Beşiktaş'ın şampiyonluk maçı!

Be­şik­taş, Ka­sım­paşa­’yı yen­erse 10 haf­ta bi­ti­min­de pu­anı­nı 20 ya­pa­cak. Son 10 yıl­da sa­de­ce 2 kez 20 ba­ra­jı­nı geç­ti. Bu sü­re­de şam­pi­yon ta­mam­la­nan tek se­zon olan 2008-09’da 10 haf­ta so­nun­da 21 pu­an top­la­mış­tı.

FUTBOL 22.11.2014 - 02:35 22.04.2021 - 00:00 Kartal Bakışı

Se­zo­nu şam­pi­yon ta­mam­la­mak is­te­yen Be­şik­taş, yarın Ka­sım­pa­şa ile kar­şı­la­şa­cak. Bi­lic ke­sin­lik­le ka-  y­ıp is­te­mi­yor. 17 pu­an­da­ki Be­şik­taş, ka­zan­ırsa  10’un­cu haf­ta­yı 20 pu­an­la nok­ta­la­ya­cak.

Son 10 yı­la bak­tı­ğı­mız­da 20 pu­an ba­ra­jı­nın bü­yük öne­mi var. Si­yah-Be­yaz­lı­lar son 10 se­zon­da­ki tek şam­pi­yon­lu­ğu­nu 2008-09 sezonunda aldı. O se­zon 10’un­cu haf­tada 21 pu­andaydı. Son haf­ta­ya ka­dar şam­pi­yon­lu­ğu Fe­ner­bah­çe, Ga­la­ta­sa­ray ve Si­vasspor ile ko­va­la­dı­ğı an­cak ave­raj­la 3’ün­cü ol­du­ğu 2007-08 se­zo­nun­da da 10’un­cu haf­ta­yı 21 pu­an­la geç­miş­ti. Kar­tal bu­nun dı­şın­da­ki 8 se­zon­da 10 haf­ta­da 20 pua­na ula­şa­ma­dı.

Golleri ilk yarıda yiyorlar

Be­şik­ta­ş’­ın Ka­sım­pa­şa­’yı ye­ne­rek 20 pua­na ulaş­ma­sı bu ne­den­le şam­pi­yon­luk yo­lun­da bü­yük öne­me sa­hip. Ra­ki­bi in­ce­le­yen Hır­vat ça­lış­tı­rı­cı, Şo­ta yö­ne­ti­min­de­ki La­ci­vert-Be­yaz­lı­la­rın ilk ya­rı­da ye­di­ği gol­le­rin ar­dın­dan ge­nel­lik­le ma­çı çe­vi­re­me­di­ği­ni tes­pit et­miş­ti. Bi­lic, hü­cum fut­bo­luy­la ra­ki­bi ilk ya­rı­da yık­mak için ge­rek­li tak­tik­ler üze­rin­de ça­lış­ma­yı sür­dü­rü­yor.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@