Beşiktaş Basın Sözcüsü Albayrak, kupadaki Adana Demirspor maçında rakip oyuncu Hakan’ın kırmızı kartını iptal ettiren Veli için, “Hayatta ancak Beşiktaş gibi olursanız gerçek kazanan olabileceğinizi gösterdi” dedi.

Be­şik­taş Ba­sın Söz­cü­sü Me­tin Al­bay­rak, ön­ce­ki gün ku­pa­da 2-1 kay­be­di­len Ada­na De­mirs­por ma­çı­nın ar­dın­dan sa­mi­mi ko­nuş­tu.
Ra­kip ta­kım­dan Ha­ka­n’­ın gör­dü­ğü kır­mı­zı kar­tı ha­kem­le ko­nu­şa­rak ip­tal et­ti­ren Ve­li için, “Tam bir Be­şik­taş­lı­lık du­ru­şu ser­gi­le­di. Ken­di­siy­le gu­rur du­yu­yo­ruz. Be­şik­taş adı­na ka­zan­mak için her yol mü­bah­tır an­la­yı­şı­nın ge­çer­li ol­ma­dı­ğı­nı ka­nıt­la­dı. Ha­yat­ta an­cak Be­şik­taş gi­bi olur­sa­nız ger­çek ka­za­nan ola­bi­le­ce­ği­ni­zi gös­ter­di­” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Gözden kaçırmayın

Ali Gültiken: Savaşan Kartallar Ali Gültiken: Savaşan Kartallar

Ve­li­’nin se­zon so­nu bi­te­cek söz­leş­me­siy­le il­gi­li ola­rak­sa, “Ken­di­si Be­şik­taş­lı. Bu­ra­da ol­mak­tan son de­re­ce mut­lu. Biz de onun ta­kı­mı­mız­da ol­ma­sın­dan mut­lu­yuz. İşin bir de pro­fes­yo­nel ya­nı var. O, hak­lı ola­rak ki­şi­sel men­fa­at­le­ri­ni, biz de ku­lü­bün men­fa­at­le­ri­ni ko­va­lı­yo­ruz. İkin­ci baş­ka­nı­mız Ah­met Nur Çe­bi il­gi­le­ni­yor. Ocak ayı gel­di­ğin­de dev­re ara­sın­da bu iş çö­zü­le­cek­tir. So­run ya­şan­ma­z” ifadelerini kullandı.

‘LÜLEBURGAZ VE PENDİK ÖRNEKLERİ VAR’

Al­bay­rak, Ada­na De­mirspor ye­nil­gi­si için­se, “Ku­pa maç­la­rın­da her ül­ke­de, her ta­kım­da sür­priz so­nuç­lar ola­bi­li­yor. Geç­miş­te Lü­le­bur­gaz ve Pen­diks­por ör­nek­le­ri de var. Bu se­zon li­ge bir baş­ka ba­kı­yo­ruz. An­cak bu, ku­pa­yı önem­se­me­di­ği­miz an­la­mı­na gel­mez. He­def her kul­var­da ba­şa­rı. Ka­lan 3 ma­çı ka­za­nır­sak grup­tan çı­ka­rız. Ara­lık ayın­da yo­ğun maç tra­fi­ği var­dı. Biz     fut­bol­cu­la­rı ta­kip et­mek­ten yo­rul­duk. On­lar da     ha­liy­le sa­ha­da yo­rul­du­” de­di.