Beşiktaş Gökhan Töre'yi satıyor mu?

Be­şik­taş İkin­ci Baş­ka­nı Çe­bi, Par­ti­zan ma­çın­da Mi­lan­lı yet­ki­li­lerin iz­le­diği belirtilen Gök­han Tö­re için bu yo­ru­mu yap­tı. A­rtan per­for­man­sı için­, “Özel­lik­le­ri­ni or­ta­ya çı­ka­ra­cak bir yö­ne­ti­ci­ye ih­ti­ya­cı var­dı. Onu ba­şar­dı­m” di­ye ek­le­di.

FUTBOL 08.11.2014, 03:00
1989
Beşiktaş Gökhan Töre'yi satıyor mu?

Be­şik­ta­ş’­ın ön­ce­ki gün Av­ru­pa Li­gi­’n­de Par­ti­za­n’­ı 2-1 yen­di­ği maç­ta 1 asist ya­pan, ta­kı­mı­na  1 de pe­nal­tı ka­zan­dı­ran Gök­han Tö­re ser­gi­le­di­ği per­for­mans­la gün­de­me otur­du. Sa­de­ce bu kar­şı­laş­ma­da de­ğil, son dö­nem­de sa­ha­da or­ta­ya koy­du­ğu iş­ler­le dik­kat­le­ri üze­ri­ne çek­ti. Öy­le ki İtal­yan de­vi Mi­la­n’­ın genç oyun­cu­yu Par­ti­zan ma­çın­da ta­ki­be al­dı­ğı belirtildi.

Ko­nuy­la il­gi­li açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Be­şik­taş İkin­ci Baş­ka­nı Ah­met Nur Çe­bi ise net ko­nuş­tu. “Tö­re ke­sin­lik­le sa­tı­lık de­ğil. Ço­cu­ğu­muz ye­ni to­par­lan­dı. Bu tür ko­nu­lar­la oyuncumuzun ka­fa­sı­nın ka­rış­tı­rıl­ma­sı­nı doğ­ru bul­mu­yo­ru­m” de­di.

‘Kardeşime yardımcı oluyorum’

Mil­li ta­kım kam­pın­da ya­şan­dı­ğı id­di­a edi­len si­lah çek­me ha­ber­le­riy­le zor gün­ler ge­çi­ren oyun­cu­da­ki bu de­ği­şim her­ke­sin me­ra­kı­nı uyan­dır­dı. Ya­şa­nan­la­rın ar­dın­dan ola­ya el atan ve Tö­re­’y­le ya­kın­dan il­gi­le­nen Çe­bi, bu ko­nu­ya da ga­yet mü­te­va­zı şe­kil­de ya­nıt ver­di. “Tö­re bir de­fa çok iyi bir ço­cuk. Onun bu özel­lik­le­ri­ni ve gü­zel­lik­le­ri­ni or­ta­ya çı­ka­ra­bi­le­cek bir yö­ne­ti­ci­ye ih­ti­yaç var­dı bel­ki. Ben onu ba­şar­dı­ğı­mı dü­şü­nü­yo­rum sa­de­ce. Ba­şar­dım de­mek ta­bi­i ki ayıp olur. An­cak, genç kar­de­şi­me yar­dım­cı ol­du­ğu­mu dü­şü­nü­yoru­m” di­ye ko­nuş­tu.

CİHAN ÖZCAN - BUGÜN GAZETESİ

Yorumlar (3)
aslanavcisi 6 yıl önce
Gökhan töre bu hızla giderse bi gareth bale bi ribery olur ve bizde kalmaz fakat avrupanın en iyi futbolcularından birisi olacaktır hızlanma dribbling orta şut adam eksiltme çalım adamda yok yok.
ali murat vural 6 yıl önce
istersen dünyanin en iyi topcusu ol adam olmadikca bi b.kuma yaramaz !
öhö 6 yıl önce
takımın geliri açısından değerini bulan futbolcu satışı nasıl olmalı bu yabancı ülkelerde nasıl oluyor????? takım en üst seviyeye gelincemi topcu satılıyor!!!!! yoksa futbolcu en üst seviyeye gelincemi topcu satılıyor. hangisi daha olumlu,gelir getirici. örnek real madrid'den donaldoya ,portodan hulka değerler biçildi ama fernadeste bedavaya gitti problem olunca satarsın, şu an töre yeni ve onsuz olmuyor.yerine iyi birini bulursan olur.oda zor... iyi irdele ormannnnnnnnnnnn...