ne dek giz­len­di? Ni­ye “Bu­ra­da­” de­nil­mi­yor? İş­te, BU­GÜ­N’­ün ya­yın­la­rı üs­tü­ne Be­şik­taş Ku­lü­bü­’n­de son 1 haf­ta­dır yö­ne­ti­ci­ler ve mü­ze yet­ki­li­le­ri ara­sın­da ya­şa­nan ‘sor­gu­la­ma­nı­n’ il­ginç öy­kü­sü:

1- Fe­ner­bah­çe Baş­ka­nı Aziz Yıl­dı­rım, İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­yes­por fi­na­lin­de ka­za­nı­lan ve şi­ke şa­ibe­si al­tın­da ka­lan ku­pa­yı gün­de­me getir­miş­ti. “O ku­pa ne­re­de? TFF’­ye ver­di­ler mi, ver­me­di­ler mi­” di­ye sor­muş­tu. Be­şik­ta­ş’­ın, “Ak­la­nana ka­dar ku­pa­yı ia­de ede­ce­ği­z” söy­le­mi­ni ha­tır­lat­mış­tı.

2- Dö­ne­min yö­ne­ti­ci­le­rin­den Me­tin Ke­çe­li ve son­ra­ki dö­ne­min ida­re­ci­si Se­yit Ateş “Biz de bil­mi­yo­ru­z” de­miş, mü­ze mü­di­re­si Zü­lal Gök “Bi­ze tes­lim edil­me­di­” açık­la­ma­sı yap­mış­tı. Son ola­rak şi­ke da­va­sı­nın sa­nık avu­kat­la­rın­dan Ali Rı­za Diz­dar ko­nuş­muş, “Ku­pa­yı kim­se evi­ne götüremez. Mü­ze­de yok­sa ku­lüp­te sak­lı­dır. Za­ten biz onun­la fo­toğ­raf da çek­tir­di­k” ifa­de­si­ni kul­lan­mış­tı.

3- Olay, bü­yü­dü. Mev­cut yö­ne­tim için­de de ku­pa­yı so­ran­lar ol­du. Mü­ze yet­ki­li­le­ri “Bi­ze tes­lim edil­me­di­” açık­la­ma­sı­nı tek­rar­la­dı. Me­rak­lı yöneti­ci­ler ola­yın üs­tü­ne düş­me­ye de­vam et­ti. Ku­lü­bün ida­ri yet­ki­li­le­ri ce­vap ver­di: “Gu­rur­la sak­lı­yo­ruz. Ye­ni sta­dı­mız­la bir­lik­te fa­ali­ye­ti geçecek olan mü­ze­mi­ze ko­ya­ca­ğız. Ta­raf­ta­rı­mız ora­da gö­re­cek. Şam­pi­yon­lu­ğu­mu­zu sim­ge­le­yen ku­pa, Vo­da­fo­ne Are­na­’da ola­cak.

4- Ye­ni sta­dın tek­no­lo­jik far­kı, mü­ze­de de ya­şa­na­cak. Elek­tro­nik ve do­kun­ma­tik özel­lik­li muh­te­şem bir mü­ze ku­ru­la­cak. En gü­zel kö­şe­ler­den bi­ri­si­ne de bu ku­pa ko­nu­la­cak. Stat yı­kıl­dı­ğı için şu an­ki mü­ze mal­ze­me­le­ri ise Kül­tür Ba­kan­lı­ğı­’na bağ­lı ku­ru­lun gö­ze­ti­min­de ar­şiv­len­miş durum­da.

5- Kupanın bugüne dek gizlenme sebebi olarak, o dönem “Geri vereceğiz” denilmesi gösteriliyor. Hakkında resmi açıklama yapılmama gerekçesi olarak da yine aynı sebep öne çıkıyor. Ancak baskılar ve sorular, yeni müzenin işaret edilmesini zorunlu kıldı.

BUGÜN GAZETESİ

YORUM EKLE
YORUMLAR
engin
engin - 4 yıl Önce

federasyon şike yok diyerek takımlara ceza vermedi ve olayı ört bas ederek kapattı. ama unuttuğu bir şey var. o sezon oynanması gereken bjk-fb süper kupa maçı halen oynanmadı. aslında bu maçı oynatmayarak şikeyi kabullendiler.

reşatbjkbakü
reşatbjkbakü - 4 yıl Önce

bu nasil bi devlet,nasil bir tff ki,bir azize istediği zaman arani kariştira bikiyor?

önder
önder - 4 yıl Önce

quaresma ve arkadaşlarına dua edın o kupadan başka kazandığınız kupa yok yıllardır. nankör herıfler.