Bilgili, Orman'a o şartı koştu!

Beşiktaş camiası geçen hafta eski başkan Serdar Bilgili’nin yemeğinde buluşmuşlardı. Bilgili, organizasyona katılan başkan Fikret Orman’a destek sözü verirken yeni yönetimde Beşiktaş eski Belediye Başkanı İsmail Ünal’ın yer almasını şart koştu.

GÜNDEM 24.11.2015 - 10:10 21.04.2021 - 23:57 Kartal Bakışı
 Beşiktaş’ta camianın önde gelen isimleri geçtiğimiz hafta salı günü eski başkanlardan Serdar Bilgili’nin organize ettiği yemekte bir araya gelmişti.
2000-2004 yılları arasında Siyah-Beyazlı kulübün başkanlığını yapan Bilgili’nin davetine Beşiktaş’ta 2004-2012 yılları arasında başkanlık yapan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve mevcut başkan Fikret Orman’ın yanı sıra Siyah-Beyazlılar’ın ağır topları katıldı. Yemekte ana konulardan biri de Mayıs 2016’da yapılacak seçimdi.

YENİ LİSTEDE VİZYON

Ev sa­hi­bi Bil­gi­li­’nin Fik­ret Or­ma­n’­a se­çim­de tam des­tek ve­re­ce­ği bi­li­ni­yor. Bu­nun ar­ka­sın­da ise Bil­gi­li­’nin bir ko­şu­lu ol­du­ğu or­ta­ya çık­tı. Ken­di belirlediği bir ismin Or­ma­n’­ın ye­ni yö­ne­ti­min­de yer al­ma­sını istediği kay­de­dil­di.

O is­min ise İs­ma­il Ünal ol­du­ğu be­lir­til­di. 1992-94 yıl­la­rı ara­sın­da Be­şik­taş Ku­lü­bü­’n­de yö­ne­ti­ci­lik ya­pan Ünal, 2002-2004 yıl­la­rın­day­sa ku­lü­bün ge­nel sek­re­te­riy­di. Bil­gi­li­’nin yö­ne­ti­min­de yer alı­yor­du.

Ünal, Be­şik­taş Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı da yap­tı. Ye­ni yö­ne­tim­de ikin­ci baş­kan­lık gi­bi önem­li bir gö­rev­de yer al­ma­sı bek­le­ni­yor. Bu da yönetimde re­viz­yon an­la­mı­na ge­li­yor.

 Bugün

Gelişmelerden Haberdar Olun

@