Beşiktaş yöneticisi Mete Vardar, büyük beğeni toplayan futbol takımının temelini 3 yıl önce atmaya başladıklarını söyledi

Gözden kaçırmayın

Beşiktaş, 2019 yılından sonra bir kez daha! Beşiktaş, 2019 yılından sonra bir kez daha!

Lig­de Trab­zons­por'u mü­t­hiş bir fut­bol­la 3-0 mağ­lup ede­rek li­der­li­ği­ni sür­dü­ren Be­şik­taş, gö­zü­nü Av­ru­pa Li­gi'nde de zir­ve­ye dik­ti. Tur at­la­ma­yı da­ha ön­ce ga­ran­ti­le­yen Si­yah-Be­yaz­lı­lar gru­bu li­der ta­mam­la­mak için bu­gün İn­gi­liz eki­bi Tot­ten­ham'ı ko­nuk ede­cek.

Zor­lu maç ön­ce­si Be­şik­taş Fut­bol Şu­be So­rum­lu­su Me­te Var­dar, önem­li açık­la­ma­lar yap­tı. Bü­yük be­ğe­ni top­la­yan fut­bol ta­kı­mı­nın or­ta­ya çı­kış sü­re­ci­ne de­ği­nen Var­dar "Biz bu ta­kı­mın te­mel­le­ri­ni 3 se­ne ev­vel at­ma­ya baş­la­dık. En son kad­ro­ya Dem­ba Ba, Cenk To­sun ve So­sa da­hil ol­du. Biz tranf­ser­de ka­li­te­le­ri­nin ya­nın­da ta­kım ol­gu­su­na kat­kı sağ­la­ya­cak oyun­cu­lar seçiyo­ruz. Bir­bi­ri­ne ke­net­len­miş, en ufak mut­lu­lu­ğu da mut­suz­lu­ğu da; se­vin­ci de üzün­tü­yü de pay­laş­ma­yı bi­len bir ta­kı­mı­mız var. Bu kenetlen­me­yi sür­dür­dü­ğü­müz müd­det­çe ba­şa­rı­lı ol­ma­mız iş­ten bi­le de­ğil. Bu ta­kım 3-4 se­ne çok önem­li ba­şa­rı­lar el­de ede­cek­tir" de­di.  

'BEŞİKTAŞ TARAFTARLA COŞAR'

Ya­pı­mı de­vam eden Vo­da­fo­ne Are­na Sta­dı ile il­gi­li ön­gö­rü­le­ri­ne de­ği­nen Var­dar "Be­şik­taş ta­raf­ta­rıy­la co­şan bir ta­kım. Hat­ta ben net söy­le­ye­yim Be­şik­taş bu­nu en çok his­se­den ta­kım. Kon­ya'da oy­na­nan Trab­zon ma­çın­da se­yir­ci­mi­zin et­ki­si or­ta­da. Ye­ni sta­dı­mı­zın hem ko­nu­mu gereği hem de ge­nel at­mos­fe­riy­le Av­ru­pa'da sa­yı­lı bir stat ola­cak­tır. So­nuç­ta se­yir­ci­mi­zin ru­hu İnö­nü Sta­dı'nda­ki ile ay­nı ola­cak­tır an­cak ye­ni stat çok da­ha ene­rij do­lu, at­mos­fe­ri, akus­ti­ği, gö­rü­nü­mü çok da­ha gü­zel bir stat ola­cak" diye konuştu.

'CENK EKSİKLERİ ARATMAZ'

Tot­ten­ham ma­çı­na da de­ği­nen ­Si­yah-Be­yaz­lı ida­re­ci "İki yıl­dır can sı­kı­cı se­bep­ler­den Av­ru­pa'ya gi­de­me­miş­tik. Önem­li bir grup­tan çık­ma­yı başar­dık. İn­şal­lah ra­ki­bi­mi­zi ye­nip li­der ola­rak çı­ka­ca­ğız. Ta­bi­i Dem­ba Ba ve Mus­ta­fa oy­na­ma­ya­cak ama Cenk on­la­rı arat­ma­ya­cak­tır. Se­zon ba­şın­da da söy­le­dim bu ta­kımda 3 ta­ne çok iyi for­ve­ti var" yo­ru­mun­da bu­lun­du.