Beşiktaş'ın kayıp Türkiye Kupası hikayesinden ikinci perde

Kayıp kupanın hikayesinde ikinci perde; Beşiktaş’ın 2010-11’e ait ve üzerinde ‘şike suçlaması’ bulunan Türkiye Kupası’nın, TFF’ye teslim edilmediği ortaya çıkmıştı. BUGÜN’e iki önemli isim açıklama yaptı.

FUTBOL 17.11.2014 - 02:47 22.04.2021 - 00:00 Kartal Bakışı

İlk Fikret Orman döneminin yöneticisi Seyit Ateş “Ben de merak edip müzeye sormuştum. ‘Federasyon’a yollandı’ dediler” diye konuştu. Müze Müdürü Zülal Gök ise “Bize hiç teslim edilmedi” ifadesini kullandı.

Fe­ner­bah­çe Baş­ka­nı Aziz Yıl­dı­rı­m’­ın, Be­şik­ta­ş’­a sor­du­ğu “2010-11 Tür­ki­ye Ku­panız ne­re­de” so­ru­su hay­li il­ginç kar­şı­lan­mış­tı. Ga­ze­te­niz        BU­GÜN de ka­yıp ku­pa­nın pe­şi­ne düş­müş ve dünkü ha­be­riyle gün­de­mi sars­mış­tı. Dö­ne­min üst dü­zey TFF yö­ne­ti­ci­le­ri “Bi­ze ve­re­cek­le­ri­ni söy­le­di­ler ama hiç ge­tir­me­di­le­r” der­ken, yi­ne Be­şik­taş Mü­ze­si­’nin yet­ki­li­le­riy­le ya­pı­lan gö­rüş­meler­de, ku­pa­nın şu an­da mü­ze mal­ze­me­le­ri ara­sın­da ol­ma­dı­ğı te­yit edil­miş­ti.

Şi­ke so­ruş­tur­ma­sı pat­la­dık­tan he­men son­ra Federasyon’u zi­ya­ret eden Be­şik­ta­ş’­ın o gün­kü Baş­ka­nı Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren “Te­miz ol­du­ğu­mu­za ina­nı­yo­ruz. Ak­la­na­na ka­dar ku­pa­yı TFF’­ye ge­ri ve­re­ce­ği­z” de­miş­ti.

Şu an­da adı­nı Ba­şak­şe­hir ola­rak de­ğiş­ti­ren o gü­nün İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye-  s­por isim­li ta­kı­mı ile oy­na­nan maç son­ra­sı alı­nan ku­pa­ya Ser­dal Ada­lı, Tay­fur Ha­vut­çu ve İb­ra­him Akın üze­rin­den şai­be bu­laş­mış­tı.

‘BİZ DE TFF’YE GİTTİ BİLİYORDUK’

Ku­pa­nın ne­re­de ol­du­ğu he­nüz or­ta­ya çık­maz­ken, ne­re­ler­de ol­ma­dı­ğı ise git­tik­çe net­le­şi­yor. TFF’de ve ku­lüp mü­ze­sin­de ol­ma­yan ku­pa için bir önem­li açık­la­ma da­ha gel­di. De­mi­rö­re­n’­in ar­dın­dan baş­kan­lık gö­re­vi­ni alan Fik­ret Or­ma­n’­ın ilk dö­ne­min­de gö­rev­li olan yö­ne­ti­ci Se­yit Ateş, BU­GÜ­N’­e çar­pı­cı ifa­de­ler kul­lan­dı. “Ben de o za­man ku­pa­yı me­rak et­miş­tim. Mü­ze mü­dü­rü­ne sor­dum. ‘Fe­de­ras­yo­n’a git­ti­’ de­di­ler. Biz ar­ka­daş­la­rı­mız­la öy­le bi­li­yor­duk. Bir za­man son­ra TFF’­den yet­ki­li­ler­le gö­rüş­tüm. On­lar da ‘Bi­ze hiç gel­me­di ki. Öy­le den­di ama ku­pa bu­ra­ya yol­lan­ma­dı­’ de­di­le­r” di­ye ko­nuş­tu.

Ateş “Ku­pa­nın ne­re­de ol­du­ğu­nu ben de me­rak edi­yo­ru­m” de­di.

İMZASIZ KUPA MÜZEYE ALINMIYOR

Bir önem­li açık­la­ma da Mü­ze Mü­dü­rü Zü­lal Gö­k’­ten gel­di. Gök, “Ku­pa­lar ka­za­nıl­dı­ğı za­man ön­ce yö­ne­tim ka­tı­na gi­der. Bir­kaç ay ka­lır. Son­ra im­zay­la bi­ze tes­lim edi­lir. An­cak ma­yıs­ta alı­nan ku­pa tem­muz ayın­da baş­ka­nı­mı­zın açık­la­ma­sıy­la Fe­de­ras­yo­n’a yön­len­di­ril­di. Ya­ni bi­ze hiç tes­lim edil­me­di. Be­şik­taş mü­ze­si­ne hiç gir­me­di­” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. “Ku­pa mü­ze­mi­ze gir­me­di­ği için so­rum­lu­luk bi­ze ait de­ğil. Biz TFF’de bi­li­yo­ru­z” di­ye­rek söz­le­ri­ni nok­ta­la­dı.

Orçun ÖZATEŞ- BUGÜN GAZETESİ

Gelişmelerden Haberdar Olun

@