Aziz Yıldırım'ın bir sorusu üzerine gündeme oturan Beşiktaş'ın kazandığı son Türkiye Kupası'nın akibeti ile ilgili tartışmalara son nokta konuldu. Kupa bakın nereden çıktı.

Aziz Yıl­dı­rı­m’­ın “Ku­pa­yı ge­ri ver­di­niz mi ver­me­di­niz mi, ne­re­de?” so­ru­su fi­ti­li ateş­le­di. Be­şik­taş Mü­ze­si Mü­di­re­si Zü­lâl Gök “Tes­lim al­ma­dı­k” de­di. Es­ki ve ye­ni yöneti­ci­ler “Gör­me­di­k” iti­ra­fı yap­tı. Ku­lüp­te her­kes “Pe­ki ne­re­de­” di­ye so­rar­ken, ce­va­bı me­se­le­yi bi­len ida­ri yet­ki­li­ler ver­di: Sak­lı­yo­ruz. Ye­ni sta­dın mü­ze­si­ne koyaca­ğız...

Yöneticiler 'Kupamız nerede?' diye sordu. Yetkililer ise 'Yeni müze için saklıyoruz' cevabını verdi. Pe­ki, bu ka­rar na­sıl alın­dı? Ne­den bu­gü­ne dek giz­len­di? Ni­ye “Bu­ra­da­” de­nil­mi­yor? İş­te, BU­GÜ­N’­ün ya­yın­la­rı üs­tü­ne Be­şik­taş Ku­lü­bü­’n­de son 1 haf­ta­dır yö­ne­ti­ci­ler ve mü­ze yet­ki­li­le­ri ara­sın­da ya­şa­nan ‘sor­gu­la­ma­nı­n’ il­ginç öy­kü­sü:

Gözden kaçırmayın

Beşiktaş'tan Doğukan Sinik hamlesi Beşiktaş'tan Doğukan Sinik hamlesi

1- Fe­ner­bah­çe Baş­ka­nı Aziz Yıl­dı­rım, İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­yes­por fi­na­lin­de ka­za­nı­lan ve şi­ke şa­ibe­si al­tın­da ka­lan ku­pa­yı gün­de­me getir­miş­ti. “O ku­pa ne­re­de? TFF’­ye ver­di­ler mi, ver­me­di­ler mi­” di­ye sor­muş­tu. Be­şik­ta­ş’­ın, “Ak­la­nana ka­dar ku­pa­yı ia­de ede­ce­ği­z” söy­le­mi­ni ha­tır­lat­mış­tı.

2- Dö­ne­min yö­ne­ti­ci­le­rin­den Me­tin Ke­çe­li ve son­ra­ki dö­ne­min ida­re­ci­si Se­yit Ateş “Biz de bil­mi­yo­ru­z” de­miş, mü­ze mü­di­re­si Zü­lal Gök “Bi­ze tes­lim edil­me­di­” açık­la­ma­sı yap­mış­tı. Son ola­rak şi­ke da­va­sı­nın sa­nık avu­kat­la­rın­dan Ali Rı­za Diz­dar ko­nuş­muş, “Ku­pa­yı kim­se evi­ne götüremez. Mü­ze­de yok­sa ku­lüp­te sak­lı­dır. Za­ten biz onun­la fo­toğ­raf da çek­tir­di­k” ifa­de­si­ni kul­lan­mış­tı.

3- Olay, bü­yü­dü. Mev­cut yö­ne­tim için­de de ku­pa­yı so­ran­lar ol­du. Mü­ze yet­ki­li­le­ri “Bi­ze tes­lim edil­me­di­” açık­la­ma­sı­nı tek­rar­la­dı. Me­rak­lı yöneti­ci­ler ola­yın üs­tü­ne düş­me­ye de­vam et­ti. Ku­lü­bün ida­ri yet­ki­li­le­ri ce­vap ver­di: “Gu­rur­la sak­lı­yo­ruz. Ye­ni sta­dı­mız­la bir­lik­te fa­ali­ye­ti geçecek olan mü­ze­mi­ze ko­ya­ca­ğız. Ta­raf­ta­rı­mız ora­da gö­re­cek. Şam­pi­yon­lu­ğu­mu­zu sim­ge­le­yen ku­pa, Vo­da­fo­ne Are­na­’da ola­cak.

4- Ye­ni sta­dın tek­no­lo­jik far­kı, mü­ze­de de ya­şa­na­cak. Elek­tro­nik ve do­kun­ma­tik özel­lik­li muh­te­şem bir mü­ze ku­ru­la­cak. En gü­zel kö­şe­ler­den bi­ri­si­ne de bu ku­pa ko­nu­la­cak. Stat yı­kıl­dı­ğı için şu an­ki mü­ze mal­ze­me­le­ri ise Kül­tür Ba­kan­lı­ğı­’na bağ­lı ku­ru­lun gö­ze­ti­min­de ar­şiv­len­miş durum­da.

5- Kupanın bugüne dek gizlenme sebebi olarak, o dönem “Geri vereceğiz” denilmesi gösteriliyor. Hakkında resmi açıklama yapılmama gerekçesi olarak da yine aynı sebep öne çıkıyor. Ancak baskılar ve sorular, yeni müzenin işaret edilmesini zorunlu kıldı.

BUGÜN GAZETESİ