Be­şik­taş'ta dış trans­fer­den so­rum­lu yö­ne­ti­ci Er­dal To­ru­no­ğul­la­rı, Olim­pi­yat Sta­dı­’n­ı şi­ka­yet et­ti. “O­ra­da­ki maç­la­ra gi­dip ge­lir­ken yo­ru­lu­yo­rum. Ertesi gün kendimi inanılmaz bitkin hissediyorum” de­di. Trans­fer­le i

Gözden kaçırmayın

Beşiktaş'ta ilk dakikalarda sakatlık şoku Beşiktaş'ta ilk dakikalarda sakatlık şoku

Be­şik­ta­ş’­ın ön­ce­ki gün ku­pa­da Çay­kur Ri­ze­’ye ye­nil­di­ği kar­şı­laş­ma­nın ar­dın­dan Olim­pi­yat Sta­dı ye­ni­den gün­de­me otur­du. Si­yah-Be­yaz­lı­lar, bu se­zon Av­ru­pa Li­gi maç­la­rı ha­riç bu­ra­da yap­tı­ğı hiç­bir res­mi ma­çı ka­za­na­ma­dı. Dış trans­fer­den so­rum­lu yö­ne­ti­ci Er­dal To­ru­no­ğul­la­rı da stat­la il­gi­li ola­rak ade­ta içi­ni dök­tü.

“O­lim­pi­yat Sta­dı'nda­ki Çay­kur Ri­zes­por kar­şı­laş­ma­sı­na git­tim. Git­me­si so­run, dön­me­si ay­rı so­run. Ora­da­ki maç­la­ra gi­dip ge­lir­ken yo­ru­lu­yo­rum. Er­te­si gün ken­di­mi inanılmaz bitkin hissediyorum. Ama ya­pa­cak bir şey yok. Mec­bu­ri­yet­ten oy­na­mak zorun­da ol­du­ğu­muz sta­dı sev­me­li­yiz. Mec­bu­ren se­vi­yo­ruz. Sta­dı­mız bi­tin­ce bu kad­ro ve ta­raf­tar at­mos­fe­riy­le li­ge en az 3 yıl dam­ga vuracağız” de­di.