Olay­lı der­bi­nin dev­re ara­sın­da çı­kan ar­be­de, TFF tem­sil­ci­si­nin göz­le­ri önün­de ol­du. So­yun­ma oda­sı­na gi­den tü­nel­de ya­şa­nan­lar cep te­le­fo­nu ka­me­ra­sıy­la kay­de­dil­di.

Bi­lic, Em­re, Vol­kan ve Be­şik­taş­lı bir ida­re­ci ara­sın­da­ki me­se­le­nin akı­be­ti bu­gün bel­li ola­cak.

 

Yönetici Gocay tampon oldu

 

Der­bi­nin dev­re ara­sın­da Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Sla­ven Bi­lic so­yun­ma oda­sı tü­ne­li­ne gir­dik­ten son­ra, bek­le­me­ye baş­la­dı. Ama­cı Fe­ner­bah­çe’nin kap­ta­nı Em­re Be­lö­zoğ­lu ile sa­ha için­de ara­la­rın­da ge­çen me­se­le­yi ko­nuş­mak­tı. A Ta­kım’dan so­rum­lu Me­te Var­dar ce­za­lı ol­du­ğun­dan ye­ri­ne ve­ka­let eden Be­şik­taş ida­re­ci­si Ber­kan Go­cay da ola­sı bir tat­sız­lı­ğın önü­ne geç­mek için ora­day­dı. Bi­lic ken­di­si­ne İn­gi­liz­ce küf­ret­ti­ği ge­rek­çe­siy­le Em­re’ye bir şey­ler söy­ler­ken ola­ya ka­le­ci Vol­kan da da­hil ol­du.

 

Vol­kan sert çık­tı

Gözden kaçırmayın

Wout Weghorst kimdir? Beşiktaş, Weghorst'a imzayı attırıyor Wout Weghorst kimdir? Beşiktaş, Weghorst'a imzayı attırıyor

 

Be­şik­taş yö­ne­ti­ci­si Ber­kan Go­cay, Em­re’ye “Buy­run so­yun­ma oda­sı­na ge­çin, ger­gin­lik ol­ma­sın” der­ken ka­le­ci Vol­kan’ın “Sen kim­sin” di­ye­rek çı­kış­ma­sı dik­kat çek­ti. Go­cay “Ben Be­şik­taş yö­ne­ti­ci­si­yim” ce­va­bı­nı ve­rir­ken tüm bu sı­ra­da ya­şa­nan ar­be­de ma­çın tem­sil­ci­si­nin ta­ki­bin­dey­di. Tem­sil­ci­nin o sı­ra­da ko­ri­dor­la­ra ine­rek ya­şa­nan her şe­yi cep te­le­fo­nu­nun ka­me­ra­sı­na kay­det­ti­ği  öğ­re­nil­di.

‘BİLİC DE KÜFRETTi’ İDDİASI

Temsilcinin kameraya kaydettiği koridor görüntülerinin akıbeti bugün belli olacak. TFF Hukuk Kurulu konuyu PFDK’ya sevk edip etmeyeceğini açıklayacak. Bu ara­da Bi­lic’in ma­çın ilk ya­rı­sın­daki bir po­zis­yon­da, bek­le­di­ği ka­rar çık­ma­yın­ca ha­kem­le­re Hır­vat­ça ve Sırpçada yer alan bir argo söz söylediği id­di­a edil­di. Söz konusu görüntüler dün internete düştü.

ÖZGÜR SANCAR - BUGÜN GAZETESİ