Böyle kırmızı Avrupa'da yok

Beşiktaş, ligin son 3 haftasında üst üste gördüğü kırmızı kartlarla dikkatleri üzerine çekti. Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya gibi Avrupa’nın önde gelen liglerinde bu konuda Kartal’ı yakalayan kulüp yok.

FUTBOL 12.11.2014 - 02:36 22.04.2021 - 00:00 Kartal Bakışı

Bu se­zon ge­rek lig­de ge­rek Av­ru­pa­’da ser­gi­le­di­ği per­for­mans­la dik­kat­le­ri üze­ri­ne çe­ken Be­şik­taş, son 3 haf­ta­da ise üst üs­te gör­dü­ğü kır­mı­zı kart­lar­la gün­de­me otur­du. Si­yah-Be­yaz­lı­la­r’­da se­ri kır­mı­zı kart­lar li­gin 7. haf­ta­sın­da­ki Kay­se­ri Er­ci­yes ma­çın­da baş­la­dı. Gök­han Tö­re, 4’ün­cü ha­kem Meh­met Me­ti­n’­e kü­für sa­yı­lan İn­gi­liz­ce bir te­rim kul­lan­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le kır­mı­zı kart gör­dü. 3 maç ce­za al­dı. Fe­ner­bah­çe ve Ba­şak­şe­hir maç­la­rı­nı ka­çır­dı. 10. haf­ta­da­ki Ka­sım­pa­şa ma­çın­da da ol­ma­ya­cak.

3 isim ikin­ci sa­rı­dan atıldı

Si­yah-Be­yaz­lı­la­r’­da bir son­ra­ki maç olan Fe­ner­bah­çe der­bi­sin­de ise Ol­cay Şa­han, çift sa­rı­dan kır­mı­zı kart­la oyun dı­şın­da kal­dı.  
Ka­ri­ye­rin­de ilk kez kır­mı­zı kart alan oyun­cu, ön­ce­ki gün­kü Ba­şak­şe­hir ma­çın­da ta­kı­mı­nı yal­nız bı­rak­tı. 27 ya­şın­da­ki oyun­cu 76 lig ma­çı­nın ar­dın­dan ilk kez sa­ha­da yer ala­ma­dı. Kar­ta­l’­da son kır­mı­zı kart kur­ban­la­rı ise Ped­ro Fran­co ve İs­ma­il Köy­ba­şı ol­du. Her iki oyun­cu da Ba­şak­şe­hir ma­çın­da ikin­ci sa­rı­dan kır­mı­zı gö­rüp sa­ha dı­şın­da kal­dı. Ka­sım­pa­şa ma­çın­da yok­lar.

Eşi ben­ze­ri bu­lun­mu­yor

Av­ru­pa­’nın 5 bü­yük li­gi­ne bak­tı­ğı­mız­da ise Be­şik­ta­ş’­ın kır­mı­zı kart kar­ne­si da­ha da il­gi çe­ki­ci bir ha­le ge­li­yor. Al­man­ya, Fran­sa, İn­gil­te­re, İs­pan­ya ve İtal­ya­’da se­zon­la­rın şu ana ka­dar ge­çen bö­lüm­le­rin­de üst üs­te iki haf­ta kır­mı­zı kart gö­ren ekip bu­lun­mu­yor. Al­man­ya­’da Frei­burg, Fran­sa­’da Pa­ris Sa­int Ger­ma­in ve Mar­sil­ya, İn­gil­te­re­’de Manc­hes­ter Uni­ted, Swan­se­a ve Chel­se­a, İs­pan­ya­’da Ma­la­ga ve İtal­ya­’da Ju­ven­tus ile Ce­se­na iki haf­ta üst üs­te kır­mı­zı kart gö­re­rek Be­şik­ta­ş’­a yak­la­şan ta­kım­lar ol­du­lar.

CİHAN ÖZCAN - BUGÜN GAZETESİ

Gelişmelerden Haberdar Olun

@