Beşiktaş Gökhan Töre'yi satıyor mu?

Be­şik­taş İkin­ci Baş­ka­nı Çe­bi, Par­ti­zan ma­çın­da Mi­lan­lı yet­ki­li­lerin iz­le­diği belirtilen Gök­han Tö­re için bu yo­ru­mu yap­tı. A­rtan per­for­man­sı için­, “Özel­lik­le­ri­ni or­ta­ya çı­ka­ra­cak bir yö­ne­ti­ci­ye ih­ti­ya­cı var­d

FUTBOL 08.11.2014 - 03:00 22.04.2021 - 00:00 Kartal Bakışı

Be­şik­ta­ş’­ın ön­ce­ki gün Av­ru­pa Li­gi­’n­de Par­ti­za­n’­ı 2-1 yen­di­ği maç­ta 1 asist ya­pan, ta­kı­mı­na  1 de pe­nal­tı ka­zan­dı­ran Gök­han Tö­re ser­gi­le­di­ği per­for­mans­la gün­de­me otur­du. Sa­de­ce bu kar­şı­laş­ma­da de­ğil, son dö­nem­de sa­ha­da or­ta­ya koy­du­ğu iş­ler­le dik­kat­le­ri üze­ri­ne çek­ti. Öy­le ki İtal­yan de­vi Mi­la­n’­ın genç oyun­cu­yu Par­ti­zan ma­çın­da ta­ki­be al­dı­ğı belirtildi.

Ko­nuy­la il­gi­li açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Be­şik­taş İkin­ci Baş­ka­nı Ah­met Nur Çe­bi ise net ko­nuş­tu. “Tö­re ke­sin­lik­le sa­tı­lık de­ğil. Ço­cu­ğu­muz ye­ni to­par­lan­dı. Bu tür ko­nu­lar­la oyuncumuzun ka­fa­sı­nın ka­rış­tı­rıl­ma­sı­nı doğ­ru bul­mu­yo­ru­m” de­di.

‘Kardeşime yardımcı oluyorum’

Mil­li ta­kım kam­pın­da ya­şan­dı­ğı id­di­a edi­len si­lah çek­me ha­ber­le­riy­le zor gün­ler ge­çi­ren oyun­cu­da­ki bu de­ği­şim her­ke­sin me­ra­kı­nı uyan­dır­dı. Ya­şa­nan­la­rın ar­dın­dan ola­ya el atan ve Tö­re­’y­le ya­kın­dan il­gi­le­nen Çe­bi, bu ko­nu­ya da ga­yet mü­te­va­zı şe­kil­de ya­nıt ver­di. “Tö­re bir de­fa çok iyi bir ço­cuk. Onun bu özel­lik­le­ri­ni ve gü­zel­lik­le­ri­ni or­ta­ya çı­ka­ra­bi­le­cek bir yö­ne­ti­ci­ye ih­ti­yaç var­dı bel­ki. Ben onu ba­şar­dı­ğı­mı dü­şü­nü­yo­rum sa­de­ce. Ba­şar­dım de­mek ta­bi­i ki ayıp olur. An­cak, genç kar­de­şi­me yar­dım­cı ol­du­ğu­mu dü­şü­nü­yoru­m” di­ye ko­nuş­tu.

CİHAN ÖZCAN - BUGÜN GAZETESİ

Gelişmelerden Haberdar Olun

@