Be­şik­taş Baş­ka­nı Fik­ret Or­man, ta­kı­mın kamp yap­tı­ğı An­tal­ya­'da; tek­nik di­rek­tör Sla­ven Bi­lic, in­şa­atı sü­ren Vo­da­fo­ne Are­na ve ta­kım hak­kın­da önem­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Orman ayrıca, napoli'de oynayan Türk asıllı

Bugün Gazetesi'ne ko­nu­şan Baş­kan Or­man, gö­re­ve gel­di­ğin­den be­ri hiç İs­tan­bul der­bi­si ka­za­na­ma­yan Hır­vat ho­ca­ya sa­hip çık­tı. Bu se­zon Vo­da­fo­ne Are­na­’nın de­vam eden in­şa­atı ne­de­niy­le ken­di stat­la­rın­da oy­na­ya­ma­ma­la­rı­na gön­der­me ya­pan Or­man, “Der­bi ka­zan­mak önem­li ama li­gi ka­zan­mak da­ha önem­li. Bun­dan son­ra ken­di sa­ha­mız­daki der­bi­le­ri ka­za­na­ca­ğız. Bun­dan son­ra kendi evimizde yapacağımız der­bi­ler Vo­da­fo­ne Are­na'da ola­ca­k” de­di. (Be­şik­taş, se­zo­nun ikin­ci ya­rı­sın­da­ki İs­tan­bul der­bi­le­rin­de ev sa­hi­bi de­ğil.)

VODAFONE ARENA İKİNCİ YARIYA ZOR

Vo­da­fo­ne Are­na­’nın in­şa­at ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da da bil­gi ve­ren Or­man, şu ifa­de­le­ri kul­lan­dı: “Ye­ni sta­dı­mı­zın bi­ti­ril­me­si için yo­ğun ça­ba sarf edi­yo­ruz. Bu se­zo­nun so­nu­na ye­tiş­tir­mek için uğ­ra­şı­yo­ruz. Ar­zu­muz en azın­dan son bir- iki iç sa­ha ma­çı ye­ni sta­dı­mız­da oy­na­mak. An­cak şu an için bu pek müm­kün gö­zük­mü­yor. Zor du­ru­yor. Se­zo­nun ikin­ci dev­re­sin­de iç sa­ha maç­la­rı­mı­zı baş­ka şe­hir­ler­de oy­na­ya­ca­ğız. 6 ay­lık sü­re­ce bak­tı­ğı­mız­da iç sa­ha maç­la­rı­mı­zın dı­şa­rı­da ola­ca­ğı­nı söy­le­ye­bi­li­riz.”

Or­man, Be­şik­taş'ın son dö­nem­de imaj ve eko­no­mik olarak ye­ni­den ya­pı­lan­ması ko­nu­sun­da iv­me ka­zan­dı­ğı dü­şün­ce­siy­le il­gi­li de konuştu. ''Sa­ha skor­la­rı iyi olun­ca, Be­şik­taş ka­mu­oyun­da iyi bir al­gı oluş­tur­du­ğu sü­re­ce biz de üze­ri­mi­ze dü­şe­ni yap­mış olu­ruz'' ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

GÖKHAN İNLER SEZON SONU OLABİLİR

Baş­kan, adı Be­şik­ta­ş’­la anı­lan ve Na­po­li­’de top koş­tu­ran or­ta sa­ha oyun­cu­su Gök­han İn­ler ko­nu­sun­da da ak­lın­da­ki­le­ri pay­laş­tı. Şu an için gün­dem­le­rin­de ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­terek, “Se­zon so­nun­da ola­bi­lir. Bu trans­fe­re o za­man ka­rar ve­re­ce­ğiz” di­ye ko­nuş­tu.

Be­şik­ta­ş’­ın şu an iti­ba­riy­le ken­di­si­nin ha­yal et­ti­ği se­vi­ye­de olup ol­ma­dı­ğı so­ru­suy­la il­gi­li ola­rak­sa, “Tam de­ğil ama ya­vaş ya­vaş ka­mu­oyu da gö­rü­yor. Biz de gö­rü­yo­ruz. Emin adım­lar­la iler­li­yo­ruz. Ne ge­re­ki­yor­sa Be­şik­taş va­kur­lu­ğu içe­ri­sin­de ya­pı­yo­ruz” dedi.

 

Gözden kaçırmayın

Güven Yalçın’da beklenen final Güven Yalçın’da beklenen final