Teh­li­ke çan­la­rı Be­şik­taş için ça­lı­yor. Si­yah-Be­yaz­lı ku­lü­bü UE­FA'dan ce­za ge­le­bi­le­ce­ği­ne dik­kat çe­kil­di. Bu id­di­a Be­şik­taş'ın es­ki As­baş­ka­nı Levent Er­do­ğa­n’­dan gel­di.

 

Ku­lü­bün eko­no­mik du­ru­mu­na de­ği­nen Er­do­ğan, "UE­FA'nın ma­li fa­ir-play ku­ral­la­rı çer­çe­ve­sin­de çok bü­yük so­run ya­şa­ya­ca­ğız. UE­FA mü­fet­tiş­le­ri en in­ce de­ta­yı­na ka­dar il­gi­le­ni­yor. Be­şik­taş'ın UE­FA ta­ra­fın­dan ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı çok yük­sek ola­sı­lık. Ge­çen se­zon bi­le ge­ce ya­rı­sı 00.00'da son sa­ni­ye­de, bi­ri­le­ri ik­nâ edi­le­rek de bir gi­riş ya­pı­la­bil­di. Bu se­ne da­ha bü­yük bir borç var. Ben durumu ka­ran­lık gö­rü­yo­rum" de­di.

BORÇ 1 MİLYAR LİRAYI GEÇTİ

Er­do­ğan "Ama baş­ka­nı­mız ne var ki di­ye­rek her şe­yi toz pem­be gö­rü­yor. Di­van'da yö­ne­tim bil­gi­sa­yar sis­te­min­de so­run var di­ye­rek borç­lar­la il­gi­li bil­gi ge­tir­me­di, ama borç­lar bel­li. 1 mil­yar TL'nin üs­tün­de. Sadece Fut­bol AŞ'nin borcu 550 TL. Da­ha kö­tü­sü, Be­şik­taş'ın tüm ge­lir­le­ri tü­ke­til­di. Ge­lir yok. Bu çok da­ha önem­li. Borç ge­lir olur­sa öde­nir; ama şu an­da Be­şik­taş'ın ge­li­ri yok. Bu pa­ra­la­rı­nın da ne şe­kil­de har­can­dı­ğı da so­ru işa­re­ti" ifadelerini kullandı.

 

Özgür SANCAR- BUGÜN GAZETESİ