Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, Karabük maçının 7 dakika uzatılmasına gelen eleştirilere kızdı: “Bizim son dakikada kaybedip, rakiplerimizin ise kazandığı maçları unutmasınlar.”

Be­şik­taş Ge­nel Sek­re­te­ri Ah­met Ürk­mez­gil, son da­ki­ka go­lüy­le 2-1 ka­zan­dık­la­rı Ka­ra­bük ma­çı için, “Kı­rıl­ma ma­çıy­dı. Se­zon so­nun­da da zir­ve­de ol­mak is­ti­yo­ru­z” de­di.

 

Ma­çın 7 da­ki­ka uza­tıl­ma­sı­na ge­len eleş­ti­ri­le­ri de ce­vap­la­dı. “An­lam ve­re­mi­yo­rum. Kar­şı­laş­ma­da sa­kat­lık­lar ne­de­niy­le du­rak­la­ma­lar var­dı. Ha­kem de bun­la­rı ek­le­di. Ya tam ter­si ol­say­dı. Ya gol yi­yip kay­bet­sey­dik. O za­man ne ola­cak­tı. Bi­zim son da­ki­ka­lar­da kay­be­dip, ra­kip­le­ri­mi­zin ka­zan­dı­ğı maç­lar da ol­du. Ben­ce bu ko­nu hak­kın­da ya­pı­lan eleş­ti­ri­ler abes­le iş­ti­gal­di­r” de­di.

Gözden kaçırmayın

Beşiktaş resmen açıkladı! Vodafone Park'ta konser Beşiktaş resmen açıkladı! Vodafone Park'ta konser

 

‘İki kaleci olsa o topu çıkaramazdı’

 

Ürk­mez­gil, Bi­li­c’­in Cenk To­sun ham­le­si­ni ve Cen­k’­in go­lü­nü de de­ğer­len­dir­di. “Ho­ca­mız son de­re­ce ye­rin­de bir ham­le­de bu­lun­du. Galibiyet adına yap­ma­sı ge­re­ke­ni yap­tı­” ifadelerini kullandı. Cenk To­sun için, “Us­ta işi bir ka­fa vu­ru­şuy­la ağ­la­rı bul­du. Bu gol için de ‘şans go­lü’ di­yen­ler var.   Bu yorum Cen­k’­e say­gı­sız­lık­tır. Ön­ce­ki gün uyuş­tu­ru­cu­ya kar­şı ka­tıl­dı­ğı­mız bir or­ga­ni­zas­yon­da Oğuz Çe­tin, Tan­ju Ço­lak gi­bi isim­ler­le bir ara­day­dık. On­lar da son de­re­ce ka­li­te­li bir gol ol­du­ğu gö­rü­şün­de. Top öy­le bir ye­re git­ti ki iki ka­le­ci ol­sa çı­ka­ra­maz­dı­” di­ye ko­nuş­tu.