Beşiktaş'ın Şaşkına Çeviren İstatisliği

Beşiktaş, Balıkesir maçında 448, 21. haftada Eskişehir karşısında 528, 2. haftadaki Rize mücadelesinde ise 467 pası yerine ulaştırdı. Kartal, ligdeki en iyi ‘isabetli pas’ sayılarını yaptığı bu maçları kazanamayıp 7 puan bıraktı.

FUTBOL 05.03.2015 - 02:39 21.04.2021 - 23:59 Kartal Bakışı

Lig­de şam­pi­yon­luk ko­va­la­yan Be­şik­ta­ş’­ta Ba­lı­ke­sir kar­şı­sın­da alı­nan be­ra­ber­lik ha­yal kı­rık­lı­ğı oluş­tur­du. Si­yah-Be­yaz­lı­la­r’­la li­der Ga­la­ta­sa­ray ara­sın­da­ki pu­an far­kı 4’e çık­tı.

 

Ta­kım­da Ba­lı­ke­sir ma­çın­dan ön­ce Av­ru­pa Li­gi­’n­de Li­ver­po­ol’­la ya­pı­lan kar­şı­laş­ma­nın yor­gun­lu­ğu göz­len­di. An­cak, bu maç­tan yo­la çı­ka­rak Kar­tal adı­na li­gin ge­ne­lin­de pas­laş­ma ala­nın­da­ki is­ta­tis­tik­sel ve­ri­le­re bak­tı­ğı­mız­da çok da­ha çar­pı­cı bir du­rum göz­ler önü­ne se­ri­li­yor. Si­yah-Be­yaz­lı­lar, isabetli pas sa­yı­la­rı­nın ve yüz­de­le­ri­nin en yük­sek ol­du­ğu kar­şı­laş­ma­lar­da ra­kip­le­ri­ni ge­çe­medi.

 

REKORU ESKİŞEHİR'DE KIRDI

 

Si­yah-Be­yaz­lı­lar, 2 pu­an bı­rak­tık­la­rı Ba­lı­ke­sir ma­çın­da top­lam 533 pas ya­par­ken bun­la­rın 448’in­de isa­bet sağ­la­dı. Bu ve­ri­ler Be­şik­taş için se­zo­nun en iyi üçün­cü isabetli pas gra­fi­ği ve­ri­le­riy­di. An­cak, bu ba­şa­rı­ya kar­şın ya­şa­nan pu­an kay­bı ilk de­ğil­di. Kartal’­ın bu se­zon lig­de en çok isabetli pas yap­tı­ğı maç 21. haf­ta­da­ki Es­ki­şe­hirs­por ma­çı ol­du. Es-Es kar­şı­sın­da 645 pas ya­pan Kar­tal, 528’in­de isa­bet sağ­la­dı. Ne var ki sa­ha­dan 1-0 ye­nik ay­rıl­dı. Se­zo­nun isabetli pas an­la­mın­da­ki en iyi ikin­ci is­ta­tis­ti­ği 2. haf­ta­da­ki Çay­kur Ri­ze ma­çın­da ya­ka­lan­dı. 570 pasın 467’si ye­ri­ni bul­du. Ne var ki bu mü­ca­de­le de 1-1 bit­ti. Si­yah-Be­yaz­lı­lar, en çok isabetli pası yaptığı 3 maçında 7 pu­an bı­rak­tı.

 

ŞUTLARIN DA KRALI DEMBA BA

 

Bu se­zon lig­de 14 kez ağ­la­rı ha­va­lan­dı­ra­rak Bur­sas­por­lu Fer­nan­da­o ile bir­lik­te gol kral­lı­ğın­da ilk sı­ra­yı pay­la­şan Dem­ba Ba, isa­bet­li şut sa­yı­la­rın­da da zir­ve­de yer alı­yor. Se­ne­gal­li oyun­cu top­lam 32 isa­bet­li şut bul­du. Maç ba­şı­na ra­kip ka­le­ye gön­der­di­ği isa­bet­li şut­la­rın sa­yı­sı ise 1.8 ola­rak be­lir­len­di. Gol kral­lı­ğın­da zir­ve­yi pay­laş­tı­ğı Fer­nan­da­o ise maç ba­şı­na 1.4 isa­bet­li şut çe­ker­ken top­lam­da 28 kez ka­le­yi tut­tur­du.