Be­şik­ta­ş’­ın 2010-11’de ka­zan­dı­ğı Tür­ki­ye Ku­pa­sı­ kayboldu

Fe­ner­bah­çe Baş­ka­nı Aziz Yıl­dı­rı­m’­ın Be­şik­ta­ş’­ın 2010-11’de ka­zan­dı­ğı Tür­ki­ye Ku­pa­sı­’nın ne­re­de ol­du­ğu­nu sor­ma­sı gün­de­me otur­du.

GÜNDEM 16.11.2014 - 02:40 22.04.2021 - 00:00 Kartal Bakışı

Fe­ner­bah­çe Baş­ka­nı Aziz Yıl­dı­rı­m’­ın Be­şik­ta­ş’­ın 2010-11’de ka­zan­dı­ğı Tür­ki­ye Ku­pa­sı­’nın ne­re­de ol­du­ğu­nu sor­ma­sı gün­de­me otur­du. Akıllara, o dö­ne­min Be­şik­taş Baş­ka­nı Yıldırım De­mi­rö­re­n’­in, “Ku­pa­yı ia­de edi­yo­ru­z” açık­la­ma­sı gel­di. Yap­tı­ğı­mız araş­tır­ma­lar­da ise ge­rek Beşik­taş gerek­se de Fe­de­ras­yon ku­pa­nın ken­di­le­rin­de ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. İşte kayıp kupanın hikayesi...

Fe­ner­bah­çe Baş­ka­nı Aziz Yıl­dı­rı­m’­ın ön­ce­ki gün dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sın­da 2010-11 se­zo­nun­da o za­man­ki adıy­la İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye (Bu se­zon adı Ba­şak­şe­hir ola­rak de­ğiş­ti­ril­di) ile Be­şik­taş ara­sın­da oy­na­nan ve şi­ke so­ruş­tur­ma­sı­na gi­ren Tür­ki­ye Ku­pa­sı­’nın ne­re­de ol­du­ğu­nu sor­ma­sı gün­de­me otur­du. İki ta­kım ara­sın­da oy­na­nan ku­pa fi­na­lin­de şi­ke ya­pıl­dı­ğı id­di­a edil­miş, Be­şik­taş adı­na dö­ne­min ikin­ci başka­nı Ser­dar Ada­lı ve Tek­nik Di­rek­tör Tay­fur Ha­vut­çu sa­nık san­dal­ye­si­ne otur­muş ve bel­li bir sü­re ha­pis­te yat­mış­lar­dı.

AÇIKLAMA ZİYARET SONRASIYDI

Ya­şa­nan­la­rın ar­dın­dan dö­ne­min Be­şik­taş Baş­ka­nı Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren ve ikin­ci baş­kan Me­tin Ke­çe­li, 15 Tem­muz 2011’de o za­man­ki Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Meh­met Ali Ay­dın­la­r’­a zi­ya­ret­te bu­lun­muş­tu. He­yet, Ada­lı ve Ha­vut­çu hak­kın­da bil­gi alır­ken De­mi­rö­ren, çı­kış­ta yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Ka­zan­dı­ğı­mız Tür­ki­ye Ku­pa­sı­’nı ge­ri ia­de et­me­ye ka­rar ver­dik. Suç­suz­lu­ğu­muz is­pat­la­nın­ca ge­ri ala­ca­ğı­z” de­miş­ti. İş­te buna gön­der­me­de bu­lu­nan Fe­ner­bah­çe Baş­ka­nı Aziz Yıl­dı­rım, ne­re­de ol­du­ğu­nu sor­du.

KUPAYI KİMSE SAHİPLENMEDİ

Biz de ku­pa­nın ne­re­de ol­du­ğu­nu me­rak et­tik ve siz­ler için araş­tır­dık. Ön­ce ola­yın ta­raf­la­rın­dan bi­ri olan Be­şik­taş ka­na­dı­na yö­nel­dik. Ku­pa Beşik­ta­ş’­tay­sa bu­lun­ma­sı ge­re­ken tek yer olan Be­şik­taş Mü­ze­si yet­ki­li­le­ri­ne ulaş­tık. Mü­ze yet­ki­li­le­rin­den al­dı­ğı­mız ce­vap son de­re­ce net ve kı­sa ol­du: “2010-2011 Tür­ki­ye Ku­pa­sı mü­ze­miz­de yok.” Bu­nun üze­ri­ne ola­yın di­ğer ta­ra­fı olan Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu­’na ulaş­tık. O döne­min TFF Yö­ne­tim Ku­ru­lu­’n­da üst dü­zey bir is­mi, “Sa­yın Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren ta­ra­fın­dan ia­de yö­nün­de bir açık­la­ma ya­pıl­dı. Ama o ku­pa fede­ras­yo­na ke­sin­lik­le gel­me­di­” di­ye ko­nuş­tu.

KEÇELİ: HERHALDE KULÜPTEDİR

Me­tin Ke­çe­li: (Dö­ne­min Be­şik­taş İkin­ci Baş­ka­nı) O gün ben ve Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren TFF Baş­ka­nı Meh­met Ali Ay­dın­lar’ı zi­ya­ret et­tik. Tutuklanan ar­ka­daş­la­rı­mız için bil­gi al­ma­ya git­miş­tik. De­mi­rö­ren, Ay­dın­lar’a ‘Ku­pa­yı ge­ri ver­sek ne olur’ di­ye so­ru sor­du. Ay­dın­lar ise ‘Verseniz de ver­me­se­niz de bir şey de­ğiş­mez. Ko­nu hu­ku­ki” di­ye ce­vap ver­di. Çı­kış­ta Yıl­dı­rım Baş­kan bir te­le­viz­yon ka­na­lı­na ko­nuş­tu. Bir anda ağ­zın­dan ‘Ku­pa­yı ia­de edi­yo­ru­z’ cüm­le­si çık­tı. Şa­şır­dık. Ku­pa­nın ne­re­de ol­du­ğu­nu bil­mi­yo­rum. Her hal­de Be­şik­taş’ın mü­ze­sin­de­dir.

Orçun ÖZATEŞ- BUGÜN GAZETESİ

Gelişmelerden Haberdar Olun

@