Beşiktaş yönetiminden kritik karar

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 4 saat süren son yönetim kurulu toplantısında özellikle altyapı üzerinde durdu. Kulüplerin yanlış transferlerle borç batağına saplandığı bir dönemde özkaynağa önem verilmesi konuşuldu.

FUTBOL 07.05.2015, 06:07
1687
Beşiktaş yönetiminden kritik karar

Be­şik­taş yö­ne­ti­mi ge­le­cek se­zon­dan iti­ba­ren alt­ya­pı­ya da­ha çok önem ver­me ka­ra­rı al­dı. Ön­ce­ki gün ya­pı­lan ve yak­la­şık 4 sa­at sü­ren yö­ne­tim ku­ru­lu top­lan­tı­sın­da baş­kan Fik­ret Or­ma­n’­ın kur­may­la­rıy­la bir­lik­te bu ko­nu­yu ma­sa­ya ya­tır­dı­ğı kay­de­dil­di.

 

A Ta­kı­m’­a alt ka­te­go­ri­ler­den da­ha çok oyun­cu ka­zan­dı­rıl­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak me­tot­lar ve uy­gu­la­ma­lar üze­rin­de be­yin fır­tı­na­sı ger­çek­leş­ti­ril­di­ği ifa­de edil­di. Bu bağ­lam­da Av­ru­pa­’nın ön­de ge­len ku­lüp­le­ri­nin uy­gu­la­dı­ğı yön­tem­le­rin in­ce­len­me­si de gün­de­me alın­dı.

 

KAYNAK ARAYIŞI DA MASAYA YATIRILDI

 

Si­yah-Be­yaz­lı­la­r’­ı bu an­la­yı­şa iten en önem­li et­ke­nin ge­nel ola­rak ku­lüp­le­rin için­de bu­lun­du­ğu mad­di dar­bo­ğaz ol­du­ğu kay­de­dil­di. Ya­pı­la­cak yük­sek ma­li­yet­li trans­fer­ler­le UE­FA ta­ra­fın­dan uy­gu­la­nan ‘Fi­nan­sal-Fa­ir Pla­y’­e ta­kıl­mak is­te­me­yen yö­ne­tim, bu ko­nu­da­ki has­sa­si­ye­ti­ni tek­nik di­rek­tör Bi­li­c’­e de ak­ta­ra­cak. Hır­vat ho­ca­dan ge­le­cek se­zon­dan iti­ba­ren alt­ya­pı­dan da­ha faz­la sa­yı­da is­mi kad­ro­sun­da de­ğer­len­dir­me­si, Ne­cip ve Atınç gi­bi isim­le­rin sa­yı­sı­nın art­ma­sı is­te­ne­cek. Yö­ne­ti­min, ge­rek sta­dın ta­mam­lan­ma­sı ge­rek­se trans­fer için ge­rek­li kay­nak­la­rın na­sıl te­min edi­le­ce­ği yö­nün­de de fi­kir alışve­ri­şin­de bu­lun­du­ğu be­lir­til­di.

Yorumlar (6)
Sebahattin Eğriçayır 5 yıl önce
Necip gibi oyuncuların sayısı artarsa Beşiktaş küme düşme mücadelesi yapar. Atınca sözüm yok ama bu eslem nere kayboldu
marco 5 yıl önce
seneye transfere 10 milyon ayrılsa yeter de artar. takıma 2 3 takviye lazım.
Sezai 5 yıl önce
Bu matco denilen sahte besiktasli yagci herifi bu sitede istemiyoruz. Besiktasimiza yakismayan kisilerin basinda geliyor"
marco 5 yıl önce
lan sezai piçi sen kimsin ki beni sahte beşiktaşlılıkla yargılıosun. seni anandan çıktığın yere sokarım puşt.
goktug 5 yıl önce
ulan ıbne marco,bende uyuzum sana.senın gıbı kahpe besıktaslının anasını sıkeyım.sıktır gıt ulan buralardan.
Ertugrul 5 yıl önce
Eger Sen Sampiyonluga oynayan buyuk bir kulupsen 5 macida kazanirsin. Haydi Besiktas!