Beşiktaş inanıyor!

Beşiktaş yöneticisi Mete Vardar, büyük beğeni toplayan futbol takımının temelini 3 yıl önce atmaya başladıklarını söyledi

FUTBOL 11.12.2014, 12:48
1640
Beşiktaş inanıyor!

Lig­de Trab­zons­por'u mü­t­hiş bir fut­bol­la 3-0 mağ­lup ede­rek li­der­li­ği­ni sür­dü­ren Be­şik­taş, gö­zü­nü Av­ru­pa Li­gi'nde de zir­ve­ye dik­ti. Tur at­la­ma­yı da­ha ön­ce ga­ran­ti­le­yen Si­yah-Be­yaz­lı­lar gru­bu li­der ta­mam­la­mak için bu­gün İn­gi­liz eki­bi Tot­ten­ham'ı ko­nuk ede­cek.

Zor­lu maç ön­ce­si Be­şik­taş Fut­bol Şu­be So­rum­lu­su Me­te Var­dar, önem­li açık­la­ma­lar yap­tı. Bü­yük be­ğe­ni top­la­yan fut­bol ta­kı­mı­nın or­ta­ya çı­kış sü­re­ci­ne de­ği­nen Var­dar "Biz bu ta­kı­mın te­mel­le­ri­ni 3 se­ne ev­vel at­ma­ya baş­la­dık. En son kad­ro­ya Dem­ba Ba, Cenk To­sun ve So­sa da­hil ol­du. Biz tranf­ser­de ka­li­te­le­ri­nin ya­nın­da ta­kım ol­gu­su­na kat­kı sağ­la­ya­cak oyun­cu­lar seçiyo­ruz. Bir­bi­ri­ne ke­net­len­miş, en ufak mut­lu­lu­ğu da mut­suz­lu­ğu da; se­vin­ci de üzün­tü­yü de pay­laş­ma­yı bi­len bir ta­kı­mı­mız var. Bu kenetlen­me­yi sür­dür­dü­ğü­müz müd­det­çe ba­şa­rı­lı ol­ma­mız iş­ten bi­le de­ğil. Bu ta­kım 3-4 se­ne çok önem­li ba­şa­rı­lar el­de ede­cek­tir" de­di.  

'BEŞİKTAŞ TARAFTARLA COŞAR'


Ya­pı­mı de­vam eden Vo­da­fo­ne Are­na Sta­dı ile il­gi­li ön­gö­rü­le­ri­ne de­ği­nen Var­dar "Be­şik­taş ta­raf­ta­rıy­la co­şan bir ta­kım. Hat­ta ben net söy­le­ye­yim Be­şik­taş bu­nu en çok his­se­den ta­kım. Kon­ya'da oy­na­nan Trab­zon ma­çın­da se­yir­ci­mi­zin et­ki­si or­ta­da. Ye­ni sta­dı­mı­zın hem ko­nu­mu gereği hem de ge­nel at­mos­fe­riy­le Av­ru­pa'da sa­yı­lı bir stat ola­cak­tır. So­nuç­ta se­yir­ci­mi­zin ru­hu İnö­nü Sta­dı'nda­ki ile ay­nı ola­cak­tır an­cak ye­ni stat çok da­ha ene­rij do­lu, at­mos­fe­ri, akus­ti­ği, gö­rü­nü­mü çok da­ha gü­zel bir stat ola­cak" diye konuştu.

'CENK EKSİKLERİ ARATMAZ'

Tot­ten­ham ma­çı­na da de­ği­nen ­Si­yah-Be­yaz­lı ida­re­ci "İki yıl­dır can sı­kı­cı se­bep­ler­den Av­ru­pa'ya gi­de­me­miş­tik. Önem­li bir grup­tan çık­ma­yı başar­dık. İn­şal­lah ra­ki­bi­mi­zi ye­nip li­der ola­rak çı­ka­ca­ğız. Ta­bi­i Dem­ba Ba ve Mus­ta­fa oy­na­ma­ya­cak ama Cenk on­la­rı arat­ma­ya­cak­tır. Se­zon ba­şın­da da söy­le­dim bu ta­kımda 3 ta­ne çok iyi for­ve­ti var" yo­ru­mun­da bu­lun­du.

Yorumlar (1)
fatih 6 yıl önce
3 tane çok iyi forvet asdasdasdasd mustafa ne zaman iyi forvet oldu biriyle çarpışsa TIK sakat vallahi furkan yamanı artık a takıma çıkar mustafadan daha sağlam futbol oynar bu ne arkadaş ya sürekli sakat sene sonu sözleşmesi bitiyor zaten gönderin gitsin ts gs fb de sakar sakat transfer ettik diye aldığına pişman olur