Denizli, Beşiktaş'a hazırlanıyor

Beşiktaş’ta teknik direktörlük için adı gündeme gelen son isim Mustafa Denizli oldu. Deneyimli hoca, eski futbolcular İbrahim Üzülmez ve Zafer Öğer ile durum değerlendirmesi de yaptı.

GÜNDEM 22.05.2015 - 03:08 21.04.2021 - 23:58 Kartal Bakışı

Be­şik­taş'ta tek­nik di­rek­tör ara­yış­la­rı hız ka­zan­dı.

 

Yer­li ve ya­ban­cı pek çok önem­li ho­ca Si­yah-Be­yaz­lı yö­ne­ti­me öne­ri­lir­ken, yur­ti­çin­de ön pla­na çı­kan son isim Mus­ta­fa De­niz­li ol­du.

 

ORMAN İLE FİKİR ALIŞVERİŞİ

 

Denizli’nin Be­şik­taş'ın es­ki oyun­cu­la­rın­dan İb­ra­him Üzül­mez ve Za­fer Öğer ile du­rum değerlendirmesi yaptığı kay­de­dil­di. Defans ve or­ta sa­ha­ya birkaç tak­vi­ye ile kad­ro­nun bü­yük öl­çü­de ko­run­ma­sı­nın doğ­ru ola­ca­ğı    fi­krine va­rıl­dı­. De­niz­li­, baş­kan Fik­ret Or­man'ın su­na­ca­ğı şart­la­ra gö­re ka­rar ve­re­ce­k. Tec­rü­be­li  ho­ca­, Üm­ra­ni­ye'de ekibi dışında isim istemiyor. Or­man ile De­niz­li fi­kir alışve­ri­şi de yaptı.